Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Filozofia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-FILOZHISP-11 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Filozofia
Jednostka: Instytut Filologii Romańskiej
Grupy: Filologia, specjalność filologia hiszpańska, studia stacjonarne I stopnia, semestr 2
Filologia, specjalność filologia portugalska, studia stacjonarne I stopnia, semestr 4
Strona przedmiotu: https://www.dropbox.com/sh/ahy4ss8da1yzcja/AACeAMptBYBBCCBj5FyOuXkDa?dl=0
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Filologia hiszpańska

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

1. Dostarczenie wiedzy na temat specyfiki filozofii jako dyscypliny

2. Dostarczenie wiedzy dotyczącej wybranych problemów filozoficznych

3. Dostarczenie kompetencji w zakresie rozpoznawania problemów filozoficznych w otaczającym świecie

4. Dostarczenie umiejętności w zakresie analizy tekstów źródłowych z zakresu filozofii


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

Nie dotyczy.

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Brak wymagań wstępnych.

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Materiały zajęciowe zostają przesłane do uczestników zajęć w formie elektronicznej za pośrednictwem USOS mail lub standardowej poczty mailowej

Materiały dostępne są równiez pod linkiem: https://www.dropbox.com/sh/ahy4ss8da1yzcja/AACeAMptBYBBCCBj5FyOuXkDa?dl=0


Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Zajęcia mają charakter konwersatoryjny i bazują na wspólnym omawianiu tekstów udostępnianych przez prowadzącego i czytanych przed każdymi zajęciami. W trybie zdalnego nauczania zajęcia odbywają się w czasie rzeczywistym za pośrednictwem aplikacji MS TeamsSkrócony opis:

Zagadnienia omawiane podczas zajęć obejmują:

1. informacje dotyczące samej filozofii, jej historii i głównych dziedzin.

2. wybrane ujęcia klasycznych problemów filozoficznych (np. koncepcja natury ludzkiej wg Cassirera)

3. namysł filozoficzny nad problemami współczesnej rzeczywistości (np. namysł nad problemami dotyczącymi nowoczesnej techniki).

Pełny opis:

Treści programowe dla zajęć/przedmiotu:

1. Główne dziedziny filozofii oraz etapy jej dziejów

2. Różne rozumienia filozofii wg Kołakowskiego

3. Człowiek jako animal symbolicum wg Cassirera

4. Myślenie przedfilozoficzne wg Levy-Bruhla

5. Prawda i reprezentacja wg Rorty'ego

6. Seksualność i władza wg Foucaulta

7. Erotyzm ponowoczesny wg Klimczyka

8. Seksualny solipsyzm wg Langton

9. Sztuczna inteligencja wg Searla

10. Eugenika wg Habermasa

11. Wpływ Internetu na procesy myślowe wg Carra

12. Nowoczesna technika wg Myoo

13. Urynkowienie wg Sandela

14. Pytanie o naturę ludzką w kontekście badań etnologicznych Turnbulla

Literatura:

1. Leszek Kołakowski, Funkcjonalne i zakresowe rozumienie filozofii, w: Kultura i fetysze, Warszawa 1967, ss. 9-41.

2. Ernst Cassirer, Esej o człowieku. Wstęp do filozofii kultury, Warszawa 1977, ss. 77-108, 145-159.

3. Lucien Levy-Bruhl, Czynności umysłowe w społeczeństwach pierwotnych, Warszawa 1992, ss. 55-93.

4. Richard Rorty, Relatywizm: Odkrywanie i tworzenie, w: Filozofia a nadzieja na lepsze społeczeństwo, Toruń 2013, ss. 31-50.

5. Michel Foucault, Seksualność i władza, w: Filozofia, historia, polityka. Wybór pism, red. D. Leszczyński, L. Rasiński, ss. 201-218.

6. Wojciech Klimczyk, Erotyzm ponowoczesny, Kraków 2008, ss. 17-26, 135-182.

7. Rae Langton, Seksualny solipsyzm, w: „Analiza i Egzystencja” 30/2015, ss. 5-55

8. John Searle, Umysły, mózgi i programy, w: Filozofia umysłu, red. B. Chwedeńczuk, Warszawa 1995, ss. 301-324.

9. Nicholas Carr, Płytki umysł. Jak internet wpływa na nasz mózg, Gliwice 2013 (fragmenty).

10. Jurgen Habermas, Przyszłość natury ludzkiej, Warszawa 2003, ss.23-81.

11. Sidey Myoo, Lepiej chodźmy zapytać robota... (wstęp do technoantropologii), w: „Przegląd Filozoficzny”, nr 2/2012 (82), ss. 363-376.

