Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesne tendencje w translatologii - specjalizacja translatorska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-WTT-11SDM Kod Erasmus / ISCED: 09.4 / (0232) Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)
Nazwa przedmiotu: Współczesne tendencje w translatologii - specjalizacja translatorska
Jednostka: Instytut Filologii Słowiańskiej
Grupy: Przedmioty dla sp. translatorskiej (DU-FilBul, DU-FilChorSerb, DU-FilSerbChor)
Strona przedmiotu: http://www.slavic.amu.edu.pl
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia, specjalność: filologia bułgarska, filologia chorwacka, filologia serbska

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

- zaznajomienie studentów ze współczesnymi tendencjami w translatologii

- kształtowanie świadomości o znaczeniu różnorodności kulturowej i wielokulturowej w pracy tłumacza, szczególnie w pracy w zespole międzynarodowym

- kształtowanie umiejętności zastosowania w praktyce wiedzy z zakresu najnowszych tendencji w translatoryce

- rozwój umiejętności adaptowania się do nowych warunków, kreatywność


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z najważniejszymi europejskimi teoriami przekładu na przestrzeni ostatnich trzydziestu lat. Omawiane zatem będą szkoła Übersetzungwissenschaft, szkoła lipska, socjolingwistyczne badania francuskie, hermenteutyka w badaniach niemieckich, Szkoła Manipulacji, badania psycholingwistyczne dotyczące procesów przekładu i przekład feministyczny. Wśród współczesnych tendencji w translatologii szczególne znaczenie ma językoznawstwo kognitywne w zakresie nowego spojrzenia na język, jego gramatykę i leksykę. Konceptualizacja i kategoryzacja świata w języku uzależniona jest od wykorzystania mechanizmów mentalnych wspólnych wszystkim ludziom w zależności od doświadczenia zmysłowego i umysłowego. Wiedza ta zastosowana do badań nad przekładem pozwala opisać różne ze względu na odmienne języki węzły dostępu do sensu tekstu i do sensu świata, bowiem w gramatykę, leksykę i użycie języka wpisana jest kultura i doświadczenie zbiorowości.

Pełny opis:

TK_01 badania translatologiczne a praktyka tłumaczeniowa WTT_01, WTT_02, WTT_05

TK_02 okres językoznawczy (Jacobson, Nida, Mounin) WTT_01, WTT_02, WTT_03, WTT_04, WTT_05

TK_03 szkoła Übersetzungwissenschaft i szkoła lipska WTT_01, WTT_02, WTT_03, WTT_04, WTT_05

TK_04 socjolingwistyczne badania francuskie WTT_01, WTT_02, WTT_03, WTT_04, WTT_05

TK_05 podejście tekstowe (Ladmiral, Margot, Meschonnic); Hermeneutyka w badaniach niemieckich WTT_01, WTT_02, WTT_03, WTT_05

TK_06 Manipuliści (Translation Studies: Toury, Hermans, Holmes, Bassnett, Lefevre) WTT_01, WTT_02, WTT_03, WTT_04, WTT_05

TK_07 model integracyjny Mary Snell-Hornby; WTT_01, WTT_02, WTT_03, WTT_04, WTT_05

TK_08 badania psycholingwistyczne dotyczące przekładu. Najnowsze tendencje WTT_01, WTT_02, WTT_03, WTT_05

TK_09 przekład feministyczny (von Flotow) WTT_01, WTT_02, WTT_03, WTT_04, WTT_05

TK_10 operacje procesu przekładu: rozumienie; dewerbalizacja WTT_01, WTT_02, WTT_05

TK_11 operacje procesu przekładu: reekspresja, weryfikacja WTT_01, WTT_02, WTT_05

TK_12 kryteria dobrego przekładu – pojęcie ekwiwalencji, ekwiwalencja funkcjonalna, wierność a wolność przekładu WTT_01, WTT_02, WTT_04, WTT_05

Literatura:

- A. Pisarska, T. Tomaszewska, Współczesne tendencje przekładoznawcze, Wydawnictwo UAM, Poznań, 1998.

- E. Tabakowska, Językoznawstwo kognitywne a poetyka przekładu. Universitas: Kraków 2001.

- E. Balcerzan, Literatura z literatury. Strategie tłumaczy, Katowice 1998.

- K. Hejwowski, Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu, Warszawa 2007.

- Przekład artystyczny a współczesne teorie translatologiczne, seria „Studia o przekładzie” pod red. P.Fasta, nr 8, Katowice 1998

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

WTT_01 scharakteryzować najważniejsze europejskie teorie przekładu na przestrzeni ostatnich trzydziestu lat K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W21, K_U04, K_U07, K_U11, K_K01

WTT_02 zastosować zdobytą wiedzę do badań nad przekładem oraz do własnej praktyki translatorskiej K_W13, K_U01, K_U13, K_U17, K_U18, K_U21, K_K01

WTT_03 czytać ze zrozumieniem i samodzielnie komentować prace teoretyczne z zakresu studiów nad przekładem K_W01, K_W02, K_W03, K_U04, K_U06,

WTT_04 przygotować i przedstawić prezentację o tematyce teoretycznej K_U06, K_U08, K_U09, K_U10, K_U19

WTT_05 rozpoznać znaczenie badań nad przekładem w kontekście kultury, w którym funkcjonuje K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W21, K_U12, K_K02, K_K03,K_K05

Metody i kryteria oceniania:

• Aktywność na zajęciach

• Przygotowanie prezentacji o charakterze teoretycznym

• Wynik osiągnięty podczas kolokwium

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Stanislava Kostić
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Stanislava Kostić, Galia Simeonova-Konach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Galia Simeonova-Konach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Irina Ermashova
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.