Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

e-historia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 05-E-Hist-11h1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: e-historia
Jednostka: Instytut Historii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Historia - wszystkie specjalności

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Podstawowym celem zajęć jest zapoznanie studentów/tek ze specyfiką cyfrowej wersji warsztatu pracy historyka. Cyfrowy świat, a ściślej społeczeństwo informacyjne coraz wyraźniej poddaje się procesowi specjalizacji, w ramach którego wykreślane są branżowe/dziedzinowe granice poszczególnych dyscyplin. Specyfika cyfrowego świata nie zwalnia jednak ze stosowania reguł warsztatowych, które wypracowane wprawdzie w nie cyfrowej rzeczywistości, stanowią podstawę poprawności prowadzonych procedur badawczych. Cyfrowa rzeczywistość wykreowała także nowe typy źródeł, wobec których należy wypracować nowe procedury ich krytyki i interpretacji. Powstały także nowe formy wypowiedzi naukowej, które wymagają stosowania zmodyfikowanych procedur warsztatowych.

Poruszanie się po cyfrowym-naukowym świecie wymaga opanowania umiejętności, które tylko pozornie pokrywają się z szeroko stosowanymi procedurami wyszukiwania informacji w Internecie. Opanowanie sposobu dotarcia do poszukiwanych informacji jest umiejętnością podstawową w zdigitalizowanym warsztacie naukowym historyka.


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

nie

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

brak

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Podane w wykazie literatury pozycje można pobrać bezpłatnie i legalnie z zasobów sieci Internet lub skorzystać z księgozbioru biblioteki Wydziału Historycznego. Informacji szczegółowych udziela prowadzący zajęcia.

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

ćwiczenia, warsztaty, prezentacje

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

Praca własna studenta 1 (przygotowanie do zajęć: czytanie literatury, wyszukiwanie informacji w Internecie) 30 godzin

Praca własna studenta 2 (przygotowanie prezentacji) 25 godzin


Skrócony opis:

1.Zakres przedmiotowy e-historii, terminologia i dzieje badań

2.Fakt historyczny – źródło historyczne – historiografia: formy tradycyjne i cyfrowe

3.Alfabetyzacja wizualna – materiały wizualne w pracy historyka

4.Prezentacja wiedzy historycznej w postaci cyfrowej – różne formy obecności

5.Źródła historyczne, ich podziały i krytyka – specyfika cyfrowych wersji

6.Typy źródeł historycznych w formie cyfrowej – narzędzia badawcze i bazy danych

7.Historiografia w formie cyfrowej – wyszukiwarki i bazy danych

8.Autentyczność i wiarygodność informacji w Internecie

9.Instytucje zajmujące się gromadzeniem cyfrowego dziedzictwa i ich zasoby

10.Bibliografie dla historyków i narzędzia zarządzania bibliografią

11.Nauki pomocnicze historii w Internecie – genealogia

12.Prawo autorskie w świecie cyfrowym – ustawy i licencje

Literatura:

Burke P., Naoczność. Materiały wizualne jako świadectwa historyczne, Kraków 2012;

Biblioteki cyfrowe, red. M. Janiak, M. Krakowska, M. Próchnicka, Warszawa 2012;

„Czas Kultury”, nr 2, 2015 – numer specjalny pt. Cyfrowa humanistyka, Game studies

Historia/History 2.0, red. A. Sobczak, M. Cichocka, P. Frąckowiak, Lublin 2014 (Matriały z sympozjum odbytego podczas XIX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Szczecinie, 2014 roku, http://pthszczecin.pl/program/sympozja/panta-rei-historia-2-0/)

Jasiński T., Kronika polska Galla Anonima w świetle unikatowej analizy komputerowej nowej generacji, Poznań 2011

„Kultura i Historia”, 21(2012) – numer specjalny pt. Cyfrowa humanistyka http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/kultura-i-historia-nr-212012

Levinson P., Nowe nowe media, Kraków 2010

Megabajty dziejów. Informatyka w badaniach, popularyzacji i dydaktyce historii, red. R. Prinke, Poznań 2007

Nowe media. Między tradycjonalizmem a kulturą popularną, red. M. Jeziński, B. Brodzińska, Ł. Wojtkowski, Toruń 2010

Topolski, J., Wprowadzenie do historii, Poznań 1998, 2001, 2009;

Radomski A., Internet – Nauka – Historia, Lublin 2010, w: „Wiedza i edukacja”, http://wiedzaiedukacja.eu/wp-content/uploads/2010/05/Internet-Nauka-Historia.pdf

Wilkowski M., Wprowadzenie do historii cyfrowej, wyd. 2, Gdańsk 2013 – ebook

Wilkowski M., Zwrot cyfrowy w edukacji historycznej, (dla specjalności nauczycielskiej)

Wilkowski M., Historia digitalna, w: Okno na przeszłość. Szkice z historii wizualnej, red. D. Skotarczak, Poznań 2015

Zwrot cyfrowy w humanistyce, red. A. Radomski, R. Bomba, Lublin 2013 – ebook

Zysiak A., Historia cyfrowa – nowe ramy badań naukowych? Przypadek Centrum Historii i Nowych Mediów Roya Rosenzweiga, „Przegląd Humanistyczny”, 54:5/6(2010), s. 151-162

Portale:

http://chnm.gmu.edu/digitalhistory/ - Digital History

http://writinghistory.trincoll.edu - Writing History in the Digital Age

http://www.openingscience.org/get-the-book/ - Opening Science

Efekty uczenia się:

Student/ka:Zna w podstawowym zakresie terminologię z zakresu warsztatu badawczego historyka, ze szczególnym uwzględnieniem cyfrowej odmiany tego warsztatu. Potrafi stosować tę terminologię w praktyce;Potrafi w sposób naukowy odróżnić wydarzenia z przeszłości od wydarzeń współczesnych oraz stosuje odpowiednie do tego metody badawcze;Potrafi rozpoznać i sklasyfikować źródła historyczne oraz zna i stosuje metody ich interpretacji;Zna podstawowe tendencje rozwoju współczesnej kultury (ze szczególnym uwzględnieniem form cyfrowych) i potrafi je wskazać w otaczającym świecie;Potrafi samodzielnie, na poziomie podstawowym, zdefiniować problem badawczy oraz samodzielnie wyszukać materiały źródłowe i historiograficzne, stosując przy tym narzędzia cyfrowe;Potrafi, wykorzystując narzędzia cyfrowe, sporządzić wykaz źródeł, bibliografię oraz przypisy do wybranego problemu badawczego;Potrafi w podstawowym zakresie przygotować i przedstawić wypowiedź naukową w zadanej formie;Zna zasady prawne i etyczne zdobywania wiedzy historycznej oraz formułowania wypowiedzi o charakterze naukowym, szczególnie w odniesieniu do prawa autorskiego.

Metody i kryteria oceniania:

ocena przygotowania studentów/tek do zajęć; ocena wypowiedzi podczas zajęć; ocena projektów końcowych oraz udział w zajęciach.

Praktyki zawodowe:

nie ma

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.