Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gramatyka opisowa języka duńskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-GOJD-34 Kod Erasmus / ISCED: 09.3 / (0232) Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)
Nazwa przedmiotu: Gramatyka opisowa języka duńskiego
Jednostka: Katedra Skandynawistyki
Grupy: Przedmioty dla programu DLx-DunX
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język duński
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Przekazanie wiedzy z zakresu morfologii języka duńskiego (przegląd klas gramatycznych, kryteria podziału wyrazów na klasy gramatyczne)

Przedstawienie podstawowej wiedzy z zakresu składni języka duńskiego (fraza, typy fraz, stosunki składniowe pomiędzy elementami grupy składniowej)

Konsolidacja i pogłębianie dotychczasowej wiedzy studentów o gramatyce języka duńskiego, nabytej w trakcie zajęć z pnjd

Przekazanie i ćwiczenie umiejętności analizowania tekstów (różne gatunki) pod kątem zjawisk gramatycznych omawianych w trakcie zajęć

Przekazanie i rozwijanie umiejętności wyjaśniania i komentowania omawianych w trakcie kursu aspektów języka duńskiego na tekstach autentycznych

Rozwijanie u studentów znajomości duńskiej terminologii językoznawczej (morfologia, ze szczególnym uwzględnieniem klas gramatycznych)

Rozwijanie umiejętności korzystania z różnego typu słowników i innych źródeł oryginalnych


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Pełny opis:

Opanowanie podstaw teorii gramatyki języka duńskiego i umiejętności poprawnego stosowania reguł gramatycznych w mowie i piśmie, zapoznanie z duńską terminologią językoznawczą. Zakres materiału obejmuje morfologię (w aspekcie fleksyjnym i słowotwórczym) i składnię języka duńskiego oraz podstawowe problemy z analizy tekstu, szczegółowy przegląd części mowy, części zdania, typy zdań, analiza zdania.

Literatura:

Allan, R., Holmes, Ph., Lundskær-Nielsen, T. 1995. Danish. A Comprehensive Grammar. London and New York: Routledge.

Becker-Christensen, Chr., Widell, P. 2008. Politikens Nudansk Grammatik. 4. udg., 3. opl., København: Politikens Forlag A/S.

Burcharth N. 2005. Grammatik - en genvej til fremmedsprog. 4. udg., 2. opl., Aalborg.

Christensen Zola R., Christensen L. 2006. Dansk Grammatik. 2.opl., Odense: Syddansk Universitetsforlag.

Fischer-Hansen B., Kledal A. 2004. Grammatikken – håndbog i dansk grammatik for udlændinge. 3. udg., Herning: Special-pædagogisk Forlag.

Hansen E. 2006. Dæmonernes Port. Materiale til studiet af dansk sprog. 5. udg., København: Hans Reitzel.

Jacobsen H. Galberg, Skyum-Nielsen P. 2007. Dansk sprog. En grundbog. 2. udg., Schønberg.

Jacobsen H. Galberg, Stray Jørgensen P. 2007. Politikens Håndbog i Nudansk. 5. udg., Politikens Forlag.

Kledal A., Fischer-Hansen B. 2003. Basisgrammatikken. Basishåndbog i dansk grammatik for udlændinge. Herning: Special-pædagogisk Forlag.

Rajnik E. 1999. Gramatyka języka duńskiego. Morfologia. Poznań: Wyd. Naukowe UAM.

Rajnik E. 2006. Podstawy gramatyki języka duńskiego z ćwiczeniami. Poznań: Wyd. Naukowe UAM.

Søndergaard, G. 1998. Sproglig analyse. Begreber og værktøjer. 2. opl., Munksgaard.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

posiada wiedzę z zakresu morfologii języka duńskiego (klasy gramatyczne, kryteria podziału wyrazów na klasy gramatyczne)

posiada podstawową wiedzę z zakresu składni języka duńskiego (fraza, typy fraz, stosunki składniowe pomiędzy elementami grupy składniowej)

potrafi analizować duńskie teksty pod kątem zjawisk gramatycznych omawianych w trakcie zajęć

posiada poszerzoną znajomość duńskiej terminologii językoznawczej (morfologia, ze szczególnym uwzględnieniem klas gramatycznych)

potrafi korzystać ze słowników oraz innych źródeł oryginalnych

ma świadomość posiadanej wiedzy i umiejętności w zakresie modułu dla poziomu B1+/B2 wg ESOKL

Metody i kryteria oceniania:

Przykładowe zadania (pytania) służące ocenie osiągnięcia opisanych efektów kształcenia.

a) Scharakteryzuj kryteria podziału wyrazów na części mowy/klasy gramatyczne.

b) Wymień cechy charakterystyczne duńskiego rzeczownika.

c) Które z występujących w tekście rzeczowników to kollektiver?

meotody i kryteria oceniania:

analiza i ocena zrealizowanych ćwiczeń morfologicznych

P: kolokwium zaliczeniowe (pisemne)

5 – znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4.5 – bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4 – dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

3.5 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami

3 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale z licznymi błędami

2 – niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Mikołaj Sobkowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.