Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Warsztat polonisty - czytanie I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-WPC-12PDL Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsztat polonisty - czytanie I
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Grupy: E-learning - przedmioty Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej
Przedmioty obowiazkowe dla 1 roku programu DL-FilPol
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia polska

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

- rozwinięcie umiejętności analizowania i interpretowania utworów literackich, artykułów naukowych i popularnonaukowych

- pogłębienie i utrwalenie terminologii z zakresu filologii polskiej i jej kontekstów kulturowych

- zdobycie zaawansowanych kompetencji w zakresie formułowania i analizy problemów badawczych, związanych z krytycznym modelem lektury tekstów artystycznych i ich opracowań

- rozwinięcie kompetencji celnego argumentowania, parafrazowania, formułowania wniosków i skutecznego posługiwana się polszczyzną oraz umiejętności zmian opinii na skutek przyjęcia trafnego argumentowania i rzetelnej analizy tekstu

- uwrażliwienie na rolę literatury w życiu społecznym i rozwijanie umiejętności budowania kultury czytelniczej

- pogłębienie umiejętności pracy w zespole i dyskusji na zasadach szacunku wobec odmienności światopoglądowych i różnic kulturowych


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Biblioteka Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

3

Pełny opis:

Specyfika lektury polonistycznej: łączenie wiedzy z poetyki, historii literatury, wiedzy o współczesnym języku polskim oraz kontekstów kultury do analizy tekstów artystycznych.

Uważna lektura wybranych tekstów naukowych, popularnonaukowych, kompendiów wiedzy i haseł słownikowych: zdobywanie i selekcjonowanie informacji, odróżnianie funkcji informacyjnych od funkcji wartościujących - na poziomie podstawowym.

Znajdywanie tez i przesłanek tekstu naukowego, śledzenie wywodu argumentacyjnego – na poziomie podstawowym.

Streszczanie i parafrazowanie cudzego stanowiska oraz formułowanie stanowiska własnego na podstawie poglądów innych autorów.

Społeczne i kulturowe ramy czytania. Zawiązywanie wspólnot interpretacyjnych, doświadczenia lekturowe zbiorowości. Rola czytania w rozwoju tożsamości kulturowej i więzi społecznych. Krzewienie kultury czytelnictwa.

Granice interpretacji. Przyjemność interpretacji. Teoretyczne ramy interpretacji.

Sztuka interpretacji tekstu literackiego. Realizacja zadanego problemu interpretacyjnego: dobór metod i narzędzi lekturowych oraz bibliografii.

Analiza i interpretacja tekstu literackiego w kontekstach historycznoliterackich, społeczno-kulturowych i politycznych oraz teoretycznych – na poziomie podstawowym.

Literatura:

Auden W.H., O czytaniu, w: tegoż, Ręka farbiarza i inne eseje, przeł. H. Krzeczkowski, Warszawa 1988.

Bayard P., Jak rozmawiać o książkach, których się nie czytało?, przeł. M. Kowalska, Warszawa 2008.

Felski R., Literatura w użyciu, przeł. zesp., Poznań 2016.

Koziołek R., Dobrze się myśli literaturą, Wołowiec 2016.

Liryka polska: interpretacje, red. J. Prokop, J. Sławiński, Gdańsk 2001.

Manguel A., Moja historia czytania, przeł. H. Jankowska, Warszawa 2003.

Markowski M.P., Życie na miarę literatury, Kraków 2009.

Miller J. H., O literaturze, przeł. H. Hoffmann, Poznań 2014.

Nowa humanistyka. Zajmowanie pozycji, negocjowanie autonomii, red. zbior., Warszawa 2018.

Kulturowa teoria literatury I: główne pojęcia i problemy, red. R. Nycz, Kraków 2006.

Kulturowa teoria literatury II: poetyki, problematyki, interpretacje, red. R. Nycz, Kraków 2012.

Sztuka argumentacji: ćwiczenia w badaniu argumentów, red. K. Szymanek, K.A. Wieczorek, A.S. Wójcik, Warszawa 2003 (i późniejsze wydania)

Sztuka interpretacji, red. H. Markiewicz, T. Walas, Kraków t.1 (1971) , t.2 (1973), t.3 (2011).

Tokarz M., Argumentacja, perswazja, manipulacja, Gdańsk 2006.

Woolf V., O czytaniu oraz tejże, Zwykły czytelnik, w: tejże, Eseje wybrane, przeł. M. Heydel, Kraków 2015.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu przedmiotu i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia słuchacz/ka:

- przeprowadza profesjonalną lekturę utworów literackich, naukowych i popularnonaukowych,

- dysponuje ogólną i uporządkowaną wiedzą z zakresu terminologii filologii polskiej,

- potrafi stworzyć trafny i spójny metodologicznie zestaw lektur do wybranego tematu badawczego,

- wykorzystuje zdobyte umiejętności w celu rzetelnego parafrazowania tekstów, argumentowania na rzecz lub przeciw jego tezom oraz przyjmowania ze zrozumieniem argumentów innych stron,

- w dyskusjach na tematy literackie wykorzystuje zdobytą w trakcie zajęć wiedzę, świadomość teoretyczną i wrażliwość etyczną,

- potrafi skonstruować dłuższą prezentację ustną, pisemną i ustną syntetyczną wypowiedź parafrazującą lekturę oraz napisać esej interpretacyjny.

Metody i kryteria oceniania:

oceniana jest merytoryczna wartość głosów w dyskusji, poziomu wykonania ćwiczeń praktycznych i wykazanie się znajomością lektur

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lidia Banowska
Prowadzący grup: Lidia Banowska, Agnieszka Gajewska, Michał Larek, Joanna Maleszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Lidia Banowska, Magdalena Bednarek, Monika Brzóstowicz-Klajn, Agnieszka Gajewska, Joanna Maleszyńska, Agnieszka Piotrowska-Wojaczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.