Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teoria literatury

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-TL-21PDL-E
Kod Erasmus / ISCED: 09.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Nauka języków Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Teoria literatury
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty obowiazkowe dla 2 roku programu DL-FilPol
Przedmioty obowiązkowe dla 2 roku DL KlasPol
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia polska

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Cele modułu kształcenia:

- zaznajomienie studentów z podstawowymi pojęciami współczesnej teorii literatury,

- powiązanie podstawowych pojęć współczesnej teorii literatury z kontekstami metodologicznymi,

- nabycie umiejętności krytycznej analizy różnych użyć pojęć teoretycznoliterackich,

- nabycie umiejętności wykorzystania tych pojęć w interpretacji tekstów.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Wykład problemowy, dyskusja, praca z tekstem, metoda analizy przypadków, metoda projektu, praca w grupach.

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

4

Skrócony opis:

Zajęcia zaznajamiają z podstawowymi problemami teorii literatury w powiązaniu z kontekstami metodologicznymi, kształcą umiejętności wykorzystania tych pojęć w interpretacji tekstów oraz ich krytycznej analizy.

Pełny opis:

Treści programowe dla przedmiotu:

- wyznaczniki tekstu literackiego,

- miejsce analizy i interpretacji w badaniach literackich,

- tekst literacki jako struktura, znak, komunikat,

- zagadnienia odbioru tekstu literackiego,

- inttertekstualność jako kategoria w badaniach literackich,

- gatunek literacki, konwencja literacka,

- tradycja literacka i sposoby jej rozumienia,

- kryteria i modele periodyzacji dziejów literatury,

- literatura wobec innych sztuk,

- metodologia badań literackich (zarys).

Literatura:

Zalecana literatura:

J. Culler, Teoria literatury. Przeł. M. Basaj. Warszawa 1998.

U. Eco, Interpretacja i nadinterpretacja. Red. S. Collini. Kraków 1996.

Genologia dzisiaj. Red. W. Bolecki, I. Opacki. Warszawa 2000.

Z. Mitosek, Teorie badań literackich, Warszawa 1995.

J. Sławiński, Miejsce interpretacji. Gdańsk 2001.

Współczesna teoria badań literackich za granicą. Op. H. Markiewicz, T. I-IV. Kraków 1970-1996.

S. Wysłouch, Literatura i sztuki wizualne. Warszawa 1994.

Wybrane numery czasopism teoretycznoliterackich.

Szczegółową listę lektur podaje prowadzący zajęcia.

Materiały dostępne w bibliotece Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu przedmiotu (modułu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów uczenia się student/ka potrafi:

- rozpoznać podstawowe problemy teorii literatury na przykładzie różnych tekstów literackich,

- powiązać poszczególne zagadnienia teoretycznoliterackie z problemami omówionymi na zajęciach z poetyki,

- zastosować terminologię teoretycznoliteracką w procesie interpretacji kategoryzować teksty literackie i zjawiska w nich występujące,

- budować wywód teoretycznoliteracki (praca pisemna),

- wyjaśnić przydatność wybieranej metody interpretacyjnej.

Metody i kryteria oceniania:

Skala ocen:

bardzo dobry (bdb; 5,0): bardzo dobra znajomość podstawowych pojęć i problemów z zakresu teorii literatury, wysoka świadomość ich historycznej zmienności, bardzo dobra umiejętność samodzielnego i krytycznego wykorzystania wiedzy teoretycznoliterackiej w analizie i interpretacji tekstu literackiego, wysoka umiejętność budowania spójnego, poprawnego merytorycznie wywodu dotyczącego problematyki teoretycznoliterackiej, wysoka świadomość powiązań teorii literatury z kontekstami metodologicznymi.

dobry plus (+db; 4,5): dobra znajomość podstawowych pojęć i problemów z zakresu teorii literatury, ponadprzeciętna świadomość ich historycznej zmienności, wysoka umiejętność samodzielnego i krytycznego wykorzystania wiedzy teoretycznoliterackiej do analizy i interpretacji tekstów literackich, dobrze opanowana umiejętność tworzenia poprawnego i spójnego wywodu dotyczącego problematyki teoretycznoliterackiej, zadowalająca świadomość powiązań teorii literatury z kontekstami metodologicznymi.

dobry (db; 4,0): dobra znajomość podstawowych pojęć i problemów z zakresu teorii literatury, zadowalająca świadomość ich historycznej zmienności, ponadprzeciętna umiejętność krytycznego wykorzystania wiedzy teoretycznoliterackiej do analizy i interpretacji tekstów teoretycznoliterackich, dobrze opanowana umiejętność konstruowania samodzielnego wywodu dotyczącego problematyki teoretycznoliterackiej; dopuszczalne niewielkie pomyłki lub nieznaczne niedociągnięcia w zakresie posiadanej wiedzy i umiejętności praktycznego jej wykorzystania.

dostateczny plus (+dst; 3,5): zadowalająca znajomość podstawowych pojęć i problemów z zakresu teorii literatury, umiejętność stosowania ich w analizach i interpretacjach utworów literackich, inicjowanie samodzielnego wywodu dotyczącego problematyki teoretycznoliterackiej. Dopuszczalne braki w zakresie kompetencji teoretycznoliterackich, nieuniemożliwiające jednak praktyczne wykorzystanie posiadanej wiedzy w interpretacjach inicjowanych przez prowadzącego.

dostateczny (dst; 3,0): podstawowa znajomość podstawowych pojęć i problemów teorii literatury, podejmowanie prób stosowania pojęć teoretycznoliterackich w analizach i interpretacjach utworów literackich. Wyraźne braki w zakresie kompetencji teoretycznoliterackiej, wymagające pomocy prowadzącego w podejmowaniu działań analitycznych i interpretacyjnych, ale ich nie uniemożliwiające.

niedostateczny (ndst; 2,0): niezadowalająca znajomość podstawowych pojęć i problemów współczesnej teorii literatury, niewystarczająca umiejętność ich definiowania i wykorzystania oraz wynikające z tego dalsze braki w zakresie efektów kształcenia zdefiniowanych dla przedmiotu.

Metody oceniania stopnia osiągnięcia założonego efektu kształcenia:

- ocena aktywności na zajęciach, uczestnictwa w dyskusji i merytorycznej wartości wypowiedzi,

- ocena umiejętności użycia języka teoretycznego,

- ocena rekonstrukcji głównych tez tekstu naukowego,

- ocena merytorycznej wartości napisanej przez studenta pracy,

- egzamin.

Kryteria oceniania:

- obecność i aktywność w trakcie zajęć i wartość merytoryczna wypowiedzi (udział w dyskusji),

- wartość merytoryczna pracy pisemnej,

- poziom wiedzy i umiejętność jej zaprezentowania na egzaminie.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Irena Górska
Prowadzący grup: Monika Błaszczak-Stachowiak, Jan Galant, Irena Górska, Sylwia Panek, Beata Przymuszała, Joanna Wójcik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Irena Górska
Prowadzący grup: Jan Galant, Irena Górska, Sylwia Panek, Agnieszka Rydz, Joanna Wójcik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Irena Górska
Prowadzący grup: Irena Górska, Sylwia Panek, Beata Przymuszała, Agnieszka Rydz, Joanna Wójcik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Irena Górska
Prowadzący grup: Agnieszka Czyżak, Michał Januszkiewicz, Sylwia Panek, Agnieszka Rydz, Joanna Wójcik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)