Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fonetyka i fonologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-FIF-JK-22 Kod Erasmus / ISCED: 09.3 / (0232) Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)
Nazwa przedmiotu: Fonetyka i fonologia
Jednostka: Instytut Językoznawstwa
Grupy: Filologia, specjalność językoznawstwo komputerowe, studia stacjonarne, I stopnia, semestr 4
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Filologia – językoznawstwo komputerowe

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Utrwalenie wiedzy teoretycznej z fonetyki i fonologii.

Doskonalenie praktycznych umiejętności opisu i klasyfikacji dźwięków mowy.

Zaznajomienie studentów z wybranymi technikami i narzędziami komputerowymi stosowanymi w komputerowej analizie sygnału mowy.

Kształtowanie i pogłębianie świadomości zjawisk związanych z produkcją i percepcją mowy.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Skrócony opis:

Podczas zajęć studenci utrwalają i poszerzają wiadomości z fonetyki i fonologii,w szczególności zapoznają się z instrumentalnymi metodami badań oraz możliwościami praktycznych zastosowań tych dziedzin wiedzy.

Pełny opis:

Treści kształcenia:

- opis cech artykulacyjnych i akustycznych głosek polskich

- najważniejsze reguły konwersji zapisu ortograficznego na fonetyczny (dla języka polskiego)

- transkrypcja fonetyczna nagrań mowy ciągłej (z wykorzystaniem narzędzi komputerowych)

- produkcja mowy a percepcja i słyszenie

- spektrogram jako obraz sygnału mowy (rejestracja nagrań i analiza spektrogramów)

- pomiary wybranych parametrów sygnału mowy i reprezentacja graficzna wyników takich pomiarów

- praktyczne wykorzystanie informacji fonetycznej (syntezator mowy, testy dla logopedów lub inne).

Literatura:

Jassem, W. 2003. “Illustrations of the IPA: Polish.” Journal of the International Phonetic Association Vol. 33(1): 103-107.

Ostaszewska D., Tambor J., 2000. Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego, PWN, Warszawa.

Steffen-Batogowa, M., 1975. Automatyzacja transkrypcji fonematycznej tekstów polskich, PWN, Warszawa.

Dodatkowa:

Dukiewicz, L., Sawicka, I., 1995. Fonetyka i fonologia. Gramatyka współczesnego języka polskiego. Kraków: Wydawnictwo Instytutu Języka Polskiego PAN.

Jassem, W. 1973. Podstawy fonetyki akustycznej, PWN, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

- identyfikuje i klasyfikuje główne typy głosek na podstawie: a) przekrojów artykulacyjnych, b) spektrogramów nagrań sygnału mowy wyświetlonych w programie komputerowym

- rozpoznaje zjawiska/procesy fonetyczne charakterystyczne dla języka polskiego i rozumie podstawowe różnice osobnicze oraz międzyjęzykowe w tym zakresie

- potrafi zapisać tekst (w języku polskim), posługując się alfabetem fonetycznym

- zna i potrafi wyjaśnić powiązania między cechami artykulacyjnymi głosek i ich obrazem spektrograficznym oraz ma świadomość różnic między percepcją mowy a słyszeniem

- układa prosty scenariusz nagraniowy, spełniający określone kryteria fonetyczno-akustyczne i przeprowadza rejestrację nagrań wg tego scenariusza, działając we współpracy z innymi osobami

- potrafi przeprowadzić segmentację i etykietyzację pliku dźwiękowego z nagraniem wypowiedzi na podstawie odsłuchu i wizualnej analizy spektrogramu tej wypowiedzi

- tworzy wykresy wskazanych parametrów (np. formantów samogłoskowych, wartości iloczasu głoskowego) w narzędziu komputerowym na podstawie wyników wykonanych przez siebie pomiarów

- wymienia i charakteryzuje możliwości praktycznych zastosowań fonetyki i fonologii, ze szczególnym uwzględnieniem gromadzenia, przetwarzania oraz archiwizacji zasobów językowych, jak również aplikacji technologii mowy

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest wykonanie wszystkich ćwiczeń podlegających ocenie cząstkowej, możliwe 2 nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze, końcowa ocena na podstawie wyniku testu podsumowującego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-22 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Klessa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-22 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Klessa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Maciej Karpiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.