Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do prawosławia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-WP-21BADL Kod Erasmus / ISCED: 08.0 / (0220) Przedmioty humanistyczne (z wyłączeniem języków) nie określone dalej
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do prawosławia
Jednostka: Instytut Filologii Słowiańskiej
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 2 roku DL-BA
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

bałkanistyka

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

interpersonalne: kształtowanie zdolności krytycznej oceny procesów historycznych, eklezjalnych i kulturowych, umiejętności interdyscyplinarnego łączenia wiedzy z zakresu historii chrześcijaństwa, historii Kościoła, teologii, teorii kultury i sztuki, formowanie umiejętności prowadzenia dyskusji w grupie/zespole, umiejętność docenienia różnorodności konfesyjnej, kulturowej i wielokulturowej;

instrumentalne: umiejętność analizowania i syntezowania, wiedza podstawowa z zakresu genezy i istoty prawosławia, umiejętność wypowiadania się w mowie i piśmie w języku ojczystym oraz czytania w językach obszaru Slaviae Orthodoxae;

systemowe: umiejętność czytania/studiowania literatury fachowej na poziomie podstawowym i średnio zaawansowanym, zdobywanie umiejętności prezentacji określonych zagadnień, kształtowanie podstawowej wiedzy na temat wschodniochrześcijańskiej duchowości i Kościoła prawosławnego

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Skrócony opis:

Podstawowym celem kursu jest zapoznanie Studentów ze specyfiką wschodniochrześcijańskiego kręgu kulturowego poprzez genezę i rozwój historyczny, charakterystykę nauczania Kościoła prawosławnego oraz jego podstaw teologicznych, przegląd najważniejszych tradycji (anachoretyzmu, monastycyzmu, hesychazmu, jurodstwa i in.), omówienie istoty i symboliki tradycji liturgicznej, a także refleksję nad kulturową funkcją ikonografii, hagiografii, hymnografii, śpiewu cerkiewnego itd. Ponadto kurs jest wprowadzeniem w podstawowy korpus ideowy i terminologiczny prawosławia.

Pełny opis:

TK_01

Prezentacja na poziomie podstawowym wiedzy o genezie i rozwoju chrześcijaństwa oraz ukształtowaniu się kultury chrześcijańskiej, posługiwanie się elementarną terminologią historyczną, teologiczną, kulturową

WP_01, WP_02, WP_06

TK_02

Prezentacja na poziomie podstawowym wiedzy o wschodniochrześijańskim obszarze kulturowym oraz strukturze Kościoła prawosławnego, jego roli kulturowej i społecznej, umiejętność rozpoznawania i definiowania konkretnych tradycji prawosławia na potrzeby ogólnego opisu

WP_01, WP_02, WP_03

TK_03

Prezentacja elementarnej wiedzy na temat historii prawosławia,

wykorzystanie podstawowych metod analizy i interpretacji wytworów prawosławnej kultury duchowej i materialnej

WP_01, WP_02, WP_03

TK_04

Prezentacja podstawowej wiedzy na temat zróżnicowania religijnego Bałkanów (znajomość na elementarnym poziomie założeń prawosławia, doktryny Kościoła prawosławnego)

WP_01, WP_02, WP_04

TK_05

Prezentacja elementarnej wiedzy dotyczącej związków kultury prawosławnej z kulturową tradycją bizantyńską i europejską

WP_01, WP_02, WP_04, WP_05

TK_06

Umiejętność merytorycznego argumentowania oraz formułowania wniosków w zakresie zagadnień związanych z teologią, eklezjologią, kulturą, literaturą, historią

WP_01, WP_02, WP_06

TK_07

Prezentacja podstawowej wiedzy na temat kultury, życia duchowego i społecznego wyznawców prawosławia z wykorzystaniem źródeł teoretycznych i materiałowych

WP_01, WP_02, WP_03,WP_07

Literatura:

Prawosławie. Światło wiary i zdrój doświadczenia, red. K. Leśniewski, J. Leśniewska, Lublin 1999.

S. Bułgakow, Prawosławie. Zarys nauki Kościoła prawosławnego, przeł. H. Paprocki, Białystok-Warszawa 1992.

J.-Y. Leloup, Hezychazm. Zapomniana tradycja modlitewna, przeł. H. Sobieraj, Kraków 1996.

