Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesne dyskursy krytyczne - spec. kuratorstwo literatury

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-WDK-12PDM-E Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0220) Przedmioty humanistyczne (z wyłączeniem języków) nie określone dalej
Nazwa przedmiotu: Współczesne dyskursy krytyczne - spec. kuratorstwo literatury
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Grupy: Przedmioty spec. kuratorstwo literatury dla DU-FilPol
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filolgia polska

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

- poznawanie współczesnych teorii krytycznych, m.in.: postsekularyzm, krytyka afektywna, studia nad pamięcią, widmontologia, krytyka feministyczna, gender studies, studia nad rzeczami, posthumanizm, ekokrytyka etc.;

- poznawanie koncepcji wybranych teoretyków;

- kształcenie umiejętności prowadzenia krytycznej analizy dzieł literackich z uwzględnieniem perspektyw wskazywanych przez współczesne dyskursy krytyczne;

- poznanie podstawowych problemów związanych z zadaniami humanistyki zorientowanej krytycznie oraz z uprawianiem „nowej humanistyki”.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

- nie

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

- brak

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Biblioteka Uniwersytecka UAM; Biblioteka Raczyńskich; zasoby i źródła internetowe (repozytoria cyfrowe, czasopisma internetowe); opracowany w ramach modernizacji przedmiotu korpusu tekstów w wersji elektronicznej; materiały dostarczone przez prowadzącą/ prowadzącego.

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Wykład, konwersatorium samodzielne przygotowanie, dyskusja, warsztat

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

90 h / 3 ECTS

Skrócony opis:

Konwersatorium poświęcone podstawowym problemom związanym z zadaniami humanistyki zorientowanej krytycznie oraz z uprawianiem „nowej humanistyki”, a także kształceniu umiejętności krytycznej analizy dzieł literackich z perspektyw wskazywanych przez współczesne dyskursy krytyczne.

Pełny opis:

Konwersatorium poświęcone podstawowym problemom związanym z zadaniami humanistyki zorientowanej krytycznie oraz z uprawianiem „nowej humanistyki”, a także kształceniu umiejętności krytycznej analizy dzieł literackich z perspektyw wskazywanych przez współczesne dyskursy krytyczne.

W ramach cyklu:

- poznawanie współczesnych teorii krytycznych, m.in.: postsekularyzm, krytyka afektywna, performatyka, studia nad pamięcią, widmontologia, krytyka feministyczna, gender studies, studia nad rzeczami, posthumanizm, ekokrytyka etc.;

- poznawanie koncepcji wybranych teoretyków (np.: P. Bourdieu, P. Sloterdijk, G. Deleuze/ F. Guattari, G. Agamben, R. Braidotti, B. Latour etc.);

- krytyczna analiza dzieł literackich z uwzględnieniem perspektyw wskazywanych przez współczesne dyskursy krytyczne (np. analiza klasowa, związana z płcią kulturową, uwzględniająca perspektywę ekologiczną etc.).

Literatura:

A Barcz, M. Dąbrowska (red.), Zwierzęta, gender i kultura. Perspektywa ekologiczna, etyczna i krytyczna, E-naukowiec, 2014.

A. Barcz, Realizm ekologiczny. Od ekokrytyki do zookrytyki w literaturze polskiej, Katowice 2016.

A. Gajewska (red.), Teorie wywrotowe. Antologia przekładów, Poznań 2012.

A. Marzec, Widmontologia: teoria filozoficzna i praktyka artystyczna ponowoczesności, Warszawa 2015.

B. Latour, Polityka natury. Nauki wkraczają do demokracji, Warszawa 2009.

B. Latour, Splatając na nowo to, co społeczne. Wprowadzenie do teorii aktora-sieci, Kraków 2010.

B. Olsen, W obronie rzeczy. Archeologia i ontologia przedmiotów, Warszawa 2013.

Ch. Mouffe, Agonistyka. Polityczne myślenie o świecie, Warszawa 2015.

