Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka nowogreckiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-2PNJNOW-24 Kod Erasmus / ISCED: 09.1 / (0232) Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka nowogreckiego
Jednostka: Instytut Językoznawstwa
Grupy: Filologia, specjalność filologia nowogrecka, studia stacjonarne II stopnia, semestr 2
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język nowogrecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia nowogrecka

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

Przedmiotem zajęć jest praktyczna nauka języka nowogreckiego. Student opanowuje umiejętność pisania, czytania i mówienia w języku nowogreckim na poziomie zaawansowanym, bliskim znajomości języka mówcy natywnego (Γ2-C2). Student poznaje system gramatyczny języka nowogreckiego i opanowuje słownictwo właściwe dla tego poziomu oraz zapoznaje się z kontekstem kulturowym i pragmatycznym.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Skrócony opis:

Nauka obejmuje osoby posługujące się językiem nowogreckim na poziomie Γ1 .Studenci rozwijają podstawowe umiejętności dotyczące wszystkich składników kompetencji językowej: mówienie, rozumienie ze słuchu, czytanie, pisanie, tłumaczenie w obydwu kierunkach , osiągając poziom Γ2.

Pełny opis:

Konsumpcjonizm· społeczeństwo dobrobytu · zwyczaje konsumenckie· reklama i konsumpcja· reklama, wzorce i młodzież

Środki masowego przekazu· dziennikarstwo, wiadomości i krytyka· informacja i dezinformacja· społeczeństwo informacyjne· tradycyjne i współczesne środki masowego przekazu

Przepaść międzypokoleniowa· przepaść międzypokoleniowa i rodzina· trzeci wiek i wykluczenie społeczne · tradycja i nowoczesność

Bioetyka· nauka i etyka· medycyna i technologia · medycyna i prawo· eutanazja

Sztuka - Krytyka· Sztuka i społeczeństwo· Sztuka i współczesne technologie· Krytyka literacka, teatralna, filmowa itp.· Planowanie przestrzenne (architektura, urbanistyka)

Język i kultura

-Języki narodowe, dialekty i idiomy

-Języki peryferyjne i języki mniejszości

-Nauczanie języka

-Wielojęzyczność i wielokulturowość

-Pismo i teksty

-Alfabety i przeszłość kulturowa

-Kultura ustna i piśmienna

-Podłoże językowe

-Rodzaje tekstów (esej, felieton, reportaż κτλ.)

-Tekst drukowany i elektroniczny

-Ekonomia – Turystyka

-Geografia fizyczna Grecji

-Podróże i transport publiczny (kolejowy, morski, lotniczy itp.)

-Rodzaje turystyki (kulturalna, religijna, agroturystyka itp.)

-Ekonomia turystyki i rozwój

-Edukacja

-Umiejętność czytania i pisania, analfabetyzm i edukacja obowiązkowa

-Edukacja i nowe technologie

-Uczenie się przez całe życie

-Uczenie się na odległość

-Edukacja i adekwatność kwalifikacji

-Ekologia

-Zanieczyszczenie i skażenie środowiska

-Zmiany klimatyczne· Zachowania ekologiczne i przestrzeń miejska --Zapobieganie katastrofom ekologicznym i zwalczanie ich skutków

-„Zielony” rozwój

Literatura:

Podstawowa:

ΧΡ. ΚΛΑΙΡΗΣ-Γ. ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗΣ, Συνοπτική γραμματική της νέας ελληνικής (Δομολειτουργική-Επικοινωνιακή), Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2007Γ.

ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗΣ, Λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας, Κέντρο Λεξικολογίας, Αθήνα 2005D.

HOLTON – D. P. MACKRIDGE - Ε. ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ – WARBURTON, Γραμματική της ελληνικής γλώσσας, εκδ. Πατάκη, Αθήνα, 1999.

Μ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ, Νεοελληνική Γραμματική της Δημοτικής, ΙΝΣ, Θεσσαλονίκη 2005ΕΙΡΗΝΗ ΑΝΤΩΝΑΡΑΚΟΥ-ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΛΜΕΝ-ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΣΙΠΟΥ, Κείμενα για νέους σε απλά Ελληνικά 4, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών-Κέντρο Διαπολιτισμικής Αγωγής, Αθήνα 2004BIKY

ZOYKA-ΝΟΡΑ ΓΟΥΝΤΙΚΙΑΝ-ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΦΑΚΗ, Νέα ελληνικά για ξένους, Εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα, 2007Γ.

ΚΑΤΣΟΥΔΑ, Λύνω και μαθαίνω: Συντακτικό. Από τη θεωρία του νεοελληνικού συντακτικού στην πράξη, εκδ. ΄Αγκυρα, Αθήνα, 2011

.Γ. ΚΑΤΣΟΥΔΑ, Σύγχρονο Πρακτικό Ασκησιολόγιο για τη Νεοελληνική Γλώσσα, εκδ. ΄Αγκυρα, Αθήνα, 2011.

