Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Warsztat tłumacza - specjalizacja translatorska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-WT-21SDM-E Kod Erasmus / ISCED: 09.4 / (0232) Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)
Nazwa przedmiotu: Warsztat tłumacza - specjalizacja translatorska
Jednostka: Instytut Filologii Słowiańskiej
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty dla sp. translatorskiej (DU-FilBul, DU-FilChorSerb, DU-FilSerbChor)
Przedmioty obowiązkowe dla II roku filologii chorwackiej (studia magisterskie)
Przedmioty obowiązkowe dla II roku filologii serbskiej (studia magisterskie)
Strona przedmiotu: http://www.slavic.amu.edu.pl
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

studia slawistyczne

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Cele modułu kształcenia:

a) interpersonalne:

- praca w grupie,

- umiejętności interdyscyplinarne.


b) instrumentalne:

- umiejętność analizowania i syntezowania,

- planowanie i organizacja,

- wiedza ogólna,

- umiejętność wypowiadania się w mowie i piśmie w języku ojczystym,

- znajomość języka chorwackiego/serbskiego/bułgarskiego/czeskiego,

- umiejętność zarządzania informacją (zdobywanie i interpretacja danych z różnych źródeł),

- wiedza podstawowa z zakresu zawodu tłumacza.


c) systemowe:

- umiejętność uczenia się,

- zdolność do samodzielnej pracy,

- umiejętności badawcze,

- umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu sztuki przekładu,

- kreatywność,

- rozumienie innych kultur i zwyczajów, dbałość o jakość.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień, wykład konwersatoryjny, wykład problemowy, dyskusja, praca z tekstem, metoda analizy przypadków, rozwiązywanie zadań, metoda ćwiczeniowa, metoda warsztatowa, demonstracje dźwiękowe i/lub video, praca w grupach, wykonanie tłumaczeń pisemnych i ustnych, aktywność na zajęciach.

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

6

Pełny opis:

Treści programowe dla przedmiotu:

- elementy teorii przekładu (typologia przekładu; tłumaczenie pisemne a tłumaczenie ustne: symultaniczne, konsekutywne, prawne i osobowościowe uwarunkowania pracy tłumacza,

- techniki tłumaczenia tekstów pisanych i ustnych,

- tłumaczenie tekstów literackich: dramat,

- tłumaczenie tekstów literackich: poezja,

- tłumaczenie tekstów literackich: proza,

- tłumaczenie tekstów literackich: literatura dialektalna, literatura adresowana do specjalnego odbiorcy(literatura dziecięca),

- tłumaczenie literackie: tłumaczenie tekstów podporządkowanych warstwie muzycznej dzieła (teksty librett operowych, utworów operetkowych i musicalowych),

- tłumaczenie tekstów użytkowych i informacyjnych: biogram, instrukcja obsługi, teksty reklamowe,

- tłumaczenie naukowo-techniczne: medycyna, weterynaria, prawo, przemysł, sztuka, turystyka,

- tłumaczenie ustne: przemówienia osób występujących publicznie,

- karta tłumacza.

Literatura:

Zalecana literatura:

A. Legeżyńska, Tłumacz i jego kompetencje autorskie, Warszawa 1999.

A. Pisarska, T. Tomaszkiewicz, Współczesne tendencje przekładoznawcze, Poznań 1998.

J. Pieńkos, Przekład i tłumacz we współczesnym świecie: aspekty lingwistyczne i pozalingwistyczne, Warszawa 1993.

K. Hejwowski, Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu, Warszawa 2004.

K. Lipiński, Vademecum tłumacza, Kraków 2006.

O. Wojtasiewicz, Wstęp do teorii tłumaczenia, Warszawa 1996.

Przekład artystyczny a współczesne teorie translatologiczne, pod red. P. Fasta, Katowice 1998.

T. Tomaszkiewicz, Terminologia tłumaczenia, przekład i adaptacja, Poznań 2006.

Współczesne teorie przekładu, red. P. Bukowski, M. Heydel, Kraków 2009.

И. Ликоманова, Преводът между теорията и практиката, София 2002.

И. Ликоманова, Славяно-славянският превод, София 2006.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu przedmiotu (modułu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów uczenia się student/ka:

- potrafi podstawową wiedzę w zakresie teorii i praktyki przekładu, zna terminologię dotyczącą przekładu, praktyczną znajomość języka chorwackiego/bułgarskiego/serbskiego/czeskiego na poziomie przewidzianym w programie studiów,

- potrafi objaśnić i porównać koncepcje przekładu. Zna różnorodne techniki przekładu tekstów,

- potrafi samodzielnie tłumaczyć teksty literackie, użytkowe, naukowe, techniczne i informacyjne z języka chorwackiego/bułgarskiego/serbskiego/czeskiego na język polski. Potrafi dotrzeć do potrzebnych źródeł i weryfikować stopień ich przydatności i wiarygodności (słowniki, Internet. leksykony,kompendia, atlasy),

- potrafi dokonywać ustnych tłumaczeń z języka chorwackiego/bułgarskiego/serbskiego/czeskiego na język polski; posiada umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych z przedstawicielami różnych kultur i tradycji. Jest otwarty na wymianę informacji i doświadczeń,

- potrafi zdefiniować obowiązki tłumacza, edytora, redaktora tekstu i odnieść je do praktycznej działalności tłumacza; wykazuje się znajomością prawnych regulacji pracy tłumacza,

- potrafi czytać teksty ze zrozumieniem w języku chorwackim/bułgarskim/serbskim/czeskim; docenia znaczenie nauk filologicznych dla prawidłowego funkcjonowania procesu komunikacji, począwszy od poziomu interpersonalnego po międzykulturowy,

- potrafi dokonywać wyborów wobec odpowiedzialności za tworzenie przekazu zgodnego z intencją autorską a uwarunkowaniami kulturowymi docelowego odbiorcy.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania:

- dodatkowo: obecność na zajęciach (dopuszczalna jest nieusprawiedliwiona nieobecność na dwóch zajęciach),

- aktywność w trakcie zajęć,

- rozliczenie wszystkich tłumaczeń pisemnych, zrealizowanie tłumaczenia ustnego na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Barbara Jarysz-Markaj, Lenka Nemeth Vitova, Ninoslav Radaković
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Barbara Jarysz-Markaj, Lenka Nemeth Vitova, Ninoslav Radaković
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Tatiana Ganenkova, Marta Kasprzak, Lenka Nemeth Vitova
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Barbara Jarysz-Markaj, Marta Kasprzak, Lenka Nemeth Vitova
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.