E. Domańska, Nekros. Wprowadzenie do ontologii martwego ciała, Warszawa 2017.

E. Wichrowska, A. Szczepan-Wojnarska, R. Sendyka, R. Nycz (red.), Historie afektywne i polityki pamięci, Warszawa 2015

Encyklopedia gender. Płeć w kulturze, oprac. zbiorowe, Warszawa 2014.

G. Agamben, Homo sacer: suwerenna władza i nagie życie, Warszawa 2008

G. Deleuze, F. Guattari, Tysiąc plateau, Warszawa 2015.

J. Buler, Uwikłani w płeć. Feminizm i polityka tożsamości, Warszawa 2008.

J. Derrida, Gorączka archiwum, Warszawa 2017.

K. Abriszewski, Poznanie, polityka, zbiorowość. Analiza teorii aktora-sieci Bruno Latoura, Kraków 2012.

M. Gdula, Uspołecznienie i kompozycja. Dwie tradycje myśli społecznej a współczesne teorie krytyczne, Warszawa 2015.

Modi memorandi. Leksykon kultury pamięci, oprac. zbiorowe, Warszawa 2014.

P. Bogalecki, A. Mitek-Dziemba (red.), Drzewo poznania. Postsekularyzm w przekładach i komentarzach, Katowice 2012.

P. Czapliński, A. Mizerka (red.), Kamp. Antologia przekładów, Kraków 2012.

P. Czapliński, R. Nycz, D. Antonik, J. Bednarek, A. Dauksza, J. Misun (red.), Nowa humanistyka: zajmowanie pozycji, negocjowanie autonomii, Warszawa 2017.

P. Sloterdijk, Gniew i czas, Warszawa 2011.

R. Braidotti, Po człowieku, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014.

R. Nycz, A. Legeżyńska (red.), Teoria – literatura – życie: praktykowanie teorii w humanistyce współczesnej, Warszawa 2012.

R. Nycz, A. Łebkowska, A. Dauksza (red.), Kultura afektu, afekty w kulturze, Warszawa 2015.

R. Nycz, Kultura jako czasownik. Sondowanie nowej humanistyki, Warszawa 2017.

R. Sendyka, Od kultury ja do kultury siebie. O zwrotnych formach w projektach tożsamościowych, Kraków 2015.

R. Sendyka, R. Nycz (red.), Pamięć i afekty, Warszawa 2014.

T. Szostek, R. Sendyka, R. Nycz (red.), Od pamięci biodziedzicznej do postpamięci, Warszawa 2013.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu przedmiotu student:

- potrafi zdefiniować, porównać i wiązać ze sobą rozmaite pojęcia z zakresu współczesnych dyskursów krytycznych (m.in. posthumanizmu, ekokrytyki, studiów nad rzeczami, studiów nad pamięcią, krytyką afektywną, postsekularyzmem), stosując terminologię poprawnie i zgodnie z przeznaczeniem;

- potrafi scharakteryzować i rozumieć związki między współczesnymi dyskursami krytycznymi (metodologiami), literaturą oraz zjawiskami społeczno-politycznymi;

- potrafi zreferować podstawowe założenia konkretnych dyskursów krytycznych oraz aplikować je w działaniu praktycznym (interpretacyjnym, związanym z organizacją dyskusji itp.);

- krytycznie odnosi się do znaczenia i przydatności poszczególnych metodologii w procesie interpretacji literatury;

- potrafi dokonać translacji wiedzy dla zróżnicowanych, także nieprofesjonalnych odbiorców;

- potrafi stworzyć materiały popularyzujące wiedzę z zakresu współczesnych dyskursów krytycznych;

- potrafi dokonać etycznej oceny współczesnych problemów społeczno-politycznych;

- zna, rozumie i ocenia zadania stojące przed współczesną humanistyką, a także proponuje własne rozwiązania problemów.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia: 1/ Obecność i aktywny udział w zajęciach oraz 2/ przygotowanie materiałów dotyczących współczesnych dyskursów krytycznych – hasło słownikowe. Przedmiot zakończony egzaminem.

