Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-SM-21FKMDM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Instytut Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 LUB 13.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Kierunek studiów:

filmoznawstwo

Cele kształcenia:

Doskonalenie umiejętności analizy filmu jako podstawy warsztatowej pracy nad rozprawą magisterską.

Przygotowanie do wykorzystania analizy i interpretacji dzieła filmowego w kontekście tematu pracy magisterskiej

Zapoznanie studentów z warsztatem pisania pracy magisterskiej (wybór i sformułowanie tematu, plan i konstrukcja pracy, ujęcie problemu, umiejętność merytorycznego argumentowania, robienie przypisów, aneksów, bibliografii, redagowanie tekstu itp.).

Przygotowanie do samodzielnego korzystania z różnych źródeł naukowych i umiejętności ich wzajemnego konfrontowania.

Skrócony opis:

Podczas semanarium studenci otrzymają podstwową wiedzę z zakresu formułowanie tematu pracy magisterskiej, przygotowania konspektu oraz biblio- i filmografii. Różne modele konstrukcji pracy omówione zostaną na konkretnych przykładach. Nieodzownym elementem semianarium jest również dyskusja i analiza konkretnych projektów oraz problemtycznych fragmentów materiału badawczego. Istotnym uzupełnieniem zajęć są warsztaty z zekresu analizay działa filmowego (dokumentalnego i fabularnego).

Pełny opis:

Podczas zajęć seminaryjnych przeprowadzane są analizy filmów, wybranych aspektów budowy dzieła filmowego, gatunków i rodzajów. Studenci zobowiązani są również do zaprezentowania przed grupą konspektu oraz wybranego rozdziału pracy. Studenci pod nadzorem prowadzącego dokonują korekty tekstów własnych i cudzych. Uczą się również konstruowania konspektów. Pracuję nad opanowaniem języka tekstu naukowego.

Literatura:

Rok I seminarium:

S. Liszak, Zrzucę ciało. Marcin Koszałka, Jerzy Nowak, „Istnienie”, „Kwartalnik Filmowy”

M. Wojciechowska, Kino dokumentalne jako forma terapii – twórczość Marcina Koszałki, w: Metody dokumentalne w filmie, red. D. Rode, M. Pieńkowski, Łódź 2013, s. 354.

M. Koszałka, Wycisnąć sens z trupa, rozm. K. Bielas, „Duży Format” 2007, nr 46.

M. Ryan, M. Lenos, An Introduction to Film Analysis. Technique and Meaning in Narrativ Film, New York 2012

Ł. Maciejewski, Widmo autora: kino Romana Polańskiego, 2011

Ch. Sandford, Polański, 2008

R. Polański, Roman, 1989

M. Jankun Dopartowa, Labirynt Polańskiego, 2003

G. Stachówna, Polański od A do Z, 2002

J. Parker, Polański, 1993

Wojciech Otto, Wajda autotematyczny, "Przestrzenie Teorii" 1/2017.

Wskazana przez prowadzącego praca magisterska oraz artykuł naukowy.

Rok II seminarium:

Krzysztof Kornacki, Popiół i diament Andrzeja Wajdy, Gdańsk 2011.

Słownik pojęć, filmowych, red. Alcja Helman, Tadeusz Miczka, Kraków 1998 (hasła: adaptacja, narracja oraz inne dostosowane do tematyki prac).

Mirosław Przylipiak, Narrator literacki, „narrator” filmowy, „Studia Filmoznawcze”, t. 9, Wrocław 1990.

Edward Branigan, Schemat fabularny, w: Kognitywna teoria filmu, red. Jacek Ostaszewski, Kraków 1999.

Peter Wuss, Struktury narracyjne filmu a pamięć widza, w: Kognitywna teoria filmu, red. Jacek Ostaszewski, Kraków 1999.

Jacek Ostaszewski, Rozumienie opowiadania filmowego, Kraków 1999.

Katarzyna Mąka-Malatyńska, Rozważania wokół artystycznej niezależności etiud szkolnych, w: Polskie kino niezależne, red. Mikołaj Jazdon, Poznań 2005.

Marek Hendrykowski, Sztuka krótkiego metrażu, Poznań 1998.

Wybrane do redakcji teksy naukowe oraz rozdziały powstających prac magisterskich (wspólne dyskusje nad rozdziałami).

Pozostałe lektury dostosowane do zagadnień podejmowanych przez seminarzystów w pracach.

Efekty uczenia się:

Student ma ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę szczegółową z zakresu filmoznawstwa i medioznawstwa, prowadzącą do specjalizowania się w tych dziedzinach.

Student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informację z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy.

Posiada pogłębione umiejętności badawcze, obejmujące analizę prac innych autorów, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na oryginalne rozwiązywanie złożonych problemów w zakresie filmoznawstwa i medioznawstwa.

Umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności badawcze oraz podejmować autonomiczne działania zmierzające do własnego rozwoju i odpowiedzialnego kierowania swoją karierą zawodową.

Potrafi korzystać z tradycyjnych i cyfrowych źródeł informacji i posiada pogłębione umiejętności z zakresu wprowadzania danych do prac oryginalnych oraz wykorzystywania i dokumentowania tych umiejętności we własnych opracowaniach.

Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie i realizuje potrzebę ustawicznego uczenia się.

Metody i kryteria oceniania:

W semestrze zimowym studenci zobowiązani są do sformułowania tematu pracy i problemu badawczego oraz przrdstawienoa na tej podstawie konspektu pracy.

Dodatkowym kryterium oceny będzie aktywny udział w zajęciach.

W semestrze letnim zaliczenie otrzymuje na podstawie przedstawionego pierwszego rozdziału pracy.

Semestr zimowy drugiego roku seminarium zaliczany jest na podstawie prezentacji podczas zajęć szczegółowego konspektu pracy oraz zamkniętego pierwszego rozdziału pracy.

Semestr letni drugiego roku na podstawie całej pracy.

Na ocenę w każdym z semestrów składa się rówież aktywny udział studenta w zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Otto
Prowadzący grup: Krzysztof Kozłowski, Wojciech Otto, Andrzej Szpulak, Anna Śliwińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Małgorzata Hendrykowska, Wojciech Otto, Andrzej Szpulak, Anna Śliwińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Seminarium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Gajewska
Prowadzący grup: Grażyna Gajewska, Małgorzata Hendrykowska, Anna Śliwińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Seminarium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.