Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-SD-32PDL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Grupy: E-learning - przedmioty Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej
Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty obowiazkowe dla III roku filologii polskiej (studia licencjackie)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 10.00 LUB 6.00 LUB 11.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia polska

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Celem modułu kształcenia:

- przekazanie wiedzy niezbędnej do napisania pracy,

- doskonalenie umiejętności pisania prac spełniających formalne i merytoryczne wymagania ustalone dla prac dyplomowych na studiach polonistycznych,

- przypomnienie zasad i konieczności poszanowania prawa autorskiego,

- doskonalenie umiejętności pracy w grupie pod kierunkiem promotora,

- doskonalenie umiejętności wyszukiwania i przetwarzania informacji niezbędnych do samodzielnego napisania pracy dyplomowej,

- kształtowanie świadomości literackiej, językowej i kulturalnej uczestników seminarium,

- kształcenie kompetencji niezbędnych do podjęcia studiów na II stopniu.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

III rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Określa je promotor, w zależności od tematu seminarium dyplomowego.

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Dyskusja, praca z tekstem, metoda analizy przypadków, metoda ćwiczeniowa, metoda badawcza (dociekania naukowego), metody aktywizujące.

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

10

Pełny opis:

Treści programowe dla przedmiotu:

- formułowanie problemów badawczych i redagowanie potencjalnych tematów prac dyplomowych, formułowanie tez i argumentów, prowadzenie badań,

- kompozycja pracy dyplomowej, dookreślenie poszczególnych problemów,

- doskonalenie kompetencji dotyczących kwerend bibliotecznych, archiwalnych, internetowych; różne sposoby poszukiwania informacji i gromadzenia literatury przedmiotu,

- zasady maszynopisu znormalizowanego, zasady wprowadzania cytatów, normy,

- realizacja projektu.

Literatura:

Literatura zostanie określona podczas zajęć z promotorem.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu przedmiotu (modułu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów uczenia się student/ka:

- potrafi sformułować problem badawczy oraz zredagować powiązany z nim temat pracy, sformułować tezy i przeprowadzić badania konieczne dla ich potwierdzenia,

- wie jakie elementy powinna zawierać się praca dyplomowa; potrafi je przygotować i przedyskutować poszczególne tezy i sposoby dowodzenia podczas zajęć seminaryjnych,

- potrafi szukać materiałów potrzebnych do przygotowania pracy dyplomowej z poszanowaniem praw autorskich oraz pracować w zespole, dyskutować, wykorzystywać różne metody pracy (podczas wyszukiwania materiałów, formułowania tez, gromadzenia argumentów),

- potrafi przygotować oprawę edytorską i graficzną pracy dyplomowej,

- potrafi zrealizować samodzielny projekt badawczy, rozwiązywać problemy badawcze, samodzielnie formułować zadania, pracować w nietypowych warunkach dostosowując swoje założenia do cząstkowych wyników badań.

Metody i kryteria oceniania:

Skala ocen:

bardzo dobry (bdb; 5,0): bardzo wysoki poziom wiedzy związanej z tematyką seminarium i jej kontekstami, wysoka świadomość metodologiczna, praca dyplomowa w pełni oryginalna, dobrze wykorzystująca literaturę źródłową i literaturę przedmiotu, nienaganna pod względem formalnym i językowym.

dobry plus (+db, 4,5): jak wyżej, dopuszczalne drobne uchybienia natury formalno-językowej w pracy dyplomowej.

dobry (db; 4,0): dopuszczalne nieznaczne braki w wiedzy, praca dyplomowa poprawna, z drobnymi uchybieniami natury formalno-językowej.

dostateczny plus (+dst; 3,5): dopuszczalne nieznaczne braki w wiedzy, praca o przeciętnych walorach merytorycznych, z większymi uchybieniami natury formalno-językowej.

dostateczny (dst; 3,0): znaczne braki w wiedzy, praca merytorycznie słaba, z dużymi uchybieniami natury formalno-językowej.

niedostateczny (ndst; 2,0): niedopuszczalne braki w wiedzy, praca bezwartościowa pod względem merytorycznym, niedopuszczalne błędy językowe i formalne.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Alina Borkowska-Rychlewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Seminarium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Bednarek, Agnieszka Czyżak, Jerzy Fiećko, Agnieszka Gajewska, Magdalena Graf, Michał Januszkiewicz, Marcin Jauksz, Ewa Kaptur, Sylwia Karolak, Rafał Kochanowicz, Katarzyna Krzak-Weiss, Katarzyna Kuczyńska-Koschany, Agnieszka Kula, Joanna Maleszyńska, Jacek Nowakowski, Anna Piotrowicz-Krenc, Magdalena Piotrowska, Zbigniew Przychodniak, Dorota Rojszczak-Robińska, Jolanta Sławek, Joanna Smól, Agata Stankowska-Balcerzan, Marcin Telicki, Marta Wrześniewska-Pietrzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Michał Januszkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Lidia Banowska, Monika Brzóstowicz-Klajn, Agnieszka Czyżak, Piotr Dobrowolski, Konrad Dominas, Jan Galant, Beata Gromadzka, Marcin Jauksz, Marcin Jaworski, Maciej Junkiert, Ewa Kaptur, Sylwia Karolak, Justyna Kobus, Rafał Kochanowicz, Agnieszka Kula, Agnieszka Kwiatkowska, Joanna Maleszyńska, Lucyna Marzec, Katarzyna Meller, Elżbieta Nowicka, Radosław Okulicz-Kozaryn, Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska, Małgorzata Rybka, Jolanta Sławek, Joanna Smól, Tomasz Sobieraj, Agata Stankowska-Balcerzan, Monika Szczot, Marcin Telicki, Beata Udzik, Marek Wedemann, Małgorzata Witaszek-Samborska, Rozalia Wojkiewicz, Marta Wrześniewska-Pietrzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Agata Stankowska-Balcerzan, Monika Szczot
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Lidia Banowska, Patrycja Bąkowska, Monika Brzóstowicz-Klajn, Piotr Dobrowolski, Marcin Jauksz, Zbigniew Kopeć, Katarzyna Krzak-Weiss, Katarzyna Kuczyńska-Koschany, Agnieszka Kula, Joanna Maleszyńska, Dorota Masłej, Paulina Michalska-Górecka, Tomasz Mizerkiewicz, Elżbieta Nowicka, Radosław Okulicz-Kozaryn, Marek Osiewicz, Magdalena Piotrowska, Zbigniew Przychodniak, Karolina Ruta-Korytowska, Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska, Joanna Smól, Marcin Telicki, Marek Wedemann, Rozalia Wojkiewicz, Marta Wrześniewska-Pietrzak, Małgorzata Zduniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Joanna Smól
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Seminarium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)