Γ. ΚΑΤΣΟΥΔΑ, Σύγχρονη Πρακτική Γραμματική τσέπης με πίνακες, παρατηρήσεις και εύχρηστο ευρετήριο, εκδ. ΄Αγκυρα, Αθήνα, 2007

Γ. ΚΑΤΣΟΥΔΑ, Σύγχρονο Πρακτικό Συντακτικό τσέπης με πίνακες, παρατηρήσεις και εύχρηστο ευρετήριο, εκδ. ΄Αγκυρα, Αθήνα, 2008.

Dodatkowa:

ΘΑΝΑΣΗΣ ΑΓΑΘΟΣ κ.α., Ακούστε… Ελληνικά!, Κέδρος, Αθήνα, 2008

ΒΟΥΛΑ ΚΙΤΣΑ, Η διδασκαλία του λεξιλογίου της ελληνικής ως δεύτερης ξένης γλώσσας: λεξικογραφική εφαρμογή, Θεσσαλονίκη 2006Ε. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ – Α. ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ, Ελληνικά για προχωρημένους (ομογενείς και αλλοεθνείς) Γ΄ κύκλος, ΙΝΣ, Θεσσαλονίκη 2001

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΛΙΑΣ-ΜΑΡΙΑ ΙΑΚΩΒΟΥ-ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ, Εξετάζοντας τα ελληνικά, Ελληνοαμερικανική ένωση, Αθήνα 2003Συνεργασία διδ. προσωπικού Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας ΑΠΘ, Πλουτίζω τα Ελληνικά μου, Γ΄, University Studio Press, Θεσσαλονίκη 1983

Νεοελληνικά Κείμενα, τμ. Α – Β, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 1980. Ε. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ – Α. ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, Ελληνικά για προχωρημένους, εκδ. ΑΠΘ / Ι.Ν.Σ., Θεσσαλονίκη, 1997.9)

Θ. ΠΑΥΛΙΔΟΥ, Επίπεδα γλωσσικής ανάλυσης, εκδ. Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη, 1999.

Efekty uczenia się:

- rozumie, z bardzo małym prawdopodobieństwem błędu, wszystkie rodzaje tekstu pisanego (złożone, specjalistyczne, literackie)- rozróżnia rodzaje stylu oraz rozumie treści wyrażane w sposób pośredni, aluzyjny przez autora we wszystkich rodzajach tekstów - potrafi samodzielnie posługiwać się różnymi źródłami informacji na temat słownictwa, gramatyki, pisowni (słowniki, gramatyki, encyklopedie, źródła elektroniczne)

- rozumie wszelkiego rodzaju teksty mówione (abstrakcyjne, złożone, specjalistyczne tematy), dostrzega niewielkie różnice w stylu, aluzje, odniesienia do wielu różnych tematów,- rozumie specjalistyczne wykłady i prezentacje, w których bierze udział jako jeden z słuchaczy,- - rozumie wszelkiego rodzaju wypowiedzi pojawiające się w audiowizualnych środkach przekazu, zawierające wyrażenia potoczne, idiomy i nieznaną terminologię,

- potrafi w sposób jasny i spójny komponować złożone teksty o charakterze oficjalnym i nieoficjalnym, w odpowiedniej konwencji stylistycznej, o logicznej strukturze, o dowolnej tematyce

- reaguje niezwłocznie na bodźce językowe, biorąc pod uwagę sytuację, w której się znajduje, skład grona słuchaczy, stosunki społeczne pomiędzy nim a rozmówcą / rozmówcami,- bierze czynny udział w rozmowie lub dyskusji, posługując się bogatym słownictwem, wyrażeniami idiomatycznymi i językiem potocznym,- potrafi wygłosić jasną, spójną i właściwie skomponowaną wypowiedź o logicznej strukturze,- potrafi posługiwać się strukturami gramatycznymi i składniowymi języka oraz zasadami fonologii,- posługuje się technikami, które mają na celu utrzymanie zainteresowania słuchaczy (np. ton głosu, odpowiednie słownictwo itp.),

- wykorzystuje szeroki zakres słownictwa o różnym charakterze w celu precyzyjnego formułowania myśli,- poprawnie wykorzystuje ładunek emocjonalny zawarty w słowach, ich znaczeniem metaforyczne i gry słów,- rozpoznaje i rozumie przysłowia i wyrażenia idiomatyczne oraz poprawnie się nimi posługuje,- posługuje się środkami niejęzykowymi (dźwiękami), których używają rodzimi użytkownicy języka (np. μπλιαχ by wyrazić odrazę),

- posiada kompletną wiedzę na temat systemu fonologicznego i graficznego języka nowogreckiego

- posiada i wykorzystuje szeroką wiedzę na temat współczesnej kultury greckiej,- zna i rozumie różnice wynikające z odmienności kulturowej Grecji, zwyczaje, sposób życia, stosunki międzyludzkie, wartości, postawy, poglądy polityczne, przekonania religijne, tożsamość narodowa, poziom życia, różnice pomiędzy miejskim i wiejskim stylem życia,- posiada i wykorzystuje wiedzę z zakresu wyrażeń idiomatycznych i elementów języka potocznego oraz zdaje sobie sprawę z ich znaczenia konotacyjnego.

