Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjolingwistyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-FR-SL-11
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Socjolingwistyka
Jednostka: Instytut Lingwistyki Stosowanej
Grupy: Filologia, specjalność filologia nowogrecka, studia stacjonarne I stopnia, semestr 3
Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty dla programu S1-FREba
Przedmioty dla programu S1-FREdw
Przedmioty dla programu S1-FREf
Przedmioty dla programu S1-FREi
Przedmioty dla programu S1-FREw
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Wyposażenie uczestników w podstawową wiedzę o relacjach język – społeczeństwo oraz umiejętność jej badania.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

brak

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Informacje o dostępności materiałów przedstawia prowadzący

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień ✔

Wykład problemowy ✔

Dyskusja ✔

Uczenie problemowe (Problem-based learning) ✔

Rozwiązywanie zadań (np.: obliczeniowych, artystycznych, praktycznych) ✔

Metoda ćwiczeniowa ✔

Metoda warsztatowa ✔

Metody aktywizujące (np.: „burza mózgów”, technika analizy SWOT, technika drzewka decyzyjnego, metoda „kuli śniegowej”, konstruowanie „map myśli”) ✔

Praca w grupach ✔

Inne – możliwe zadania w e-learningu ✔

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 30

Praca własna studenta*

Przygotowanie do zajęć 20

Czytanie wskazanej literatury 10

Przygotowanie pracy pisemnej, raportu, prezentacji, demonstracji, itp. 10

Przygotowanie projektu 10

Przygotowanie do egzaminu / zaliczenia 10

SUMA GODZIN 90

LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU 3

Literatura:

• Ball Martin J. (ed.) 2010. The Routledge Handbook of Sociolinguistics Around the World. Routledge.

• Bayley, Robert & Ceil Lucas (eds.) 2007. Sociolinguistic variation. Cambridge University Press.

• Coulmas, Florian 1998. A Handbook of Sociolinguistics. Oxford: Blackwell Publishers.

• Fishman, Joshua (ed.) 1999. Handbook of Language & Ethnic Identity. Oxford University Press.

• García, Ofelia, Rakhmiel Peltz & Harold F. Schiffman 2006. Language Loyalty, Continuity and Change. Joshua A. Fishman's Contributions to International Sociolinguistics. Multilingual Matters.

• Kloss, Heinz 1967. "'Abstand languages' and 'ausbau languages'", Anthropological Linguistics 9 (7): 29–41.

• Llamas, Carmen, Louise Mullany & Peter Stockwell (eds.) 2006. The Routledge Companion to Sociolinguistics. Routledge.

• Meyerhoff, Miriam 2010. Introducing Sociolinguistics. Routledge.

• Mills, Sara 2003. Gender and Politeness. Cambridge University Press.

• Paulston, Christina Bratt & G. Richard Tucker (eds.) 2003. Sociolinguistics: The Essential Readings. Blackwell.

• Trudgill, Peter 2001. Sociolinguistics: An Introduction to Language and Society. Penguin.

• Trudgill, Peter 2002. Sociolinguistic variation and change. Edinburgh University Press.

• Wardhaugh, Ronald 2005. An introduction to sociolinguistics. Blackwell.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć i potwierdzeniu osiągnięcia EU

student/ka:

Znał podstawowe pojęcia związane z socjolingwistycznym opisem języka.

Potrafił wskazać min. 3 sposoby, w jakie społeczeństwo wpływa na język i w jakie język wpływa na społeczeństwo.

Potrafił zaprojektować, przeprowadzić i zaprezentować badania socjolektu wybranej grupy.

Potrafi na podstawie czytanego tekstu zrekonstruować opisywane w nim zależności język-społeczeństwo

Potrafi samodzielnie zanalizować zależność między wybranym czynnikiem społecznym a językiem

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania wg skali stosowanej w UAM:

Podstawowe kryteria:

• obecność na zajęciach;

• aktywny udział i zaangażowanie w trakcie zajęć;

• znajomość zalecanej literatury przedmiotu;

• pozytywne oceny z testów i kolokwiów.

Skala ocen

Kryteria oceniania

bardzo dobry (bdb; 5,0): zakładane efekty uczenia się zostały uzyskane, z ewentualnymi pojedynczymi nieścisłościami, które nie mają znaczenia dla osiągnięcia poszczególnych efektów;

dobry plus (+db; 4,5): zakładane efekty uczenia się zostały uzyskane z nielicznymi błędami;

dobry (db; 4,0): zakładane efekty uczenia się zostały uzyskane z szeregiem błędów i/lub pojedynczych braków;

dostateczny plus (+dst; 3,5): zakładane efekty uczenia się zostały uzyskane z szeregiem błędów i/lub brakami;

dostateczny (dst; 3,0): zakładane efekty uczenia się zostały uzyskane z dużymi błędami i/lub brakami;

niedostateczny (ndst; 2,0): zakładane efekty uczenia się nie zostały uzyskane.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Victoria Kamasa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Victoria Kamasa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Victoria Kamasa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)