Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Cywilizacja Japonii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-CYWJAPU-11
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Cywilizacja Japonii
Jednostka: Instytut Orientalistyki
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty dla programu DUx-Japo
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Japonistyka

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

Zapoznanie uczestników zajęć z podstawowymi wiadomościami dotyczącymi kultury biznesu w Japonii. Przedstawienie kanonu polskiej oraz anglojęzycznej literatury na ten temat. Rozwinięcie umiejętności samodzielnego wyszukiwania informacji w bibliotekach i w bazach elektronicznych. Wykształcenie zdolności krytycznej oceny źródeł bibliograficznych poprzez dyskusję na zajęciach. Doskonalenie umiejętności przygotowania i publicznego przedstawiania przygotowanej przez siebie prezentacji na wybrany temat. Przygotowanie uczestników do pracy w środowisku wielokulturowym ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z Japończykami. Zapoznanie uczestników zajęć z perspektywami pracy dla absolwentów japonistyki oraz z konkretnymi przykładami wykorzystywania umiejętności i wiedzy po ukończeniu studiów.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

Nie

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Brak

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Wykład konwersatoryjny;

Dyskusja;

Praca z tekstem


Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 30

Praca własna studenta*

Przygotowanie do zajęć 5

Czytanie wskazanej literatury 10

Przygotowanie pracy pisemnej, raportu, prezentacji, demonstracji, itp. 30


SUMA GODZIN 75

LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU 3


Pełny opis:

Przykładowe treści dla przedmiotu:

Cechy charakterystyczne kultury biznesu w Japonii;

Teorie i narzędzia badania kultur organizacyjnych oraz problemy z tym związane;

Definicje, pojęcia i terminy z zakresu kultury organizacyjnej;

Teoria kultury organizacyjnej wg G. Hofstede, wymiary i charakterystyka kultur narodowych oraz organizacyjnych;

Badania Hampden-Turnera i Trompenaarsa oraz teoria siedem kultur kapitalizmu;

Komparatystyczne ujęcie kultury organizacyjnej Japonii na tle innych państw;

Problemy i potencjalne konflikty w komunikacji międzykulturowej w organizacjach wielokulturowych;

Rola tłumacza w komunikacji międzykulturowej w organizacjach międzynarodowych

Literatura:

Obowiązkowa:

• Charles Hampden-Turner, Alfons Trompenaars. 2003. Siedem kultur kapitalizmu. Warszwa: Oficyna Ekonomiczna.

• Gert Hofstede, Gert Jan Hofstede i Michael Mankiv. 2011. Kultury i organizacje, wyd. III zmienione. Warszawa: PWE.

Dodatkowa:

• John P. Alston, Isao Takei. 2005. Japanese Business Culture and Practices. New York: iUniverse.

• James C. Abegglen, George Stalk, Jr. 1985. Kaisha. The Japanese Corporation. Basic Books.

• Rodney Clark. 1979. The Japanese Company. New Haven & London: Yale University Press.

• Boyé Lafayette De Mente. 2004. Japanese Etiquette and Ethics in Business. 6th ed., Boston: McGraw Hill.

• Boyé Lafayette De Mente. 2006. Samuraje a współczesny biznes. Warszawa: Bellona.

• Ronald Dore. 1973. British Factory – Japanese Factory. The Origins of National Diversity in Industrial Relations. Barkley & Los Angeles: University of California Press.

• Michael Gerlach. 1992. Alliance Capitalism: The Social Organization of Japanese Business. Berkeley: University of California Press.

• Shuji Hayashi. 1990. Culture and Management in Japan. Translated by Frank Baldwin. Tokyo: Tokyo University Press.

• Krzysztof Konecki. 1992. W japońskiej fabryce. Społeczne i kulturowe aspekty pracy i organizacji przedsiębiorstwa. Łódź: Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego.

Efekty uczenia się:

Student:

Definiuje główne pojęcia, terminy z zakresu teorii kultury biznesu;

Zna w pogłębionym stopniu teorie i metodologię badań z obszaru kultury biznesu oraz problemy związane z prowadzeniem badań w tym obszarze;

Wymienia najważniejsze cechy charakterystyczne dla japońskiej kultury biznesu;

Zna i rozumie w pogłębionym stopniu fundamentalne dylematy i wyzwania współczesnej cywilizacji w obszarze badań nad kulturami organizacyjnymi

Zna cechy charakterystyczne kultury organizacyjnej Japonii na tle innych państw i regionów

Rozpoznaje główne źródła bibliograficzne w językach polskim, angielskim i japońskim z dziedziny kultury biznesu;

Wyszukuje informacje dot. omawianych bloków tematycznych, wykorzystując różne źródła;

Formułuje krytyczne sądy z poszanowaniem opinii innych osób oraz stosuje w odpowiedzialny i uważny sposób zdobytą wiedzę w odniesieniu do omawianych zagadnień

Przygotowuje wystąpienia ustne na wybrane tematy z poszanowaniem prawa autorskiego i prawa cytatu;

Ma świadomość roli, jaką potencjalnie mogą odgrywać w społeczeństwie absolwenci japonistyki, także jako tłumacze, a także jest gotów do odpowiedzialnego i etycznego pełnienia ról zawodowych oraz stawiania takich wymagań innym członkom społeczności zawodowej, z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych

Zna podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości oraz jego gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy

Dogłębnie docenia znaczenie oraz potrafi zastosować specjalistyczną wiedzę z dziedzin naukowych w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych związanych z wielokulturowością i komunikacją międzykulturową

Potrafi sprawnie i konstruktywnie funkcjonować w zróżnicowanym otoczeniu językowym i kulturowym oraz jest gotów do inspirowania, organizowania, a także inicjowania i kultywowania kontaktów międzynarodowych i międzykulturowych na rzecz interesu publicznego

Metody i kryteria oceniania:

Prezentacja multimedialna;

Dyskusja na zajęciach

Skala ocen:

bardzo dobry (bdb; 5,0): znakomita wiedza, umiejętności oraz kompetencje personalne i społeczne

dobry plus (+db; 4,5): bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje

dobry (db; 4,0): dobra wiedza, umiejętności i kompetencje

dostateczny plus (+dst; 3,5): zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje, ale ze znacznymi niedociągnięciami

dostateczny (dst; 3,0): zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje, ale z licznymi błędami

niedostateczny (ndst; 2,0): niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Beata Bochorodycz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Śledzińska-Adamczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Yuki Horie
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)