- zna i wykorzystuje wiedzę z zakresu gramatyki języka nowogreckiego , a w szczególności z zakresu:1. morfologii rzeczownika rodzaju męskiego: - deklinacja z końcówką Gen. Sg rzeczowników równozgłoskowych –ας (w oficjalnej odmianie języka),2. morfologii rzeczownika rodzaju żeńskiego- deklinacja z końcówką Gen. Sg rzeczowników równozgłoskowych –α oraz rzeczowników równozgłoskowych o odmianie wywodzącej się z języka starogreckiego –η (w oficjalnej odmianie języka).

-zna i wykorzystuje wiedzę z zakresu gramatyki języka nowogreckiego , a w szczególności:- morfologii zdrobnień – rzeczownik rodzaju męskiego o końcówkach: -ούτσικος, -ούλης, -ωπό

- na i wykorzystuje wiedzę z zakresu gramatyki języka nowogreckiego , a w szczególności z zakresu1. morfologii przymiotnika· przymiotnik o dwóch typach odmiany dla trzech rodzajów (w oficjalnej odmianie języka i pochodzące z katharevousy): -ος, -ο; -ής, -ιά, -ί;· - użycie końcówki –ι w rzeczownikach wszystkich rodzajów · przymiotniki odczasownikowe: -τικός, -τός,-τέος,-σιμός, -ξιμός, -ιμός· przymiotniki odrzeczownikowe: -άρης, -άτος, -ένιος; -ερός, -ωτός; -ακος/-ιακός/-ικος; -άτικος, -ίστικος; -ίσιος · przymiotniki z końcówkami oficjalnej odmiany języka: -(ω)λός, -(α)λέος;-είος, -αίος, -ιαίο

- zna i wykorzystuje wiedzę z zakresu gramatyki języka nowogreckiego , a w szczególności w zakresie: 1. Użycia zaimków osobowych:- forma słaba w bierniku, zaimek το jako odniesienie w zdaniu, zaimek τα jako nowa informacja, zaimki το/την/τα jako charakterystyczne wyrażenia

- zna i wykorzystuje wiedzę z zakresu gramatyki języka nowogreckiego, a w szczególności z zakresu: 1. Funkcji syntaktycznych czasownika· Tryb oznajmujący czasu teraźniejszego w funkcji Γνωμικός Ενεστ.· Tryb oznajmujący czasu przeszłego ciągłego w odniesieniu do teraźniejszości/przyszłości (Παρατατικός με παροντική/ μελλοντική αναφορά)· Tryb oznajmujący czasu przyszłego prostego: wyrażanie przeszłości (Συνοπτικός Μέλλοντας: αφήγηση παρελθόντος)· Tryb oznajmujący czasu przeszłego ciągłego o znaczeniu czasu przyszłego2. Morfologii czasownika· Tryb oznajmujący czasu Παρακείμενος, Υπερσυντέλικος: έχω+imiesłów strony biernej czasu Παρακείμενος· Tryb rozkazujący w zdaniu podrzędnym· Imiesłów strony biernej czasu teraźniejszego: -ώμενος· Czasowniki nieregularne/bezosobowe (w stylu oficjalnym)· Czasowniki z tematem czasu teraźniejszego (ελλειπτικά ρήματα) · Trzecia osoba liczby pojedynczej strony biernej czasowników bezosobowych · Urzeczowienie bezokolicznika, imiesłowu· Augment (συλλαβική αύξηση)

- zna i wykorzystuje wiedzę z zakresu gramatyki języka nowogreckiego , a w szczególności: 1. Nieodmienne części mowy: Spójniki- wynikowy, czasowy: αφού- czasowy, przeciwstawny: ενώ

- zna i wykorzystuje wiedzę z zakresu gramatyki języka nowogreckiego, a w szczególności z zakresu: 1. Użycia dopełniacza w zdaniu- z czasownikami,- z rzeczownikiem,- przymiotnikiem,- z przysłówkami.2. Użycia biernika w zdaniu w funkcji odniesienia (της αναφοράς): (z rodzajnikiem określonym)3. Budowy zdań złożonych- zdania złożone podrzędnie okolicznikowe czasu/przyczyny: αφού, - zdania złożone podrzędne podrzędnie okolicznikowe czasu- zdania złożone współrzędnie przeciwstawne: ενώ

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich testów kontrolnych (minimum 60%) i prac pisemnych oraz czynny udział w zajęciach (możliwe dwie nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze); końcowa ocena na podstawie wyniku egzaminu ustnego i pisemnego (<60% - ndst, 60-70% -dst, 71-75% - dst+, 76-85% - db, 86-90% - db+, >91%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-22 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Nikolaos Giallelis, Kyriakos Papoulidis
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-22 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Nikolaos Giallelis, Kyriakos Papoulidis
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.