Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia rozwojowa III-IV etap - spec. nauczycielska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-PSYR-11PDM-U Kod Erasmus / ISCED: 05.1 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Psychologia rozwojowa III-IV etap - spec. nauczycielska
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Grupy: Przedmioty specjalizacji nauczycielskiej dla programu DU-FilPol
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia polska, specjalność nauczycielska

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

Przygotowanie psychologiczne do nauczania na III i IV etapie edukacyjnym (gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, kształcenie w zawodzie), ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z rozwojem w adolescencji i dorosłości, specyficznymi formami aktywności oraz problemami zaburzeń rozwojowych i zaburzeń zachowania.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Pełny opis:

TK_01 Specyfika rozwoju w okresie dorastania i dorosłości: rozwój tożsamości, bunt młodzieńczy, rola osób znaczących i autorytetów PSYR_01, PSYR_02, PSYR_03, PSYR_05, PSYR_06

TK_02 Specyficzne potrzeby rozwojowe a organizacja i przebieg procesu uczenia się i współżycia w grupie PSYR_01, PSYR_03, PSYR_04, PSYR_06

TK_03 Pojęcie normy i patologii w adolescencji, zaburzenia funkcjonowania w okresie dorastania PSYR_02, PSYR_03, PSYR_06

TK_04 Zagrożenia w okresie dorastania: agresja, przemoc, uzależnienia, wykluczenie PSYR_03, PSYR_04, PSYR_06

TK_05 Specyfika grup młodzieżowych, rola nauczyciela, znaczenie grup rówieśniczych, konflikty PSYR_03, PSYR_04, PSYR_05

TK_06 Podstawy komunikacji interpersonalnej, komunikacja w procesie edukacyjnym i wychowawczym PSYR_03, PSYR_04

TK_07 Psychologia jako nauka o funkcjonowaniu człowieka: wykorzystanie praktyczne, kształcenie i podnoszenie własnych kompetencji, dylematy etyczne PSYR_01, PSYR_05, PSYR_06

Literatura:

1. Brzezińska, A. (2003). Dzieci z układu ryzyka. W: A. Brzezińska, S. Jabłoński, M. Marchow (red.), Ukryte piętno. Zagrożenia rozwoju w okresie dzieciństwa. Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora. (s. 11-37)

2. Brzezińska, A. I. (red.). (2005). Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa. Gdańsk: GWP. (r. 11 pt.: Okres dorastania. Jak rozpoznawać potencjał dziecka,10 pt.: Okres dorastania. Jak rozpoznawać ryzyko i jak pomagać)

3. Brzezińska, A., Hornowska, E. (red.) (2004/2007). Dzieci i młodzież wobec agresji i przemocy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. (s. 13-106)

4. Elliott, J., Place, M. (2000). Dzieci i młodzież w kłopocie: poradnik nie tylko dla psychologów. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

5. Elsner, D. (2002). Opiekun stażu jako refleksyjny praktyk. Chorzów: Mentor. (s. 11-15, 24-32).

6. Elsner, D. (red.). Szkoła jako ucząca się organizacja. Chorzów: Mentor.

7. Gordon, T. (1995). Wychowanie bez porażek w szkole. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX. (r. 2 pt.: Ku efektywnym stosunkom uczeń-nauczyciel, r. 3 pt.: Co może zrobić nauczyciel, gdy uczeń ma problem, 5 pt.: Jak nauczyciel może ustosunkować się do problemów jakie stwarza uczeń).

8. Kendall, P. C. (2004). Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji. Gdańsk: GWP. (r.4. Zaburzenia zachowania, r. 8. Zaburzenia odżywiania).

9. Myers, D. G. (2003). Psychologia społeczna. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka (r. 9 pt.: Wpływ grupy).

10. Sęk, H. Brzezińska A. I. (2010). Podstawy pomocy psychologicznej. W: D. Doliński, J. Strelau, Psychologia akademicka, tom 2. , Gdańsk: GWP. (r. 20).

11. Wojciszke, B. (2002). Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej. Warszawa: Scholar (r. 10 pt.: Agresja; r. 11 pt. Grupa społeczna).

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

PSYR_01 Posługiwać się w refleksyjny sposób wiedzą z zakresu rozwoju człowieka w okresie dzieciństwa, dorastania i dorosłości; potrafi rozpatrywać rozwój w szerokiej perspektywie czasowej K_W02, K_W08, K_U04, K_U07, K_K04, K_K08

PSYR_02 Dokonywać obserwacji, oceny i interpretacji zebranych informacji dotyczących sytuacji wychowawczych i procesu uczenia się K_W17, K_U04, K_U05, K_K07, K_K11

PSYR _03 Opisać lub zdiagnozować na poziomie podstawowym możliwości i trudności pojawiające się w szkołach ponadpodstawowych oraz potrafi dobierać środki realizacji działań wychowawczych i edukacyjnych adekwatne do postawionych celów jednocześnie wg kryterium efektywności i etyczności K_W13, K_W17, K_U01, K_U02, K_U04, K_U05, K_K04, K_K07, K_K08, K_K11

PSYR _04 Podejmować działania zespołowe, w tym potrafi kierować pracą zespołu, pracować według poprawnych zasad komunikacji oraz rozwijać je w środowisku szkolnym K_W06, K_W10, K_W17, K_U02, K_U04, K_U05, K_U10, , K_K05, K_K07, K_K08, K_K12

PSYR _05 Pracować nad poszerzaniem i doskonaleniem swoich kompetencji profesjonalnych i osobistych K_W17, K_W18, K_U04, K_U05, K_U06, K_U15, K_K01, K_K07, K_K08, K_K10

PSYR _06 Wykazać gotowość do dyskusji wokół kwestii związanych z etycznymi aspektami pracy z drugim człowiekiem, dostrzega znaczenie współpracy z drugim człowiekiem oraz działań prospołecznych K_W06, K_W17, K_U02, K_U04, K_U05, K_U09, K_U11, K_K05, K_K09, K_K12

Metody i kryteria oceniania:

TEST wiadomości (P)

Dyskusja podczas ćwiczeń (F)

Dyskusja - analiza wybranych problemów (F)

Rozwiązywanie zadań w małych grupach (F)

Zadania domowe (F)

Szczegółowe kryteria zostaną podane przez prowadzących wykład i ćwiczenia.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.