Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka angielskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-GJA-ILS-12 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka angielskiego
Jednostka: Instytut Lingwistyki Stosowanej
Grupy:
Strona przedmiotu: http://ils.amu.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=396%3Agramatyka-jzyka-angielskiego-09-gja-ils-12&catid=49%3Asylabusy-i-rok-studia-licencjackie&Itemid=122&lang=pl
Punkty ECTS i inne: 0.00 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy studenta z syntaktyki języka angielskiego

Wykształcenie umiejętności prawidłowego użycia omawianych struktur (charakterystycznych dla języka formalnego/ nieformalnego, w jego podstawowych rejestrach) w celu precyzyjnego wyrażania zjawisk, myśli i opinii w mowie i piśmie

Wykształcenie dbałości o poprawne i różnorodne wyrażanie się w języku obcym języka

Wykształcenie umiejętności samooceny i planowania własnego rozwoju kompetencji językowej

Wykształcenie samodzielnego zdobywania i pogłębiania wiedzy z wykorzystaniem źródeł tradycyjnych i multimedialnych


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Skrócony opis:

Przedmiot ma za zadanie usystematyzować i pogłębić wiedzę i umiejętności studenta z zakresu gramatyki języka angielskiego, m.in. czasy i relacje między nimi, strona bierna, okresy warunkowe, tryb przypuszczający i czasowniki modalne.

Pełny opis:

Opis treści kształcenia

Czasy teraźniejsze i inne konstrukcje wyrażające relacje czasowe

Czasy przeszłe i inne konstrukcje wyrażające relacje czasowe

Czasy przyszłe i inne konstrukcje wyrażające relacje czasowe

Czasy perfect i inne konstrukcje wyrażające relacje czasowe

Relacje między poszczególnymi czasami

Strona bierna i konstrukcje pochodne

Okresy warunkowe

Tryb przypuszczający

Unreal past

Czasowniki modalne

Literatura:

Zalecana literatura

Evans, V. 2003. CPE Use of English 1. Blackpill: Express Publishing

Mańczak-Wohlfeld, E, Niżegorodcew, A., Willim, E. A practical grammar of English. Warszawa: PWN.

Martinet, A.V. & A. J. Thomson 2003. A Practical English Grammar. Oxford: Oxford University Press

Martinet, A.V. & A. J. Thomson 2003. A Practical English Grammar Exercises 1. Oxford: Oxford University Press

Martinet, A.V. & A. J. Thomson 2003. A Practical English Grammar Exercises 2. Oxford: Oxford University Press

Scheffler, P. 1996. „Gramatyka angielska w zdaniach do tłumaczenia”. Włocławek: Altravox Press

Szafremberg, T. 1996. „Czasy w języku angielskim; zasady użycia i ćwiczenia. Włocławek: Altravox Press

Vince, M. 2003. First Certificate Language Practice. Oxford: Macmillan Heinemann

Watcyn- Jones, P. 2001. Verbs. London: Penguin Books

Gethin, H. 1990. Grammar in Context. Proficiency Level English. London: Collins ELT

Swan, M.2002. Practical English Usage. Oxford: Oxford University Press

M. Vince, Peter Sunderland. 2003. Advanced Language Practice. Oxford: Macmillan Heinemann

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

ma uporządkowaną wiedzę na temat praktycznej gramatyki języka angielskiego

rozumie i stosuje zasady poprawności w języku angielskim

tworzy poprawne wypowiedzi ustne i pisemne z uwzględnieniem podstawowych różnic w gramatyce języka mówionego i pisanego ( w tym charakterystycznych dla języka formalnego i nieformalnego)

potrafi krytycznie oceniać poprawność językową i poprawiać błędy w cudzych i własnych wypowiedziach pisemnych i ustnych

umie samodzielnie zdobywać wiedzę z wykorzystaniem słowników, leksykonów oraz innych tradycyjnych i multimedialnych źródeł informacji

Metody i kryteria oceniania:

Aby otrzymać zaliczenie przedmiotu, student ma obowiązek zaliczyć test pisemny sprawdzający wiedzę i umiejętność zastosowania w praktyce omówionych zagadnień z gramatyki języka angielskiego.

W przypadkach oceniania bogactwa językowego, logiki i spójności tekstu, poprawności gramatycznej skala wynosi:

Ocena niedostateczna: niezadowalające posługiwanie się językiem, niezadawalające umiejętności językowe powodujące utrudnione zrozumienie/ niekomfortowy odbiór wypowiedzi studenta w mowie lub piśmie;

Ocena dostateczna: zadowalające posługiwanie się językiem, zadawalające umiejętności językowe czasami powodujące utrudnione zrozumienie/ niekomfortowy odbiór wypowiedzi studenta w mowie lub piśmie;

Ocena dostateczna plus: zadowalające posługiwanie się językiem, zadawalające umiejętności językowe rzadko powodujące utrudnione zrozumienie/ niekomfortowy odbiór wypowiedzi studenta w mowie lub piśmie;

Ocena dobra: dobre posługiwanie się językiem, dobre umiejętności językowe umożliwiające poprawne zrozumienie/ komfortowy odbiór wypowiedzi studenta w mowie lub piśmie;

Ocena dobra plus: bardzo dobre posługiwanie się językiem w przekładzie, dobre umiejętności językowe umożliwiające poprawne zrozumienie/ komfortowy odbiór wypowiedzi studenta w mowie lub piśmie;

Ocena bardzo dobra: znakomite posługiwanie się językiem w przekładzie, znakomite umiejętności językowe w wyniku czego rozmówca/odbiorca tekstu napisanego przez studenta ma komfort jego odbioru;

Dodatkowo pod uwagę będzie brana aktywność na zajęciach (zwłaszcza jakość udzielanych odpowiedzi i komentarzy).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.