Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gramatyka opisowa języka fińskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-GOF-UFIN-34 Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Nauka języków
Nazwa przedmiotu: Gramatyka opisowa języka fińskiego
Jednostka: Instytut Językoznawstwa
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty dla etapu r3-DL-Ufin w sem. zimowym
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Filologia - Ugrofinistyka - Filologia fińska

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Przedmiotem zajęć jest gramatyka opisowa języka fińskiego. Student zdobywa podstawowe kompetencje gramatyczne w dziedzinie części mowy, składni, leksykologii i tekstologii języka fińskiego. Nabywa ponadto umiejętność ich stosowania w praktyce oraz samodzielnego opracowywania zagadnień lingwistycznych z języka fińskiego.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

III rok

Skrócony opis:

Przedmiotem zajęć jest gramatyka opisowa języka fińskiego. Student zdobywa podstawowe kompetencje gramatyczne w dziedzinie części mowy, składni, leksykologii i tekstologii języka fińskiego. Nabywa ponadto umiejętność ich stosowania w praktyce oraz samodzielnego opracowywania zagadnień lingwistycznych z języka fińskiego.

Pełny opis:

1. Jednostki opisu języka (fonem, morfem, wyraz, syntagma, zdanie, tekst)

2. Przegląd części mowy języka fińskiego

3. Syntagmatyka (pojęcie, typy i rozszerzenie syntagm)

4. Rodzaje zdań, ich struktura i analiza

5. Części zdania (orzeczenie, podmiot, dopełnienie, okolicznik, przydawka)

6. Szyk wyrazów, struktura topik-fokus

7. Zdania złożone (współrzędnie i podrzędnie)

8. Semantyka, leksykologia, zasób leksykalny

9. Podział zasobu leksykalnego według relacji znaczeniowych (synonimy, homonimy, antonimy, polisemia, hierarchia pojęciowa)

10. Frazeologia

11. Warstwy słownictwa

12. Problemy związane z użyciem języka (elementy pragmatyki)

13. Tekstologia: charakterystyka tekstów pisanych i mówionych

14. Makro- i mikrostruktura tekstów

15. Gramatyczne i semantyczne związki w tekście

16. Typy tekstów

Literatura:

Podstawowa:

Czesław, Kudzinowski. 1984. Gramatyka języka fińskiego. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Wawrzyniak, Romuald. 1982. Podstawy fińskiej składni. Skrypt dla studentów języka fińskiego. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Dodatkowa:

Hakulinen, Auli et al. 2004. Iso suomen kielioppi. Helsinki: SKS.

Hakulinen, Auli − Karlsson, Fred. 1988. Nykysuomen lauseoppia. Helsinki: SKS.

Karlsson, Fred. 1982. Suomen kielen äänne- ja muotorakenne. Porvoo/Helsinki/Juva: Werner Söderström Osakeyhtiö.

Penttilä, Aarni. 1963. Suomen kielioppi. Porvoo/Helsinki: Werner Söderström Osakeyhtiö.

Efekty uczenia się:

Student po ukończeniu kursu:

1. Zna i stosuje podstawową polską i fińską terminologię z zakresu części mowy, składni, leksykologii i tekstologii języka fińskiego; posiada umiejętności przygotowania wystąpień ustnych

2. Wymienia klasy części mowy w języku fińskim oraz wymienia typy poszczególnych części mowy z uwagi na różne kryteria

3. Wymienia i operuje terminami określającymi jednostki i poziomy opisu języka

4. Wymienia rodzaje zdań w języku fińskim i analizuje ich budowę

5. Wymienia i opisuje części zdania języka fińskiego oraz rozpoznaje je w tekście

6. Opisuje szyk wyrazów w języku fińskim, rozpoznaje jego uwarunkowania

7. Klasyfikuje i opisuje właściwości semantyczne zasobu leksykalnego języka fińskiego

8. Zna i stosuje podstawową frazeologię języka fińskiego

9. Ma świadomość socjolektycznej i pragmatycznej złożoności języka fińskiego

10. Rozpoznaje i klasyfikuje typy tekstów

11. Analizuje gramatyczną i semantyczną budowę tekstów

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia przedmiotu:

- regularne uczestnictwo w zajęciach (maksimum 6 godzin nieusprawiedliwionych w semestrze),

- uzyskanie ocen pozytywnych z wszystkich (łącznie czterech) kolokwiów cząstkowych w procesie kształcenia (kryteria oceny: <61% - ndst, 61-70% - dst, 71-75% - dst+, 76-85% - db, 86-90% - db+, >90% - bdb)

- uzyskanie oceny pozytywnej z ustnego egzaminu końcowego

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Mikko Bentlin
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.