Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Sztuka i literatura krytyczna - spec. kuratorstwo literatury

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-SLK-12PDM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0220) Przedmioty humanistyczne (z wyłączeniem języków) nie określone dalej
Nazwa przedmiotu: Sztuka i literatura krytyczna - spec. kuratorstwo literatury
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Grupy: E-learning - przedmioty Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej
Przedmioty spec. kuratorstwo literatury dla DU-FilPol
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia polska

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

- pozyskanie wiedzy na temat literatury i sztuki krytycznej;

- nabycie umiejętności analizy i interpretacji literatury i sztuki krytycznej;

- kształtowanie umiejętności dostrzegania i interpretowania związków literatury i sztuki krytycznej z rzeczywistością społeczno-kulturową;

- pozyskanie umiejętności sytuowania literatury i sztuki krytycznej na tle tradycyjnej estetyki;

- kształcenie umiejętności opisywania, analizowania, interpretowania relacji: artysta – dzieło sztuki – odbiorca.


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

- nie

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

- brak

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Materiały dostępne w bibliotece Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej oraz materiały dostarczone przez prowadzącą.

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

wykład, dyskusja, rekonstrukcja tez wybranych tekstów naukowych, analiza i interpretacja tekstów i dzieł sztuki, prezentacja

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

62 h / 2 ECTS

Skrócony opis:

Ćwiczenia poświęcone najważniejszym tendencjom, istotnym twórcom i dziełom polskiej sztuki krytycznej, usytuowaniu polskiej sztuki (z uwzględnieniem literatury) w późnej nowoczesności oraz umieszczeniu jej dzieł na tle współczesnych nurtów krytycznych.

Pełny opis:

Ćwiczenia poświęcone najważniejszym tendencjom, istotnym twórcom i dziełom polskiej sztuki krytycznej, usytuowaniu polskiej sztuki (z uwzględnieniem literatury) w późnej nowoczesności oraz umieszczeniu jej dzieł na tle współczesnych nurtów krytycznych. W trakcie zajęć studenci zapoznają się z XX- i XXI-wiecznymi odmianami sztuki krytycznej i ich usytuowaniu na tle tradycji (awangarda i neoawangarda). Studenci poznają wybrane dylematy najnowszej sztuki polskiej i umieszczają je w perspektywie politycznych i społecznych problemów transformacji.

Tematyka cyklu:

1/ Sztuka i literatura krytyczna – ich definiowanie, zakres znaczeniowy, dominujące tematy.

2/ Sztuka i literatura krytyczna jako przekroczenie tradycyjnej estetyki.

3/ Odbiór sztuki/literatury krytycznej – kompetencje odbiorcy.

4/ Rozmaite uwarunkowania odbioru sztuki i literatury krytycznej:

- demograficzne i pokoleniowe

- polityczne i społeczne

- obyczajowe, moralne i religijne.

5/ Tabu, szok i skandal w sztuce/literaturze krytycznej.

6/ Sztuka i literatura krytyczna jako obszary estetycznego ryzyka.

Literatura:

20-lecie: teatr polski po 1989, red. D. Jarząbek, M. Kościelniak, G. Niziołek, Korporacja Ha!art, Kraków 2010.

Bakke M., Bio-transfiguracje. Sztuka i estetyka posthumanizmu, Poznań 2012.

Butler J., Uwikłani w płeć. Feminizm i polityka tożsamości, tłum. K. Krasuska, wstęp O. Tokarczuk, Warszawa 2008.

Ciało i tekst. Feminizm w literaturoznawstwie - antologia szkiców, red. A. Nasiłowska, Warszawa 2009.

Jakubowska A., Na marginesach lustra. Ciało kobiece w pracach polskich artystek, Kraków 2002.

Kluszczyński R.W., Artyści pod pręgierz, krytycy sztuki od kliniki psychiatrycznej czyli najnowsze dyskusje wokół sztuki krytycznej w Polsce, „Exit” 1999, nr 4 (40).

