Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka koreańskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-2PNJK-14 Kod Erasmus / ISCED: 09.8 / (0232) Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka koreańskiego
Jednostka: Instytut Etnolingwistyki
Grupy: Filologia, specjalność filologia koreańska, studia stacjonarne II stopnia, semestr 1
Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Strona przedmiotu: http://brak
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język koreański
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Filologia - filologia koreańska

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

Przedmiotem zajęć jest praktyczna nauka języka koreańskiego. Student poznaje system gramatyczny, poszerza słownictwo przewidziane zakresem podręcznika, uzyskuje praktyczną znajomość kontekstu kulturowego.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Skrócony opis:

W ramach zajęć student zapoznaje się z systemem gramatycznym uwzględnionym w podręczniku, poszerza słownictwo w danym zakresie w kontekście kulturowym.

Pełny opis:

Student zapoznaje się ze słownictwem i konstrukcjami gramatycznymi z lekcji 1-14 (Korean Language IV) w I semestrze, lekcje 15-34 w II semestrze (podział jest umowny i jest powiązany z tempem pracy, może więc nieznacznie odbiegać od rzeczywistej realizacji). W ramach zagadnień gramatycznych poruszane są m.in. kwestie następujące:

- aktywne i deskryptywne czasowniki posiłkowe

- czasowniki kauzatywne

- konstrukcje z czasem przeszłym ciągłym

- konstrukcje zgody

- mowa zależna

- konstrukcje wyrażające rezygnację (emfatyczność)

--- konstrukcje przyczynowo-skutkowe negatywne i pozytywne;

- mowa zależna pośrednia (pytania, nakazy, zdania oznajmiające)

- niesprecyzowane terminowo wyrażenia czasowe;

- aspekty czasu;

- strony bierne;

- konstrukcje natychmiastowości zdarzeń;

- wyrażenia zamienne;

W trakcie zajęć wykorzystuje się słownictwo i gramatykę objęte treściami kształcenia w sytuacjach komunikacyjnych.

Wykorzystanie słownictwa i gramatyki objętych treściami kształcenia w tworzeniu, tłumaczeniu i analizie tekstów pisanych, z wykorzystaniem źródeł słownikowych, encyklopedycznych i multimedialnych.

Literatura:

Podstawowa:

- ‘Korean 4 (한국어 4) 2nd edition, Language Education Institute, SNU, Moonjinmedia, Seoul.

- ‘Korean 4 Practice Book (한국어 4 연습 책) Language Education Institute, SNU, Moonjinmedia, Seoul.

Dodatkowa:

- Lim Hobin et al (2001) ‘Korean Grammar for International Learners’, Yonsei University Press, Seoul.

- 김정숙 외 (2005) ‘외국인을 위한 한국어 문법 II. 국립국어원, 서울.

-백봉자 (2006) ‘외국어로서의 한국어 문법 사전’, 도서출판 하우, 서울.

Efekty uczenia się:

Student po ukończeniu kursu:

-potrafi użyć w mowie i piśmie objęte przedmiotem słownictwo, stosownie do sytuacji komunikacyjnej

-potrafi użyć objęte przedmiotem konstrukcje gramatyczne adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej w zakresie przewidzianym przedmiotem

tłumaczyć i analizować teksty języka koreańskiego pod względem gramatycznym i pragmatycznym w zakresie przewidzianym przedmiotem

-potrafi wypowiadać się i prowadzić rozmowę w języku koreańskim w zakresie przewidzianym przedmiotem

-potrafi komunikować się pisemnie w języku koreańskim, sformułować tekst w odpowiedniej formie (listu, eseju, wypracowania) zakresie przewidzianym przedmiotem

-zna terminologię gramatyczną w zakresie objętym przedmiotem

-potrafi samodzielnie posługiwać się źródłami informacji na temat pisowni, słownictwa i gramatyki języka koreańskiego w zakresie wykraczającym poza treści nauczania

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich testów kontrolnych (minimum 60,01%), możliwe 2 nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze, końcowa ocena na podstawie wyniku egzaminu ustnego i pisemnego (<60% - ndst, 60,01-70% dst, 71-75% dst+, 76-85% db, 86-90% db+, 91%< bdb)

Metody oceniania: pisemny i ustny egzamin końcowy, cząstkowe testy zaliczeniowe w procesie kształcenia, bieżąca kontrola w trakcie zajęć dydaktycznych, prace domowe w zakresie przewidzianym przedmiotem.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Choon-Sil Lim
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Borowiak, Saia Lee
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Yelin Jeong
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.