Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ćwiczenia specjalizacyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-CWISP-DL22
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Nauka języków Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ćwiczenia specjalizacyjne
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: język niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Celem zajęć jest napisanie pracy dyplomowej pod kierunkiem opiekuna naukowego oraz przygotowanie studentów do egzaminu licencjackiego. Na zajęciach omawiane są wybrane problemy współczesnego językoznawstwa, kulturoznawstwa, literaturoznawstwa, translatoryki lub glottodydaktyki. W ramach ćwiczeń specjalizacyjnych wykładowca zapoznaje słuchaczy z prowadzonymi przez siebie badaniami

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

III rok

Skrócony opis:

moduł składa się z seminarium licencjackiego i ćwiczeń specjalizacyjnych; seminarium kończy się zaliczeniem i egzaminem licencjackim, ćwiczenia specjalizacyjne zaliczeniem

Pełny opis:

Treści ustalane przez promotorów i wykładowców, mieszczące się w ramach oferty seminaryjnej IFG; metodologia analizy materiałów źródłowych; Prezentacja osiągniętych efektów własnych analiz w ramach pracy dyplomowej;

Literatura:

Graetz, Frank (2006): Wie verfasst man wissenschaftliche Arbeiten? Ein Leitfaden fuer das Studium und die Promotion. Mannheim.

Karmasin, Matthias / Ribing, Rainer (2009): Die Gestaltung wissenschaftlicher Arbeiten: Ein Leitfaden für Seminararbeiten, Bachelor-, Master- und Magisterarbeiten, Diplomarbeiten und Dissertationen. Stuttgart.

Kornmeier, Martin (2010): Wissenschaftlich schreiben leicht gemacht: für Bachelor, Master und Dissertation. Bern [i.in.]

Literatura związana z wybranym tematem pracy dyplomowej.

Efekty uczenia się:

student zna podstawowe teorie i metodologię nauk filologicznych w języku polskim oraz w języku niemieckim; ma uporządkowaną wiedzę szczegółową w zakresie literaturoznawstwa lub językoznawstwa lub glottodydaktyki lub translatoryki lub kultury obszaru języka niemieckiego; zna podstawowe metody badawcze i interpretacyjne mające zastosowanie do tekstów użytkowych, literackich i naukowych; potrafi właściwie korzystać ze zdobytej wiedzy przedmiotowej w celu formułowania i analizy problemów badawczych oraz w celu uzasadniania swoich wyborów; potrafi w języku niemieckim przygotowywać, formułować i pisać prace akademickie z zakresu językoznawstwa lub literaturoznawstwa lub glottodydaktyki lub translatoryki lub kultury języka niemieckiego, o właściwej strukturze, kompozycji, budowie i argumentacji; potrafi refleksyjnie odnosić się do własnych pisemnych i ustnych wypowiedzi językowych i potrafi je modyfikować pod kontrolą wykładowcy/opiekuna naukowego; potrafi samodzielnie, analitycznie i krytycznie interpretować językowe i literackie teksty i zjawiska kulturowe stosowane w odniesieniu do wybranej specjalności; wykazuje otwartość na nowe idee i gotowość do zmiany opinii w świetle dostępnych danych lub argumentów;

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność studenta w dyskusji; ocena referatu, wskazanie błędów językowych i merytorycznych; ocena pracy dyplomowej przez promotora i recenzenta, ocena egzaminu przez komisję egzaminacyjną;

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Maciej Walkowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)