Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Współczesne tendencje w translatologii - specjalizacja translatorska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-WTT-11SDM
Kod Erasmus / ISCED: 09.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0232) Literatura i językoznawstwo (lingwistyka) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Współczesne tendencje w translatologii - specjalizacja translatorska
Jednostka: Instytut Filologii Słowiańskiej
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty dla sp. translatorskiej (DU-FilBul, DU-FilChorSerb, DU-FilSerbChor)
Strona przedmiotu: http://www.slavic.amu.edu.pl
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

studia slawistyczne

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

Cele modułu kształcenia:

- zaznajomienie studentów ze współczesnymi tendencjami w translatologii,

- kształtowanie świadomości o znaczeniu różnorodności kulturowej i wielokulturowej w pracy tłumacza, szczególnie w pracy w zespole międzynarodowym,

- kształtowanie umiejętności zastosowania w praktyce wiedzy z zakresu najnowszych tendencji w translatoryce,

- rozwój umiejętności adaptowania się do nowych warunków, kreatywność.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Znajomość słowiańskiego języka wg specjalizacji co najmniej na poziomie B2. Potwierdzone osiągnięcie efektów uczenia się w zakresie przedmiotów teorii i praktyki przekładu.

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Wykład konwersatoryjny, wykład problemowy, dyskusja, praca z tekstem, metoda badawcza (dociekania naukowego), metoda warsztatowa, metody aktywizujące, praca w grupach.

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

3

Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z najważniejszymi europejskimi teoriami przekładu na przestrzeni ostatnich trzydziestu lat. Omawiane zatem będą szkoła Übersetzungwissenschaft, szkoła lipska, socjolingwistyczne badania francuskie, hermenteutyka w badaniach niemieckich, Szkoła Manipulacji, badania psycholingwistyczne dotyczące procesów przekładu i przekład feministyczny. Wśród współczesnych tendencji w translatologii szczególne znaczenie ma językoznawstwo kognitywne w zakresie nowego spojrzenia na język, jego gramatykę i leksykę. Konceptualizacja i kategoryzacja świata w języku uzależniona jest od wykorzystania mechanizmów mentalnych wspólnych wszystkim ludziom w zależności od doświadczenia zmysłowego i umysłowego. Wiedza ta zastosowana do badań nad przekładem pozwala opisać różne ze względu na odmienne języki węzły dostępu do sensu tekstu i do sensu świata, bowiem w gramatykę, leksykę i użycie języka wpisana jest kultura i doświadczenie zbiorowości.

Pełny opis:

Treści programowe dla przedmiotu:

- badania translatologiczne a praktyka tłumaczeniowa,

- okres językoznawczy (Jacobson, Nida, Mounin),

- szkoła Übersetzungwissenschaft i szkoła lipska,

- socjolingwistyczne badania francuskie,

- podejście tekstowe (Ladmiral, Margot, Meschonnic); hermeneutyka w badaniach niemieckich,

- Manipuliści (Translation Studies: Toury, Hermans, Holmes, Bassnett, Lefevre) ,

- model integracyjny Mary Snell-Hornby,

- badania psycholingwistyczne dotyczące przekładu; najnowsze tendencje,

- przekład feministyczny (von Flotow),

- operacje procesu przekładu: rozumienie; dewerbalizacja,

- operacje procesu przekładu: reekspresja, weryfikacja,

- kryteria dobrego przekładu – pojęcie ekwiwalencji, ekwiwalencja funkcjonalna, wierność a wolność przekładu.

Literatura:

Zalecana literatura:

A. Pisarska, T. Tomaszewska, Współczesne tendencje przekładoznawcze, Wydawnictwo UAM, Poznań, 1998.

E. Tabakowska, Językoznawstwo kognitywne a poetyka przekładu. Universitas: Kraków 2001.

E. Balcerzan, Literatura z literatury. Strategie tłumaczy, Katowice 1998.

K. Hejwowski, Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu, Warszawa 2007.

Przekład artystyczny a współczesne teorie translatologiczne, seria „Studia o przekładzie” pod red. P.Fasta, nr 8, Katowice 1998.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu przedmiotu (modułu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów uczenia się student/ka potrafi:

- scharakteryzować najważniejsze europejskie teorie przekładu na przestrzeni ostatnich trzydziestu lat,

- zastosować zdobytą wiedzę do badań nad przekładem oraz do własnej praktyki translatorskiej,

- czytać ze zrozumieniem i samodzielnie komentować prace teoretyczne z zakresu studiów nad przekładem,

- przygotować i przedstawić prezentację o tematyce teoretycznej,

- rozpoznać znaczenie badań nad przekładem w kontekście kultury, w którym funkcjonuje.

Metody i kryteria oceniania:

Skala ocen:

bardzo dobry (bdb; 5,0): bardzo dobra znajomość głównych pojęć, zjawisk, tendencji w dziedzinie translatoryki wg konspektu przedmiotu; bardzo dobra umiejętność analizowania i interpretacji podstawowych zagadnień teorii i praktyki przekładu.

dobry plus (+db; 4,5): jak wyżej, z nieznacznymi niedociągnięciami w zakresie znajomości poszczególnych zagadnień.

dobry (db; 4,0): możliwy szerszy zakres niedociągnięć: słabsza znajomość głównych zjawisk translatoryki.

dostateczny plus (+dst; 3,5): zadowalająca znajomość głównych zjawisk i tendencji translatoryki.

dostateczny (dst; 3,0): zadowalająca znajomość głównych zjawisk i tendencji translatoryki; brak umiejętności analizowania i interpretacji tekstu przekładu.

niedostateczny (ndst; 2,0): niezadowalająca znajomość głównych zjawisk, pojęć, tendencji translatorskich; braki w zakresie efektów kształcenia zdefiniowanych dla przedmiotu.

Kryteria oceniania:

- aktywność na zajęciach,

- przygotowanie prezentacji o charakterze teoretycznym,

- wynik osiągnięty podczas kolokwium.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Galia Simeonova-Konach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Irina Ermashova
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Irina Ermashova
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Irina Ermashova
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)