Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia literatury niemieckiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-HLNIE-DL33 Kod Erasmus / ISCED: 09.2 / (0231) Nauka języków
Nazwa przedmiotu: Historia literatury niemieckiej
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Rozwijanie wiedzy z zakresu kluczowych zjawisk literackich na obszarze niemieckojęzycznym w latach 1918-1945, w szczególności w Republice Weimarskiej i Trzeciej Rzeszy; rozwijanie umiejętności analizy i interpretacji wybranych utworów literackich w oparciu o wiedzę uzyskaną podczas wykładów, uzupełnioną lekturą innych źródeł wskazanych przez prowadzącego; rozwijanie zdolności krytycznych i badawczych; rozwijanie umiejętności interdyscyplinarnych; rozwijanie zdolności do samodzielnej pracy oraz umiejętności zarządzania informacją (zdobywanie i interpretacja danych z różnych źródeł); rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów; rozwijanie kreatywności; kształtowanie postawy otwartości na nowe idee oraz szacunku dla różnorodności kulturowej i światopoglądowej.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

częściowo

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Znajomość języka niemieckiego na poziomie B1+ wg ESOKJ

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień, dyskusja, praca z tekstem, metoda ćwiczeniowa

e-learning (w zależności od pmowadzącego), metoda badawcza (dociekania naukowego), demonstracje dźwiękowe i/lub video,

metody aktywizujące (np.: „burza mózgów”, technika analizy SWOT, technika drzewka decyzyjnego, metoda „kuli śniegowej”, konstruowanie „map myśli”)

praca w grupachSkrócony opis:

moduł składa się z wykładu i konwersatorium, kończy się egzaminem, student rejestruje się na zajęcia w USOS

Pełny opis:

Literatura i kultura niemieckojęzyczna po I wojnie światowej

Podstawowe zagadnienia dotyczące literatury i kultury niemieckiej w okresie Republiki Weimarskiej

„Neue Sachlichkeit” w literaturze niemieckiej

Literatura i system literacki w III Rzeszy

Literatura niemiecka na emigracji

Kluczowe zagadnienia dotyczące literatury tzw. emigracji wewnętrznej

Literatura niemieckojęzyczna w okresie II wojny światowej

Literatura:

Literatura prymarna:

Literatura wskazana przez prowadzącą/prowadzącego na pierwszych zajęciach w semestrze.

Literatura sekundarna:

Literatura wskazana przez prowadzącą/prowadzącego, przykładowo: E. Bahr (Hg.), Geschichte der deutschen Literatur, 3. Band: Vom Realismus bis zur Gegenwartsliteratur, Tübingen 1988; B. Baumann / B. Oberle, Deutsche Literatur in Epochen, Ismaning 1985; W. Beutin (u.a.), Deutsche Literaturgeschichte. Von den Anfängen bis zur Gegenwart. Stuttgart (u.a.) 2013; H. Hürten (Hg.), Deutsche Geschichte in Quellen und Darstellung. Bd. 9, Weimarer Republik und Drittes Reich: 1918-1945, Stuttgart 2000; G. Pankau, Einführung in die Literatur der Neuen Sachlichkeit, Darmstadt 2010; H. R. Paucker (Hg.), Die deutsche Literatur. Ein Abriss in Text und Darstellung: Neue Sachlichkeit, Literatur im 3. Reich und im Exil, Bd. 15, Stuttgart 1993; H. Wiegemann, Die deutsche Literatur des 20. Jahrhunderts, Würzburg 2005; V. Žmegac, Geschichte der deutschen Literatur vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart, 3. Bd.: 1918-1980, Königstein - Ts. 1984.

Efekty uczenia się:

Student/ka rozpoznaje kluczowe zjawiska w literaturze i kulturze niemieckiego obszaru językowego lat 1918-1945

ma uporządkowaną wiedzę szczegółową na temat wybranych zagadnień literatury niemieckojęzycznej tego okresu

analizuje procesy i zjawiska literackie i kulturowe omawianego okresu z wykorzystaniem metod i narzędzi właściwych dla badań literackich

formułuje samodzielne i krytyczne sądy w języku niemieckim na temat omawianych utworów i zjawisk literackich

wyszukuje, selekcjonuje i analizuje informacje dotyczące omawianych zagadnień z wykorzystaniem różnych źródeł (tradycyjnych i multimedialnych)

przygotowuje wystąpienie ustne w języku niemieckim dotyczące wybranych zagadnień literatury niemieckojęzycznej

przygotowuje pracę pisemną w języku niemieckim na wybrany temat związany z okresami omawianymi na zajęciach

przejawia refleksyjną postawę wobec języka i dbałość o kulturę słowa

wykazuje się otwartością wobec różnorodności kulturowej i światopoglądowej

Metody i kryteria oceniania:

egzamin pisemny lub ustny, pisemna praca zaliczeniowa: może mieć formę pracy semestralnej na wybrany temat (zaproponowany przez wykładowcę lub studenta) lub kolokwium zaliczeniowego; test ze znajomości lektur, referat (opcjonalnie z prezentacją multimedialną), ocena aktywności w dyskusji

Kryteria oceny referatu:

Umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i analizowania informacji dotyczących omawianych zagadnień z wykorzystaniem różnych źródeł; poszanowanie własności intelektualnej; samodzielność; właściwa struktura i argumentacja; poprawność językowa; sposób prezentacji.

Pisemna praca zaliczeniowa (do wyboru prowadzącego: praca semestralna, kolokwium):

Zgodność z tematem; właściwy dobór źródeł; umiejętna analiza omawianych zjawisk w oparciu o poprawnie przytaczaną literaturę przedmiotu; właściwa struktura i argumentacja; dobór adekwatnych środków językowych; poprawność językowa; poszanowanie własności intelektualnej.

Ocena aktywności w dyskusji: częstotliwość wypowiedzi, formułowanie samodzielnych sądów, trafność przytaczanych argumentów, stosowna terminologia, adekwatność środków językowych, otwartość na opinie innych, zaangażowanie w pracę w grupach

Skala ocen dla testu z lektur, referatu, pisemnej pracy zaliczeniowej oraz egzaminu:

5,0 znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4,5 wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne na poziomie bardzo dobrym

4,0 wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne na poziomie dobrym

3,5 zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami

3,0 zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale z licznymi błędami

2,0 niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Drynda, Marta Wimmer
Prowadzący grup: Sławomir Piontek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Drynda, Sławomir Piontek, Marta Wimmer
Prowadzący grup: Sławomir Piontek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.