Skala ocen:

5,0 – bardzo dobra znajomość zagadnień i zjawisk powiązanych tematycznie z przedmiotem zajęć; wysoki stopień znajomości współczesnych teorii krytycznych; sprawne posługiwanie się pojęciami i kategoriami z zakresu „nowej humanistyki”; wysoki stopień wiedzy na temat powiązań i relacji między poszczególnymi teoriami krytycznymi; bardzo dobra znajomość autorskich teorii krytycznych; umiejętność swobodnego osadzania współczesnych dyskursów krytycznych w kontekstach społeczno-politycznych; umiejętność aplikowania teorii krytycznych do analizy literatury; wysoka świadomość znaczenia przyjęcia danej metody do interpretacji tekstu literackiej; umiejętność analizy i krytycznego podejścia do omawianych metodologii; wysoki stopień wiedzy dotyczących dyskusji nad współczesną humanistyką oraz świadomość zadań stojących przed „nową humanistyką”; dotrzymanie warunków zaliczenia przedmiotu.

4,5 – jak wyżej, z dopuszczalnymi nieznacznymi brakami, szczególnie w zakresie określania powiązań i relacji między poszczególnymi teoriami krytycznymi; dotrzymanie warunków zaliczenia przedmiotu.

4,0 – dobra znajomość współczesnych teorii krytycznych; operowanie pojęciami i kategoriami z zakresu „nowej humanistyki”; zadowalający stopień wiedzy na temat powiązań i relacji między poszczególnymi teoriami krytycznymi; znajomość autorskich teorii krytycznych; średni poziom osadzania współczesnych dyskursów krytycznych w kontekstach społeczno-politycznych; umiejętność aplikowania teorii krytycznych do analizy literatury; orientacja w dyskusjach dotyczących „nowej humanistyki” i jej zadań; dotrzymanie warunków zaliczenia przedmiotu.

3,5 – zadowalająca znajomość współczesnych teorii krytycznych; dopuszczalne pewne pomyłki w osadzaniu teorii krytycznych na tle kontekstów społeczno-politycznych; zadowalająca umiejętność operowania pojęciami i kategoriami z zakresu „nowej humanistyki”; podstawowa znajomość autorskich teorii krytycznych; średni poziom świadomości znaczenia przyjęcia określonej metody do interpretacji tekstu literackiego; niewielka umiejętność wskazania relacji między poszczególnymi teoriami krytycznymi; umiejętność aplikowania teorii do interpretacji tekstów literackich; średnia orientacja w dyskusjach dotyczących „nowej humanistyki”; dotrzymanie warunków zaliczenia przedmiotu.

3,0 – podstawowa znajomość współczesnych dyskursów krytycznych; niewielka umiejętność osadzania teorii krytycznych w kontekstach społeczno-politycznych; nikła umiejętność wskazania powiązań i relacji między teoriami krytycznymi; dostateczna świadomość znaczenia przyjęcia danej teorii do interpretacji tekstu literackiego; pobieżne aplikowanie teorii krytycznych do analizy tekstów literackich; braki w znajomości autorskich teorii krytycznych; wyraźne braki w orientowaniu się w dyskusjach dotyczących „nowej humanistyki” oraz jej zadań; dotrzymanie warunków zaliczenia przedmiotu.

2,0 – niedostateczna znajomość współczesnych dyskursów krytycznych; brak umiejętności osadzenia teorii krytycznych w kontekstach społeczno-politycznych; brak świadomości powiązań między poszczególnymi teoriami krytycznymi; brak orientacji w zakresie aplikowania dyskursów krytycznych do interpretacji tekstów literackich oraz konsekwencji przyjęcia danej metody; niedostateczna orientacja w dyskusjach dotyczących „nowej humanistyki”; niezadowalający stopień operowania pojęciami z zakresu „nowej humanistyki”; niedotrzymanie warunków zaliczenia przedmiotu.

Praktyki zawodowe:

- brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-22 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Czapliński
Prowadzący grup: Joanna Bednarek, Przemysław Czapliński, Dawid Gostyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.