Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

N Dydaktyka języka niemieckiego 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-DJN-DL22
Kod Erasmus / ISCED: 05.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0110) Pedagogika Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: N Dydaktyka języka niemieckiego 2
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty dla programu S1-FGR
Przedmioty dla programu S1-FGR
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: język niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Przedmiot ma na celu rozpoznanie znaczenia teorii subiektywnych w procesie nauczania oraz przedstawienie nauki języka obcego jako procesu świadomego i refleksyjnego

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

III rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

podstawowa wiedza z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki ogólnej, zakończenie lub/i realizacja praktyki zawodowej w szkole podstawowej

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Dyskusja

Praca z tekstem

Metoda analizy przypadków

Uczenie problemowe (Problem-based learning)

metoda ćwiczeniowa

Metoda warsztatowa

Metoda projektu

Pokaz i obserwacja

Demonstracje dźwiękowe i/lub video

Metody aktywizujące (np.: „burza mózgów”, technika analizy SWOT, technika drzewka decyzyjnego, metoda „kuli śniegowej”, konstruowanie „map myśli”)

Praca w grupach

prezentacja multimedialna wybranych zagadnieńSkrócony opis:

obowiązkowy w specjalności nauczycielskiej

Pełny opis:

Teorie subiektywne

Refleksja w zawodzie nauczyciela. Ewaluacja praktyki zawodowej w szkole

Literatura:

- Kallenbach, Ch. 1996: Was Schüler und Schülerinnen über Fremdsprachenlernen denken? Tübingen: G. Narr;

- Michońska-Stadnik, A. 2013: Teoretyczne i praktyczne podstawy weryfikacji teorii subiektywnych w kształceniu nauczycieli języków obcych. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego;

- Nerlicki, K. 2011: Lernerreflexionen im Blickpunkt: polnische Studenten über ihre Lern- und Kommunikationserfahrungen. Hamburg: Dr. Kovac;

- Schart, M. / Legutke, M. 2012: Lehrkompetenz und Unterrichtsgestaltung (DLL). München: Klett-Langenscheidt.

- Wolski, B. 2000: Rola teorii subiektywnych w badaniach autonomii uczenia się języków obcych. W: Neofilolog 19, 51-58

Efekty uczenia się:

Student/ka definiuje pojęcie teorii subiektywnych

Zna instrumenty badawcze w rekonstrukcji teorii subiektywnych i czynniki ich powstawania

Ma świadomość roli teorii subiektywnych w działaniach dydaktycznych

Rozumie potrzebę rozwijania autonomii ucznia

Potrafi oceniać działania dydaktyczne w oparciu o wiedzę glottodydaktyczną

Potrafi poszukiwać optymalnych rozwiązań dydaktycznych

Ma postawę refleksyjną

Metody i kryteria oceniania:

kolokwium pisemne, projekt, raport, aktywność w dyskusji

kolokwium pisemne:

60% - 70% - 3,0

70% - 75% - 3,5

76% - 84% - 4,0

85% - 90% - 4,5

91% - 100 - 5,0

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Izabela Marciniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Izabela Marciniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Izabela Marciniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)