Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-SM-22BADM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Instytut Filologii Słowiańskiej
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty obowiązkowe dla 2 roku DU-Ba
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

bałkanistyka

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

Cele modułu kształcenia:

- wyposażenie studentów w zdolności krytyczne i samokrytyczne, umiejętności interdyscyplinarne, umiejętność porozumiewania się z ekspertami z dziedziny bohemistyki literaturoznawczej, umiejętność docenienia różnorodności kulturowej i wielokulturowej,

- uzyskanie przez studentów umiejętności analizowania i syntezowania wiedzy historyczno- i teoretycznoliterackiej, planowania tekstu naukowego, wypowiadania się w mowie i piśmie w języku kierunkowym i polskim, umiejętności zarządzania informacjami (zdobywanie i przetwarzanie danych z różnych źródeł), umiejętności rozwiązywania trudnych i złożonych problemów badawczych.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Znajomość historii literatury, podstawowym założeń poetyki, podstaw teorii kultury.

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Dyskusja, praca z tekstem, metoda analizy przypadków, rozwiązywanie zadań, metoda badawcza (dociekania naukowego), metoda projektu, pokaz i obserwacja.

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

10 (5+5)

Pełny opis:

Treści programowe dla przedmiotu:

- zaprezentowanie podstawowych metod i teorii literaturoznawczych/językoznawczych,

- przedstawienie podstawowych literaturoznawczych/językoznawczych teorii i metod komparatystycznych,

- ukazanie ważnych dla badań literackich/językoznawczych kategorii estetycznych i pojęć filozoficznych,

- ugruntowanie zasad badania dzieła literackiego/badania fenomenów językowych,

- przeprowadzenie wzorcowych analiz i interpretacji wybranych dzieł literackich/fenomenów językowych,

- zaprezentowanie na poziomie pogłębionym zasad warsztatu bibliograficznego,

- zaprezentowanie zasad kompozycji opracowania naukowego,

- prezentacja podstawowych pojęć i reguł z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego oraz zarządzania zasobami własności intelektualnej.

Literatura:

Zalecana literatura:

Burzyńska, M. P. Markowski: Teorie literatury XX wieku, t. I, II, Kraków 2007.

Z. Mitosek, Teorie badań literackich, Warszawa 1998.

Literatura, teoria, metodologia, red. D. Ulicka, Warszawa 2001.

Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, red. M. P. Markowski, R. Nycz, Kraków 2002.

J. Anusiewicz: Lingwistyka kulturowa. Zarys problematyki, Wrocław 1995.

M. Bugajski: Język w komunikowaniu, Warszawa 2006.

J. Bartmiński: Językowy obraz świata, Lublin 1999.

J. Boć: Jak pisać pracę magisterską, Wrocław 1995.

U. Eco: Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, Warszawa 2007.

J. Pieter: Ogólna metodologia pracy naukowej, Wrocław 1967.

K. Wójcik: Piszę akademicką pracę promocyjną – licencjacką, magisterska, doktorską, Warszawa 2005.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu przedmiotu (modułu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów uczenia się student/ka:

- definiuje podstawowe pojęcia teoretycznoliterackie/lingwistyczne, zna literaturoznawcze/językoznawcze metodologie badawcze oraz terminologię literaturoznawczą/językoznawcze, języku polskim, języku regionu oraz w nowożytnym języku zachodnim,

- ocenia przydatność poszczególnych metod literaturoznawczych/językoznawczych dla własnej pracy badawczej potrafi wykorzystać wiedzę teoretycznoliteracką/lingwistyczną i metodologiczną we własnej praktyce badawczej,

- analizuje i interpretuje bałkańskie dzieła literackie, zjawiska językowe i fenomeny kulturowe w ujęciu synchronicznym i diachronicznym,

- potrafi dokonać wyboru tematu pracy magisterskiej i zastosowanej w jego realizacji metody badawczej i uzasadnić ten wybór za pomocą pogłębionych argumenty z zakresu metodologii literaturoznawczej/językoznawczej,

- umie zaplanować i skomponować literaturoznawczą/językoznawczą rozprawę naukową,

- zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej.

Metody i kryteria oceniania:

Skala ocen:

bardzo dobry (bdb; 5,0): bardzo dobra znajomość zagadnień z językoznawstwa/literaturoznawstwa bałkańskiego, bardzo dobrze opracowane zagadnienie badawcze, kompletna kompozycja pracy magisterskiej.

dobry plus (+db; 4,5): bardzo dobra znajomość zagadnień z językoznawstwa/literaturoznawstwa bałkańskiego z niewielkimi uchybieniami, bardzo dobrze opracowane zagadnienie badawcze z niewielkimi uchybieniami, kompletna kompozycja pracy magisterskiej.

dobry (db; 4,0): dobra znajomość zagadnień z językoznawstwa/literaturoznawstwa bałkańskiego, dobrze opracowane zagadnienie badawcze, kompletna kompozycja pracy magisterskiej.

dostateczny plus (+dst; 3,5): dobra znajomość zagadnień z językoznawstwa/literaturoznawstwa bałkańskiego, dobrze opracowane zagadnienie badawcze z niewielkimi uchybieniami, kompletna kompozycja pracy magisterskiej.

dostateczny (dst; 3,0): słaba znajomość zagadnień z językoznawstwa/literaturoznawstwa bałkańskiego z wieloma uchybieniami, słabo (poniżej 60%) opracowane zagadnienie badawcze z wieloma uchybieniami, kompletna kompozycja pracy magisterskiej.

niedostateczny (ndst; 2,0): słaba znajomość zagadnień z językoznawstwa/literaturoznawstwa bałkańskiego z wieloma uchybieniami lub jej brak, nieprawidłowo opracowane zagadnienie badawcze z wieloma uchybieniami lub nie opracowane czy opracowane tylko częściowo, brak oddanej pracy magisterskiej.

Kryteria oceniania:

- zaliczenie (obowiązuje wiedza zdobyta podczas nauki przedmiotów kierunkowych, teoretyczny kontekst pracy magisterskiej oraz przedstawienie pracy magisterskiej),

- obecność na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ilona Czamańska, Marzanna Kuczyńska, Izabela Lis-Wielgosz, Mariola Mikołajczak, Joanna Rękas, Bogusław Zieliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Izabela Lis-Wielgosz, Mariola Mikołajczak, Joanna Rękas, Bogusław Zieliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Seminarium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ilona Czamańska, Mariola Mikołajczak, Bogusław Zieliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Seminarium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Seminarium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)