Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-SEM-21MDM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium
Jednostka: Instytut Teatru i Sztuki Mediów
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Media Interaktywne i Widowiska

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

- przygotowanie studentów do napisania dysertacji magisterskich na temat związany z kierunkiem studiów;

- zapoznanie studentów z różnymi sposobami badania mediów interaktywnych i widowisk;

- pogłębienie refleksji metodologicznej;

- doskonalenie umiejętności porozumiewania się z ekspertami z dziedziny współczesnej estetyki artystycznej.

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

nie dotyczy

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

brak

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

materiały udostępniane + wskazywane przez prowadzących

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Wykład konwersatoryjny, praca z tekstem, prezentacja indywidualna, dyskusja w grupie

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

20 (za cały moduł realizowany w trakcie 3 semestrów)

Skrócony opis:

Seminarium magisterskie poświęcone jest pracy w grupie i konsultacjom indywidualnym nakierowanym na przygotowanie studentów do samodzielnego napisania pracy magisterskiej w temacie związanym ze studiowanym kierunkiem.

Pełny opis:

Seminarium magisterskie poświęcone jest pracy w grupie i konsultacjom indywidualnym nakierowanym na przygotowanie studentów do samodzielnego napisania pracy magisterskiej w temacie związanym ze studiowanym kierunkiem.

Literatura:

- M. Causey, Theatre and Performance in Digital Culture. London 2006.

- P. Christiane, Digital Art. London 2003.

- S. Wilson, Information Arts, Cambridge 2002.

+ literatura wskazywana przez prowadzących - proponowana w odniesieniu do omawianych problematyk dotyczących poszczególnych tematów prac magosterskich

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

- sformułować pogłębioną refleksję metodologiczną na temat mediów interaktywnych i widowisk i potrafi rozwijać ją i twórczo stosować w działalności profesjonalnej

- zaprezentować wiedzę na temat przeszłości i teraźniejszości widowisk

- zaprezentować wiedzę z zakresu terminologii nauk humanistycznych w zakresie badań nad dramatem, teatrem i widowiskami

- samodzielnie wyszukiwać, analizować i selekcjonować informacje badawcze z wykorzystaniem różnych źródeł naukowych, w tym cyfrowych baz danych

- potrafi posługiwać się różnymi narzędziami metodologicznymi i powiązać je z analizowanym przez siebie zagadnieniem

- potrafi przeprowadzić analizę i interpretację wytworów kultury współczesnej ze szczególnym uwzględnieniem sztuki interaktywnej, teatru i widowisk

- przygotować pracę pisemną w języku polskim na temat studiowanego przedmiotu

- potrafi inicjować zdarzenia naukowo- artystyczne w ramach różnorodnych form współczesnej kultury

- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inicjować i organizować proces uczenia się innych osób

Metody i kryteria oceniania:

- aktywność w trakcie zajęć (udział w dyskusji);

- wartość merytoryczna prezentacji oraz sposób jej przedstawienia;

- umiejętność zaprezentowania wiedzy nabytej w ramach przedmiotu

Skala ocen:

5,0 – bardzo dobra znajomość głównych kierunków refleksji nad mediami interaktywnymi i widowiskami, umiejętność formułowania samodzielnych i pogłębionych opinii,

4,5 – jak wyżej, z nieznacznymi niedociągnięciami,

4,0 – możliwy szerszy zakres niedociągnięć: słabsze umiejętności, niższa zdolność krytycznego porównania poszczególnych koncepcji, ograniczony sposób formułowania oryginalnych konkluzji,

3,5 – zadowalająca znajomość głównych kierunków w badaniach, zadowalająca umiejętność krytycznego porównania poszczególnych koncepcji,

3,0 - zadowalająca znajomość głównych kierunków w badaniach nad mediami interaktywnymi i widowiskami,

2,0 - niezadowalająca znajomość głównych kierunków w badaniach dotyczących performansów medialnych.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Agnieszka Jelewska, Elżbieta Kasprzak, Krzysztof Kurek, Ryszard Kazimierz Przybylski, Grzegorz Ziółkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Seminarium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Krawczak
Prowadzący grup: Ewa Guderian-Czaplińska, Elżbieta Kasprzak, Ryszard Kazimierz Przybylski, Jacek Wachowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Seminarium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.