Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody badań kulturoznawczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 08-KUDU-MBK Kod Erasmus / ISCED: 14.9 / (0319) Nauki społeczne i psychologiczne (inne)
Nazwa przedmiotu: Metody badań kulturoznawczych
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy: Przedmioty na 1 semestrze kulturoznawstwa II stopnia
Przedmioty na 1 semestrze kulturoznawstwa II stopnia KM
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 8.00 LUB 6.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Kulturoznawstwo

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy na temat etapów postępowania w realizacji własnego projektu badawczego w ramach metodologii kulturoznawczych, zapoznanie studentów z najnowszymi koncepcjami kulturoznawczymi oraz metodami i technikami badań jakościowych.

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

lektorium IK

Biblioteka Uniwersytecka

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Warsztat z elementami wykładu informacyjnego i konwersatoryjnego.

Skrócony opis:

Przedmiot koncentruje się na prezentacji specyfiki badań kulturoznawczych, którą wyznacza podejście inter- i transdyscyplinarne oraz określona postawa badacza, budowana z uwzględnieniem wrażliwości kontekstualnej i hermeneutycznej.

Pełny opis:

Przedmiot koncentruje się na prezentacji specyfiki badań kulturoznawczych, którą wyznacza podejście inter- i transdyscyplinarne oraz określona postawa badacza budowana z uwzględnieniem wrażliwości kontekstualnej i hermeneutycznej. Realizowane w ramach przedmiotu kształcenie kompetencji w zakresie prowadzenia własnego projektu badawczego obejmuje: uwzględnienie korelacji między wyborem tematu badawczego a doborem metody, ukazanie roli teorii w formułowaniu problemów badawczych i potrzebę uzasadniania wyboru teorii w kontekście podejmowanego tematu badawczego, przegląd metod i technik badawczych właściwych w realizacji badań sytuujących się w obszarze metodologii jakościowych, pragmatykę prowadzenia badań kulturoznawczych oraz zagadnienia związane z interpretacją uzyskanego materiału empirycznego i pisaniem raportu z badań.

Literatura:

Angrosino M., Badania etnograficzne i obserwacyjne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.

Banks M., Materiały wizualne w badaniach jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.

Barbour R., Badania fokusowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.

Fereński P.J., Rozmowy o fotografiach, „Przegląd Kulturoznawczy” 2/2012.

Denzin N., Lincoln, Y., Metody badań jakościowych, Tom 1 i 2, PWN, Warszawa 2009.

Flick U., Projektowanie badania jakościowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.

Frąckowiak M., Olechnicki K. (red.) Badania wizualne w działaniu. Antologia tekstów, Fundacja Bęc Zmiana, Warszawa 2011.

Kvale S., Prowadzenie wywiadów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.

Saryusz-Wolska M., Traba R. (red.), Modi Memorandi. Leksykon kultury pamięci, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Leavy P., Essentials of Transdisciplinary Research. Using Problem Centered Methodologies, Left Coast Press, Walnut Creek, California 2011.

Rapley T., Analiza konwersacji, dyskursu i dokumentów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.

Rose G., Interpretacja materiałów wizualnych. Krytyczna metodologia badań nad wizualnością, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.

Saukko P., Metodologie dla studiów kulturowych. Podejście integrujące, w: N.K. Denzin, Y.S. Lincoln (red.), Metody badań jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, Tom 1.

Silverman D., Interpretacja danych jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Sliverman D., Prowadzenie badań jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.

Sztompka P., Socjologia wizualna. Fotografia jako metoda badawcza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.

Wodak R., Krzyżanowski M.(red.), Jakościowa analiza dyskursu w naukach społecznych, Oficyna Wydawnicza Łośgraf, Warszawa 2011.

Efekty uczenia się:

Po realizacji cyklu laboratoriów student/studentka:

- zna historię rozwoju kulturoznawstwa jako dziedziny wiedzy o charakterze interdyscyplinarnym oraz o nowych kierunkach i koncepcjach teoretycznych, którą samodzielnie aktualizuje,

- rozumie specyfikę metodologiczną oraz aktualne kierunki w badaniach kulturoznawczych,

- potrafi samodzielnie przeprowadzać badania nad sformułowanym przez siebie problemem na etapach: doboru metod i narzędzi badawczych oraz opracowania i prezentacji wyników,

- potrafi inicjować, organizować i koordynować pracę zespołów profesjonalnych w obszarze badawczym,

- jest gotów do aktywnego i krytycznego uczestnictwa w negocjowaniu konfliktów kulturowych: społecznych, etnicznych, religijnych i in,

- dostrzega sprzeczności, proponuje rozwiązania i formułuje opinie na temat upowszechniających się poglądów, koncepcji, stanowisk i polityk kulturalnych .

Metody i kryteria oceniania:

projekt, prezentacja

5,0 – bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

4,5 – więcej niż dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

4,0- dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

3,5 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne ze znacznymi niedociągnięciami

3,0 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne, lecz z licznymi błędami

2,0 - niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Zajęcia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jadwiga Zimpel
Prowadzący grup: Piotr Juskowiak, Jadwiga Zimpel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Zajęcia laboratoryjne - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Zajęcia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jadwiga Zimpel
Prowadzący grup: Piotr Juskowiak, Ewa Rewers
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Zajęcia laboratoryjne - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.