Kostyrko T., Pojęcie dzieła sztuki a sztuka współczesna, „Estetyka i Krytyka” 2003, nr 5,

Kowalczyk I., Ciało i władza: polska sztuka krytyczna lat 90., Warszawa 2002.

Zydorowicz J., Artystyczny wirus. Polska sztuka krytyczna wobec przemian kultury po 1989 roku, Warszawa 2005.

Żmijewski A., Drżące ciała. Rozmowy z artystami, Bytom-Kraków 2007.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu przedmiotu student potrafi:

- sytuować literaturę i sztukę krytyczną wobec tradycji estetycznej;

- dostrzec rolę i znaczenie literatury i sztuki krytycznej w kształtowaniu porządku kulturowo-społecznego;

- omówić na wybranych przykładach wzajemne relacje literatury i sztuki krytycznej z rzeczywistością społeczno-kulturową;

- sytuować literaturę i sztukę krytyczną wobec wartości i norm kulturowych, uprzedzeń i stereotypów;

- omówić podstawowe zagadnienia recepcji sztuki i literatury krytycznej;

- analizować i twórczo interpretować literaturę i sztukę krytyczną.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania:

- obecność i aktywność na zajęciach;

- wartość merytoryczna wypowiedzi prezentowanych na zajęciach;

- praca (lub prace) o charakterze interpretacyjnym;

- poziom wiedzy i umiejętności zaprezentowane na kolokwium zaliczeniowym;

Skala ocen:

5,0 – student posiada obszerną wiedzę na temat sztuki i literatury krytycznej; biegle posługuje się podstawową terminologią; swobodnie stosuje nabytą wiedzę w praktyce interpretacyjnej, sprawnie analizuje i interpretuje tekst literacki oraz dzieło sztuki, w razie potrzeby uruchamiając kontekst interdyscyplinarny, wartościując oraz odwołując się do literatury przedmiotu;

4,5 – jak wyżej, z nieznacznymi niedociągnięciami (zwłaszcza w praktycznym zastosowaniu warsztatu badawczego)

4,0 - student posiada znaczną wiedzę na temat sztuki i literatury krytycznej; dobrze posługuje się podstawową terminologią; dość sprawnie stosuje nabytą wiedzę w praktyce interpretacyjnej, analizuje, interpretuje tekst literacki oraz dzieło sztuki, w razie potrzeby uruchamiając kontekst interdyscyplinarny, podejmując próby wartościowania oraz odwołując się do literatury przedmiotu;

3,5 - student posiada zadowalającą wiedzę na temat sztuki i literatury krytycznej; ze zrozumieniem posługuje się podstawową terminologią; podejmuje zazwyczaj udane próby zastosowania nabytej wiedzy w praktyce interpretacyjnej, stawia hipotezy interpretacyjne; poprawnie analizuje, interpretuje tekst literacki oraz dzieło sztuki, choć nie zawsze uruchamia istotne konteksty;

3,0 - student posiada podstawową wiedzę na temat sztuki i literatury krytycznej; na ogół poprawnie posługuje się podstawową terminologią; podejmuje po części udane próby zastosowania nabytej wiedzy w praktyce interpretacyjnej, próbuje stawiać hipotezy interpretacyjne; zazwyczaj poprawnie analizuje, interpretuje tekst literacki oraz dzieło sztuki, choć nie zawsze uruchamia istotne konteksty; rzadko podejmuje próby wartościowania; zazwyczaj poprawnie – choć w umiarkowanym zakresie – odwołuje się do literatury przedmiotu; podejmuje lekturę tekstów teoretycznych i zazwyczaj rozumie większość głównych tez

2,0 - student posiada bardzo ograniczoną wiedzę na temat sztuki i literatury krytycznej; nie potrafi poprawnie posługiwać się podstawową terminologią; nie umie zastosować nabytej wiedzy w praktyce interpretacyjnej, podejmuje nieudane próby analizy i interpretacji i wartościowania; nie potrafi zrekonstruować głównych tez tekstów teoretycznych, omawianych na zajęciach.

Praktyki zawodowe:

- brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-22 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Czapliński
Prowadzący grup: Irena Górska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Irena Górska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Irena Górska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.