12. Colin Turnbull, Ikowie, ludzie gór, Warszawa 1980 (fragmenty).

13. Michael Sandel, Czego nie można kupić za pieniądze? Warszawa 2012 (fragmenty).

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć i potwierdzeniu osiągnięcia EU student/ka:

Zna i rozumie specyfikę filozofii jako dyscypliny

Zna i rozumie wybrane problemy filozoficzne

Jest gotów/gotowa do rozpoznawania problemów filozoficznych w otaczającym świecie

Potrafi analizować teksty źródłowe z zakresu filozofii

Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność

a) Jedynym sposobem usprawiedliwiania nieobecności są zwolnienia lekarskie.

b) Koniecznym warunkiem uzyskania zaliczenia jest obecność na ponad połowie zajęć – po przekroczeniu tego limitu nie jest możliwe zaliczenie przedmiotu.

c) Pierwsza i druga nieobecność nieusprawiedliwiona nie wywołują żadnych konsekwencji. Każda kolejna nieobecność zobowiązuje nieobecną osobę do sporządzenia streszczenia tekstu omawianego na zajęciach, których dotyczy ponadprogramowa nieobecność.

d) Streszczenie powinno liczyć półtorej strony tekstu (czcionka Times New Roman, rozmiar 12, interlinia 1,5, standardowe marginesy, format doc. Przy przygotowywaniu streszczenia zalecane jest zapoznanie się z treścią pliku „Zasady sporządzania streszczeń”. Streszczenia nie spełniające ww. kryteriów zostaną odesłane do poprawy.

e) Streszczenie należy przesłać pocztą email lub poprzez system USOS na adres prowadzącego w ciągu tygodnia, licząc od dnia, w którym nastąpiło powiadomienie o konieczności sporządzenia streszczenia. Każdy tydzień opóźnienia – niezależnie od tego czy jest to tydzień, w którym odbywają się zajęcia, czy też trwa np. przerwa świąteczna – skutkuje wzrostem wymaganej długości streszczenia o jedną stronę (jeśli tydzień upływa np. we wtorek, to od środy objętość tekstu wzrasta do 2,5 strony, jeśli w kolejny wtorek streszczenie nie zostaje przesłane, objętość wzrasta do 3,5 strony itd.).

2. Zaliczenie

Zaliczenie przedmiotu ma charakter pisemny i odbywa się na ostatnich zajęciach w semestrze. Zaliczenie poprawkowe również ma charakter pisemny i odbywa się w terminie ustalonym we wrześniu. Podejście do zaliczenia możliwe jest tylko po uprzednim zaliczeniu nieobecności.

Zaliczenie pisemne składa się z części testowej oraz części otwartej. Część testowa to test jednokrotnego wyboru obejmujący swoim zakresem wszystkie teksty i treści wykładowe przerabiane podczas zajęć – test liczy 30 pytań, za poprawną odpowiedź na każde pytanie przysługuje 1 punkt. 26 pytań dotyczy tekstów (dwa pytania na każdy tekst), pozostałe 4 pytania dotyczą treści wykładowych. Część otwarta to jedno pytanie mające charakter problemowy i dotyczące zagadnienia pojawiającego się w przynajmniej kilku omawianych podczas zajęć tekstach – za odpowiedź na to pytanie można uzyskać maksymalnie 5 punktów (pytanie jest oceniane w skali „szkolnej”. Podczas zaliczenia można zatem uzyskać maksymalnie 35 punktów.

W celu uzyskania oceny 3 należy zdobyć przynajmniej 15 punktów, w celu uzyskania oceny 3+ co najmniej 19 punktów, w celu otrzymania oceny 4, co najmniej 23 punkty, w celu uzyskanie oceny 4+ co najmniej 27 punktów, a celu uzyskania oceny 5 przynajmniej 31 punktów.

Czas odpowiedzi na pytania testowe wynosi 20 minut. Czas odpowiedzi na pytanie otwarte wynosi 15 minut.

W trakcie zaliczenia należy niezwłocznie stosować się do zaleceń prowadzącego odnośnie włączenia kamery, przesłania formularza itp.

Wymagane jest dołączenie do spotkania przynajmniej 5 minut przed zaliczeniem.

3. Zwolnienie z zaliczenia

Osoby, które aktywnie i regularnie uczestniczą w dyskusjach podczas zajęć w sposób, który pozwala stwierdzić, że opanowały przerabiany materiał – i jednocześnie posiadają uregulowaną sytuację w zakresie nieobecności – otrzymają ocenę pozytywną bez konieczności podchodzenia do zaliczenia. Osoby zwolnione z zaliczenia zostaną o tym fakcie powiadomione na przedostatnich zajęciach.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-22 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Maciej Musiał
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-22 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Maciej Musiał
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Maciej Musiał
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Musiał
Prowadzący grup: Maciej Musiał
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.