Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wczesna interwencja logopedyczna - spec. logopedyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-WIL-12PDM-E Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wczesna interwencja logopedyczna - spec. logopedyczna
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Grupy: Przedmioty dla specjalizacji logopedycznej dla DU-FilPol
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia polska, specjalność logopedyczna

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

• zaprezentowanie modelu wczesnego wspomagania rozwoju mowy dziecka od niemowlęcia do 3 r. ż.;

• przygotowanie przyszłego terapeuty do udzielenia pomocy logopedycznej dzieciom z deficytami rozwojowymi w okresie noworodkowym, niemowlęcym i żłobkowym.


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

wiedza z zakresu Wprowadzenia do wczesnej interwencji

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Materiały pomocnicze i dydaktyczne do zajęć znajdują się na platformie Moodle.

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

warsztat

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

3

Pełny opis:

Zagadnienia:

• Charakterystyka rozwoju sprawności motorycznej i manualnej, percepcji słuchowej, wzrokowej, mowy oraz zachowań społecznych i emocji u niemowląt i dzieci do 3 r. ż. Stymulacja rozwoju małego dziecka.

• Charakterystyka wybranych narzędzi wykorzystywanych do badań, czyli kart diagnostyki np. E. Stecko, A. Łady, J. Cieszyńskiej i M. Korendo, M. Machoś, Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej.

• Budowa i rozwój zespołu ustno-twarzowego w normie i w patologii. Diagnostyka niemowlęcego narządu artykulacyjnego, uwzględniająca ocenę warunków anatomicznych i funkcjonalnych w obrębie twarzy i jamy ustnej oraz ocenę odruchów orofacjalnych. Stymulacja zaburzonych odruchowych reakcji oralnych: wygórowanych i obniżonych.

• Model rozwoju czynności pokarmowych w normie i w patologii do 6. m.ż. Sposoby prawidłowego karmienia naturalnego i alternatywnego. Protokół oceny umiejętności ssania piersi.

• Model rozwoju czynności pokarmowych w normie i w patologii po 6. m.ż.

• Wpływ funkcji prymarnych na rozwój mowy.

• Opieka logopedyczna nad dziećmi przedwcześnie urodzonymi oraz dziećmi z wadami genetycznymi (wybór).

Literatura:

• C. Amiel-Tison, Neurologia perinatalna, red. I wyd. pol. E. Marszał, Wrocław 2008.

• M. Chrzan-Dętkoś. Wcześniaki. Rozwój psychoruchowy w pierwszych latach życia, Gdańsk 2012.

• J. Cieszyńska, M. Korendo, Wczesna interwencja terapeutyczna. Stymulacja rozwoju dziecka. Od noworodka do 6. roku życia, Kraków 2007.

• J. Cieszyńska, M. Korendo, Karty diagnozy. 10 etapów rozwoju dziecka od 4. do 36. miesiąca życia, Kraków 2008.

• Dzieci chore, niepełnosprawne i z utrudnieniami w rozwoju, red. B. Cytowska, B. Winczura, A. Stawarski, Kraków 2008.

• Dziecko z zaburzeniami w rozwoju. Konteksty diagnostyczne i terapeutyczne, red. B Cytowska, B. Winczura, Kraków 2006.

• E. Gacka, Zaburzenia rozwoju mowy u dzieci z porodów przedwczesnych, Gdańsk 2014.

• Interwencja logopedyczna. Zagadnienia ogólne i praktyka, red. J. Porayski-Pomsta, M. Przybysz-Piwko, Warszawa 2012.

• M. Machoś, Diagnoza neurologopedyczna niemowlęcia od 0-12 miesiąca. Ocena odruchów ze sfery orofacjalnej oraz umiejętności istotnych dla rozwoju mowy, Bytom 2011.

• E. M. Minczakiewicz, Psychoruchowy rozwój dziecka. Diagnoza. Propozycje wsparcia i pomocy rodzinie, Kraków 2009.

• Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa. Pierwszy rok życia, red. M. Drewniakowa, Kraków 1994.

M. Drewniakowa, Kraków 1994.

• Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa. Drugi i trzeci rok życia, red. M. Drewniakowa, Kraków 1995.

• K. Muß, Karmienie piersią – poradnictwo i promocja, wyd. pol. pod red. E. Lach, Wrocław 2008.

• M. Nehring-Gugulska, M. Żukowska-Rubik, P. Stobnicka-Stolarska, B. Paradowska, Protokół oceny umiejętności ssania piersi, „Postępy Neonatologii” 1 (20), 2014, s. 53-65.

• Nieznane? Poznane. Zaburzenia rozwojowe u dzieci z rzadkimi zespołami genetycznymi i wadami wrodzonymi, red. M. Buchnat, K. Pawelczak, Poznań 2011.

• Opieka logopedyczna od poczęcia, red. B. Rocławski, Gdańsk 1998.

• D. Pluta-Wojciechowska, Zaburzenia czynności prymarnych i artykulacji. Podstawy postępowania logopedycznego, Bytom 2015.

• E. Stecko, Logopedia małego dziecka, Warszawa 2012.

• E. Stecko, Masaż logopedyczny, Warszawa 2012.

• Wczesna interwencja logopedyczna, red. K. Kaczorowska-Bray, S. Milewski, Gdańsk 2016.

• Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka, red. B. Cytowska, B. Winczura, Kraków 2006.

• Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju u dzieci z chorobami genetycznymi, red. T. Kaczan, R. Śmigiel, Kraków 2012.

• Wczesna interwencja w logopedii, red. J. J. Błeszyński, D. Baczała, Gdańsk 2015.

• Wspomaganie rozwoju dzieci ze złożonymi zespołami zaburzeń, red. A. Twardowski, Poznań 2005.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia słuchacz potrafi:

• scharakteryzować rozwój psychoruchowy niemowląt i małych dzieci, a szczególnie: motoryki dużej i małej, percepcji słuchowej i wzrokowej, mowy oraz zachowań społecznych i emocjonalnych;

• doopracować plan terapii logopedycznej dla dziecka z deficytami rozwojowymikonać prawidłowego wyboru narzędzi diagnostycznych w postaci kart mowy i umieć posługiwać się nimi w praktyce;

• wykorzystać zdobytą wiedzę do oceny warunków anatomicznych niemowlęcia i przeprowadzenia masażu wewnątrzustnego oraz do oceny odruchów ustno-twarzowych i stymulacji zaburzonych reakcji oralnych;

• wymienić różnice między karmieniem naturalnym a alternatywnym oraz wskazać najlepsze pozycje i narzędzia do karmienia niemowlęcia;

• ocenić wpływ zaburzonych funkcji prymarnych na czynności sekundarne;

• opracować plan terapii logopedycznej dla dziecka z deficytami rozwojowymi.

Metody i kryteria oceniania:

• poziom wiedzy zaprezentowany na ustnym egzaminie,

• wartość merytoryczna prezentacji oraz sposób jej przedstawienia,

• jakość przeprowadzonych ćwiczeń,

• poziom aktywności w trakcie zajęć,

• obecność na zajęciach.

Praktyki zawodowe:

tak (80 h)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-22 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Skibski
Prowadzący grup: Ewa Kaptur
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Warsztat - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-22 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Kaptur, Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska, Jolanta Sławek
Prowadzący grup: Ewa Kaptur
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Warsztat - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ewa Kaptur
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Warsztat - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.