J. Herrin, Bizancjum. Niezwykłe dziedzictwo średniowiecznego imperium, przeł. N. Radomski, Poznań 2009.

A. Naumow, Święta Góra Athos, w: Peregrinus Cracoviensis, z. 8, 2000.

E. Pokorzyna, Słownik terminologiczny wyposażenia świątyń obrządku wschodniego z przydatkiem ikon maryjnych, Warszawa 2001.

Liturgie Kościoła prawosławnego, przeł. H. Paprocki, seria: Biblioteka Ojców Kościoła nr 20, Kraków 2003.

L. Uspienski, Teologia ikony, przeł. i oprac. M. Żurowska, Poznań 1993.

- K. Rahner, H. Vorgrimler, Mały słownik teologiczny, przeł. T. Mieszkowski, P. Pachciarek, wstępem op. A. Skowronek, Warszawa 1996.- Słownik terminów teologicznych, http://www.orthodox.bialystok.pl/slownik.

- G. O'Collins, E.G. Farrugia, Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych, przeł. J. Ożóg, B. Żak, Kraków 2002.

- J. Assfalg, P. Krüger, Słownik chrześcijaństwa wschodniego, przeł. A. Bator, M.M. Dziekan, Katowice 1998.

- Bóg Żywy. Katechizm Kościoła prawosławnego, oprac. przez zespół wiernych prawosławnych, Kraków 2001.

- P. Evdokimov, Prawosławie, tł. J. Klinger, Warszawa 2003.

- K. Ch. Felmy, Współczesna teologia prawosławna, tł. H. Paprocki, Białystok 2005.

Efekty uczenia się:

Symbol

efektów

kształcenia

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów

WP_01

ma podstawową wiedzę o genezie i rozwoju chrześcijaństwa oraz ukształtowaniu się kultury chrześcijańskiej, zna elementarną terminologię historyczną, teologiczną, kulturową

K_W01, K_W05, K_W03

WP_02

posiada wiedzę o istocie i strukturze Kościoła prawosławnego, jego tradycjach na przestrzeni wieków, potrafi te tradycje identyfikować i definiować w zakresie genezy i funkcjonalności, a także

selekcjonować i użytkować na potrzeby ogólnego opisu

K_W03, K_W04, K_W06, K_W10, K_W13, K_W16, K_W20, K_W23 ,K_W19, K_U01

WP_03

posiada elementarną wiedzę na temat prawosławia, zna jego historię,

zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji wytworów prawosławnej kultury duchowej i materialnej właściwych dla konkretnych tradycji

K_W16, K_W08, K_W09, K_W15, K_U05,

WP_04

posiada podstawową wiedzę na temat zróżnicowania religijnego Bałkanów (zna na elementarnym poziomie założenia prawosławia, doktrynę Kościoła prawosławnego)

K_W20, K_W15, K_U06

WP_05

wykazuje elementarną wiedzę dotyczącą związków kultury prawosławnej z kulturową tradycją bizantyńską i europejską

K_W11, K_U01, K_U02, K_U06

WP_06

posiada umiejętność merytorycznego argumentowania oraz formułowania wniosków w zakresie zagadnień związanych z teologią, eklezjologią, kulturą, literaturą, historią

K_U06, K_W03, K_W04,

WP_07

potrafi wynajdywać, analizować, ewaluować, selekcjonować i użytkować informacje dotyczące kultury, życia duchowego wyznawców prawosławia z wykorzystaniem źródeł teoretycznych i materiałowych

K_U01, K_W15, K_W17, K_W19, K_W20

Metody i kryteria oceniania:

1.Aktywność w trakcie zajęć (udział w dyskusjach, prezentacje indywidualne)

2.Kolokwium zaliczeniowe i egzamin (obowiązuje wiedza zdobyta podczas wykładów i konwersatoriów oraz uzyskana na podstawie lektury podręczników).

3.Obecność na zajęciach (dopuszczalna nieusprawiedliwiona nieobecność na dwóch zajęciach w semestrze).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Izabela Lis-Wielgosz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Izabela Lis-Wielgosz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.