Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia literatury ukraińskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-HLUA-33 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia literatury ukraińskiej
Jednostka: Instytut Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej
Grupy: filologia ukraińska z filologią angielską, studia stacjonarne, I stopnia, semestr 5
filologia ukraińska, studia stacjonarne licencjackie, semestr 5
Przedmioty dla etapu r3-DL-RosUkr w sem. zimowym
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język ukraiński
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia ukraińska

filologia ukraińska z filologią angielską

filologia rosyjska z filologią ukraińską

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

wprowadzenie i zapoznanie z wybranymi zagadnieniami z historii literatury ukraińskiej końca XIX oraz XX wieku, życiem i twórczością pisarzy poszczególnych okresów, problematyką ideową oraz osobliwościami artystycznymi utworów literackich

przekazanie wiedzy o zjawiskach historyczno-literackich

zapoznanie z wybranymi tekstami literackimi

przygotowanie do analizy dzieła literackiego

wyrobienie umiejętności interpretacji dzieła literackiego

rozwinięcie umiejętności zastosowania metod badawczych do analizy tekstu literackiego

utrwalanie umiejętności korzystania z opracowań naukowych i źródeł bibliograficznych

rozwijanie umiejętności komunikacji i pracy w grupie oraz właściwej postawy i odpowiedzialnego stosunku do zajęć

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

III rok

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień

Wykład konwersatoryjny

Wykład problemowy

Dyskusja

Praca z tekstem

Metoda ćwiczeniowa

Prezentacja multimedialna

Pełny opis:

Ukraińska literatura na osi czasu. Periodyzacja ukraińskiej literatury. Usystematyzowanie i utrwalenie wiadomości.

Iwan Franko. Idee społecznikowskie Wielkiego Rewolucjonisty Liryczny dramat Zwiędłe liście. Opowiadania o galicyjskiej wsi. Modernistyczne tendencje w opowiadaniu „Cierń w nodze”.

Życie i twórczość Łesi Ukrainki. Poezja i jej przesłanie. Nowatorstwo dramaturgii Łesi Ukrainki. Dramatyczne arcydzieło Łesi Ukrainki – dramat-feeria Pieśń lasu .

Modernistyczne tendencje w ukraińskiej prozie początku XX w.

Wasyl Stefanyk - reformator noweli ukraińskiej, „poeta chłopskiej niedoli”.

Mistrzostwo prozy Оlgi Коbylańskiej. Feministyczne idee w prozie Olgi Kobylańskiej.

Mychajło Kociubiński – mistrz i nowator ukraińskiej prozy artystycznej.

Neoromantyczna poezja Ołeksandra Ołesia.

Proces literacki na Ukrainie w latach 20. i 30. XX w.

Polityczno-kulturalne odrodzenie na Ukrainie w latach 20. XX w.

Stalinowskie represje na Ukrainie w latach 30. XX w. (kolektywizacja i rozkułaczenie wsi; unifikacja ukraińskiej inteligencji).

Wybitni przedstawiciele „Rozstrzelanego Odrodzenia” (Twórczość P. Tyczyny, M. Chwylowego, M. Kulisza, Ł. Kurbasa, O. Dowżenki).

Twórczość ukraińskich emigrantów.

"Praska szkoła poetycka" (J. Małaniuk, O. Olżycz, O. Laturynska, J. Darahan, L. Mosendz, O. Teliha i in.) (wybór poezji).

"MUR" (. Samczuk, T. Osmaczka, O. Babij, J. Szerech, W. Petrow i in.) (wybór poezji).

"Nowojorska grupa poetów" (E. Andijewska, W. Wowk, B. Bojczuk, J. Tarnawski, B. Rubczak i in.) (wybór poezji)

Proces historycznoliteracki na Ukrainie w latach 60. XX w.

Odrodzenie narodowe na Ukrainie (w sferze literatury, publicystyki, polityki).

Fenomen poetów pokolenia lat 60. XX w. (Poetycka twórczość W. Stusa, I. Dracza, L. Kostenko, W. Symonenki i in.)

Rozwój prozy historycznej na Ukrainie (Prozatorska twórczość W. Szewczuka).

Literatura:

Zalecana literatura

­- Іван Франко: Дух. Наука, Думка. Воля. Матеріали Міжнародного наукового конґресу, присвяченого150-річчю від дня народження Івана Франка, Львів 2008.

­- І. Денисюк, Т. Скрипка, Дворянське гніздо Косачів, Львів 1999.

­- Українське слово: Хрестоматія української літератури та літературної критики XX ст., у 3 кн., упоряд. В. Яременко, Є.Федоренко, наук. ред. А. Погрібний. Київ 1994.

