Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wiedza o kraju i kulturze Serbii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-WKS-12SCDL Kod Erasmus / ISCED: 09.9 / (0231) Nauka języków
Nazwa przedmiotu: Wiedza o kraju i kulturze Serbii
Jednostka: Instytut Filologii Słowiańskiej
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I roku filologii serbskiej (studia licencjackie)
Przedmioty obowiązkowe dla I roku studiów serbistycznych (studia licencjackie)
Strona przedmiotu: http://www.slavic.amu.edu.pl
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

- filologia serbska

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

- zaznajomienie studentów z różnymi teoriami kultury

- uporządkowanie wiedzy o krajach Słowian południowych z zakresu geografii, historii i polityki

- doskonalenie wiedzy o kulturze krajów Słowian południowych ze szczególnym uwzględnieniem Serbii

- kształtowanie świadomości interkulturowej


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Skrócony opis:

Przedmiot dostarcza podstawowej wiedzy o krajach Słowian południowych: Chorwacji, Serbii i Czarnej Górze oraz Bośni i Hercegowinie, a także o krajach sąsiednich: Słowenii i Macedonii, z zakresu geografii, historii, polityki i kultury. Program zajęć przewiduje położenie szczególnego nacisku na elementy tradycji kulturowej krajów Słowian południowych, które nadal określają specyfikę ich życia społeczno-kulturalnego oraz wpływają na kształt sytuacji politycznej i przebieg procesów gospodarczych. Wiedza ta ma stanowić grunt i niezbędne tło dla dalszego pogłębiania wiedzy o dziejach kultury krajów Słowian południowych - szczególnie dziedzictwu kulturowym i kultury współczesnej kraju języka studiowanego z uwzględnieniem kultury popularnej, ludowej, masowej oraz subkultur, obejmujące m. in. zagadnienia z zakresu komunikacji niewerbalnej (relacje międzyludzkie, obyczaje), literatury, teatru, filmu, muzyki poważnej i rozrywkowej, sztuk plastycznych, jak i ciekawostki dotyczące bałkańskiej kuchn

Pełny opis:

TK_01 zakres, miejsce i znaczenie serbistyki w naukach humanistycznych WKS_01

TK_02 Serbia na mapie kulturowej Europy - zróżnicowanie etniczne, kulturowe, religijne i językowe Półwyspu Bałkańskiego WKS_02, WKS_03, WKS_04, WKS_06

TK_03 najważniejsze wspólnoty etniczne (narody, narodowości) oraz grupy etnoreligijne i mniejszościowe Półwyspu Bałkańskiego WKS_02, WKS_03, WKS_04, WKS_05, WKS_06

TK_04 specyfika regionów kulturowych Półwyspu Bałkańskiego w aspekcie zróżnicowania etnogeograficznego, etnohistorycznego i etnopolitycznego WKS_01, WKS_02, WKS_04, WKS_05, WKS_06

TK_05 współczesne etno-kulturowe oblicze Europy i terenów zamieszkanych przez Słowian Południowych (regiony, tożsamości kulturowe, rola dziedzictwa kulturowego, wielokulturowość, mniejszości, konflikty etniczne, migracje) WKS_01, WKS_02, WKS_03, WKS_04, WKS_05, WKS_06

TK_06 Serbia a Europa - jedność i pluralizm europejskich kultur (elementy wspólne i partykularne) WKS_02, WKS_03, WKS_04, WKS_06

TK_07 kultury słowiańskie na Półwyspie Bałkańskim a serbskie dziedzictwo kulturowe WKS_02, WKS_04, WKS_05, WKS_06,

TK_08 Slavia Latina, Slavia Orthodoxa, Slavia Islamica i Slavia Iudaica – w perspektywie historycznej, funkcjonalnej i aksjologicznej WKS_01, WKS_02, WKS_03

TK_09 rola odrodzenia narodowego w kształtowaniu tożsamości kulturowej i narodowej Słowian Południowych WKS_02, WKS_04, WKS_05, WKS_06

TK_10 współczesna problematyka kulturowa, narodowa, konfesyjna i językowa Słowian Południowych WKS_02, WKS_03, WKS_04, WKS_05, WKS_06

Literatura:

- M. Todorova: Bałkany wyobrażone, Wołowiec 2008;

- B. Jelavich: Historia Bałkanów, Kraków 2005;

- M. Tanty: Bałkany w XX wieku, Dzieje polityczne, Warszawa 2003;

- J. Rapacka: Godzina Herdera. O Serbach, Chorwatach i idei jugosłowiańskiej, Warszawa 2005;

- J. Kornhauser (red.): Przemiany w świadomości i kulturze duchowej narodów Jugosławii po 1991 roku, Kraków 1999;

- D. Gil: Prawosławie. Historia. Naród. Miejsce kultury duchowej w serbskiej tradycji i współczesności, Kraków 2005;

- M. Bobrownicka, Narkotyk mitu. Szkice o świadomości narodowej i kulturowej Słowian zachodnich i południowych, Kraków 1995;

- T. Wasilewski, W. Felczak: Historia Jugosławii, Wrocław 1985;

- W. Walkiewicz: Jugosławia. Byt wspólny i rozpad, Warszawa 2000;

- D. Ugrešić: Kultura kłamstwa (eseje antypolityczne), Wrocław 1998;

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

WKS_01 potrafi zreferować i porównać koncepcje kulturowe wypracowane na gruncie różnych teorii w naukach humanistycznych K_W02, K_W05, K_U13, K_K03

WKS_02 posiada podstawową wiedzę z zakresu geopolityki krajów Słowian południowych ze szczególnym uwzględnieniem Serbii K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W18, K_W19, K_W20, K_U05, K_K19

WKS_03 potrafi wyjaśnić związki Słowian południowych z dziedzictwem kulturowym i historycznym Europy i Orientu K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W18, K_W19, K_W20, K_U05, K_U19, K_K01, K_K03

WKS_04 rozumie i komentuje problematykę kulturową, narodowościową, religijną i demograficzną Słowian południowych K_W11, K_W14, K_W19, K_W20, K_U01, K_U05, K_U19, K_K03

WKS_05 potrafi przygotować i przedstawić prezentację o problematyce geopolitycznej, kulturowej, narodowościowej, religijnej, językowej i demograficznej Słowian południowych K_W09, K_W19, K_W26, K_W27, K_U01, K_U03, K_U05, K_U07, K_U08, K_U19, K_U20, K_K03

WKS_06 konstruuje wypowiedzi ustne w formie indywidualnej prezentacji i/lub głosu w dyskusji K_W09, K_U01, K_U05, K_U06, K_U07, K_U10, K_U19, K_U20, K_K03

Metody i kryteria oceniania:

- aktywność w trakcie zajęć (udział w dyskusji);

- wartość merytoryczna i projekt prezentacji oraz sposób jej przedstawienia;

- umiejętność zaprezentowania na egzaminie wiedzy nabytej w ramach przedmiotu oraz poziom tej wiedzy (obowiązuje wiedza zdobyta podczas wykładów oraz uzyskana na podstawie lektury).

- dodatkowo: obecność na zajęciach (dopuszczalna jest nieusprawiedliwiona nieobecność na dwóch zajęciach).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-22 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Joanna Rękas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-22 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Wojciech Jóźwiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Koch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Koch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.