Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologie informacyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-TI-22JPODL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologie informacyjne
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty obowiązkowe dla II roku filologii polskiej jako obcej (st. lic)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia polska jako obca

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Cele modułu kształcenia:

- poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie właściwego doboru i wykorzystania technologii informacyjnych.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień, dyskusja, metoda warsztatowa, metoda projektu.

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

2

Pełny opis:

Treści programowe dla przedmiotu:

- ogólne wiadomości o budowie i konfiguracji multimedialnego warsztatu pracy polonisty (sprzęt, terminologia, konfiguracja, wykorzystanie, edytory),

- multimedialny projekt (prezentacja),

- charakterystyka Internetu: katalogi, bazy danych, nawigacja w hipertekście,

- prezentacja zaprojektowanego portalu polonistycznego,

- omówienie Internetu jako źródła zagrożeń i wskazanie na metody przeciwdziałania zjawiskom niekorzystnym,

- omówienie multimedialnych tekstów kultury masowej i przejawów internetowej aktywności w perspektywie polonistycznej (gry komputerowe, twórczość internetowa, świadectwa i style odbioru, analiza i interpretacja).

Literatura:

Zalecana literatura:

Głowiński M., Świadectwa i style odbioru [w:] tegoż, Style odbioru. Szkice o komunikacji literackiej, Kraków 1977.

Wallace P. ,Psychologia Internetu, Poznań 2001.

Bednarek J., Multimedia w kształceniu, Warszawa 2008.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu przedmiotu (modułu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów uczenia się student/ka potrafi:

- opisać budowę i konfigurację sprzętu komputerowego jako nowoczesnego warsztatu pracy,

- posługiwać się podstawowymi narzędziami technologicznymi: edytory tekstu - Word, PowerPoint (bądź ich odpowiedniki),

- posługiwać się Internetem w celu wykorzystania dostępnych materiałów (bazy danych, portale prezentacyjne, witryny edukacyjne),

- zaprojektować (i umieścić) w Internecie portal tematyczny,

- dokonać krytycznej oceny internetowych zjawisk multimedialnych, ze szczególnym uwzględnieniem niebezpieczeństw, (niefrasobliwość w prowadzeniu blogów, niedostateczna ochrona prywatności, uzależnienia),

- potrafi opisać i scharakteryzować (analizować i interpretować) multimedialne teksty kultury masowej, jako potencjalne źródło polonistycznych nawiązań (intermedialne świadectwa i style odbioru, twórczość i aktywność na tzw. portalach społecznościowych).

Metody i kryteria oceniania:

Skala ocen:

bardzo dobry (bdb; 5,0): bardzo dobra ogólna i szczegółowa orientacja w zagadnieniach omawianych na ćwiczeniach; profesjonalny portal w języku polskim; aktywny udział w zajęciach.

dobry plus (+db; 4,5):bardzo dobra orientacja w zagadnieniach omawianych na ćwiczeniach; portal bez zarzutu; aktywny udział w zajęciach.

dobry (db; 4,0): dobra orientacja w zagadnieniach omawianych na ćwiczeniach; portal spełniający wymogi; aktywny udział w zajęciach.

dostateczny plus (+dst; 3,5): dobra orientacja w zagadnieniach omawianych na ćwiczeniach; portal spełniający wymogi; umiarkowanie aktywny udział w zajęciach.

dostateczny (dst; 3,0): wystarczająca orientacja w zagadnieniach omawianych na ćwiczeniach (na poziomie <50%); portal o prostej strukturze; umiarkowanie aktywny udział w zajęciach.

niedostateczny (ndst; 2,0):niewystarczająca orientacja w zagadnieniach omawianych na ćwiczeniach (na poziomie >50%); brak prezentacji portalu; bierny udział w zajęciach.

Ocenianie podsumowujące: Opanowanie treści i osiągnięcie efektów uczenia się sprawdzane będzie sukcesywnie podczas zajęć.

Ocenie podlegają:

- prezentacje, prace pisemne,

- wypowiedzi podczas zajęć,

- nabywane umiejętności,

- frekwencja i aktywność.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Rafał Kochanowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Rafał Kochanowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Rafał Kochanowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Rafał Kochanowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)