Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia literatury niemieckiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-HLNIE-ZL13 Kod Erasmus / ISCED: 09.2 / (0231) Nauka języków
Nazwa przedmiotu: Historia literatury niemieckiej
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Rozwijanie umiejętności analizy i interpretacji wybranych utworów od początku piśmiennictwa w języku niemieckim do 1848 roku z wykorzystaniem instrumentów analizy uzyskanych podczas wykładów, uzupełnioną lekturą podręczników i innych źródeł wskazanych przez prowadzącego; rozumienie funkcji tekstu literackiego w procesach kulturowych; rozumienie specyfiki utworu literackiego jako wytworu konkretnej epoki historycznoliterackiej; umiejętność określenia szeroko rozumianego tła kulturowego tekstu, elementów biograficznych, przemian zachodzących w poetyce oraz historii recepcji aż po współczesność; pogłębianie zdolności krytycznych i samokrytycznych; umiejętność docenienia różnorodności kulturowej i wielokulturowej; umiejętność zdobywania i interpretacji danych z różnych źródeł; umiejętności badawcze, rozumienie innych kultur i zwyczajów.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Skrócony opis:

w skład modułu wchodzą wykład i proseminarium literaturoznawcze, moduł kończy się egzaminem; podczas omawiania tekstów literackich dopuszczalne jest używanie języka polskiego, jednakże cytaty z tekstów lektur przytaczane są w języku oryginalnym (niemieckim); także podsumowanie zajęć odbywa się w języku niemieckim

Pełny opis:

Piśmiennictwo krajów niemieckiego obszaru językowego do okresu oświecenia; Literatura niemiecka w okresie oświecenia; Literatura niemiecka w okresie „Burzy i naporu”; Literatura niemiecka w okresie romantyzmu; Literatura klasyki weimarskiej; Literatura niemieckiego romantyzmu; Biedermeier, Junges Deutschland i okres przedmarcowy

Literatura:

Zob. kanon lektur. Ponadto dodatkowa, indywidualnie dobrana przez wykładowcę literatura (przedmiotu) udostępniana studentom.

Efekty uczenia się:

rozpoznaje kluczowe zjawiska w literaturze i kulturze niemieckiego obszaru językowego od początków piśmiennictwa do roku 1848; ma uporządkowaną wiedzę szczegółową na temat wybranych zagadnień literatury niemieckojęzycznej w tym okresie; analizuje procesy i zjawiska literackie i kulturowe omawianego okresu z wykorzystaniem metod i narzędzi właściwych dla badań literackich; analizuje przyczyny i przebieg zjawisk literackich na przykładzie omawianych utworów; wyszukuje, selekcjonuje i analizuje informacje dotyczące omawianych zagadnień z wykorzystaniem różnych źródeł (tradycyjnych i multimedialnych); przejawia refleksyjną postawę wobec języka i dbałość o kulturę słowa; wykazuje się otwartością wobec różnorodności kulturowej i światopoglądowej

Metody i kryteria oceniania:

Ocena aktywności studenta w dyskusji, opcjonalnie test z lektur, praca zaliczeniowa, test zaliczeniowy z wykładu, egzamin ustny (losowanie tematu)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.