­- Історія української літератури ХХ століття: У двох книгах, ред. В. Г. Дончик, Київ 1998.

­- С. Павличко, Дискурс модернізму в українській літературі. Київ 1999.

­- Т. Гундорова, Проявлення: Дискурсія раннього українського модернізму. Постмодерна інтерпретація. Львів 1997.

­- Невідоме розстріляне відродження. Антологія, упоряд. Ю. П. Винничук, Харків 2016.

­- У вирі шістдесятницького руху: погляд з відстані часу, упоряд. В. Квітневий, Львів 2003.

­- Р. Корогодський, Брама світла. Шістдесятники, Львів 2009.

­- Л. Тарнашинська, Українське шістдесятництво: профілі на тлі покоління (історико-літературний та поетикальний аспекти). Монографія, Київ 2010.

­- Materiały własne wykładowcy.

KANON LEKTUR:

Lektury obowiązkowe:

­ - Iwan Franko, Wybór poezji; Зів’яле листя; Терен у нозі; Малий Мирон;

­ - Łesia Ukrainka, Wybór poezji; Лісова пісня; Бояриня;

­ - Wasyl Stefanyk, Новина; Катруся; Виводили з села; Стратився; Лан;

­ - Mychajło Kociubynski, Intermezzo; Цвіт яблуні; Тіні забутих предків;

­ - Olga Kobylanska, Меланхолійний вальс; Некультурна;

­ - Ołeksandr Ołeś, Wybór poezji;

­ - Mykoła Chwylowyj, Я (Романтика);

­ - Mykoła Kulisz, Мина Мазайло;

­ - Pawło Tyczyna, Wybór poezji;

­ - Ołeksandr Dowżenko, Земля;

­ - Wasyl Symonenko, Wybór poezji;

­ - Wasyl Stus, Wybór poezji;

­ - Lina Kostenko, Wybór poezji;

­ - Iwan Dracz, Wybór poezji;

­ - Walerij Szewczuk, На полі смиренному.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

zna biografię i twórczość poszczególnych pisarzy ukraińskich, potrafi przypisać ich do konkretnych nurtów literackich

rozumie i prawidłowo stosuje podstawowe terminy literaturoznawcze

potrafi wymienić kolejne okresy w życiu literackim na ziemiach ukraińskich oraz na emigracji

zna i rozumie podstawowe metody analizy interpretacji dzieła literackiego

potrafi dokonać wyboru odpowiedniej metody interpretacyjnej

prawidłowo interpretuje utwór literacki

potrafi wpisać utwór w szerszy kontekst historyczno-kulturowy

korzysta ze źródeł bibliograficznych w języku ukraińskim i polskim

stosuje zdobytą wiedzę we własnych próbach badawczych

Metody i kryteria oceniania:

Podstawowe kryteria:

- obecność na zajęciach,

- aktywny udział i zaangażowanie w trakcie zajęć,

- znajomość zalecanej literatury przedmiotu,

- pozytywne oceny z testów i kolokwiów (student ma prawo do poprawy ocen z testów),

- prezentacja multimedialna,

- zaliczenie egzaminu ustnego.

Metody oceniania:

• Metody kształtujące:

bieżąca ocena i ewentualna korekta realizacji zadań wykonywanych w trakcie zajęć oraz w domu.

• Metody podsumowujące:

ostateczna, końcowa ocena wykonania zadań polega na przeprowadzeniu egzaminu ustnego.

Studenci podlegają ocenie ciągłej podczas wykonywania ćwiczeń w trakcie zajęć.

SKALA OCEN:

• bardzo dobry (bdb; 5,0): osiągnięcie przez studenta zakładanych efektów kształcenia obejmujących wszystkie istotne aspekty;

• dobry plus (+db; 4,5): Osiągnięcie przez studenta zakładanych efektów kształcenia obejmujących wszystkie istotne aspekty z pewnymi błędami lub nieścisłościami;

• dobry (db; 4,0): osiągnięcie przez studenta zakładanych efektów kształcenia z pominięciem niektórych mniej istotnych aspektów;

• dostateczny plus (+dst; 3,5): osiągnięcie przez studenta zakładanych efektów kształcenia z pominięciem niektórych istotnych aspektów lub z istotnymi nieścisłościami;

• dostateczny (dst; 3,0): osiągnięcie przez studenta zakładanych efektów kształcenia z pominięciem niektórych ważnych aspektów lub z poważnymi nieścisłościami;

• niedostateczny (ndst; 2,0): brak osiągnięcia przez studenta zakładanych efektów kształcenia.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Horniatko-Szumiłowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Horniatko-Szumiłowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Horniatko-Szumiłowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.