Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia ogólna - spec. nauczycielska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-PSO-12PDL-E Kod Erasmus / ISCED: 05.1 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Psychologia ogólna - spec. nauczycielska
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Grupy: Przedmioty specjalizacji nauczycielskiej dla DL-FilPol
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

FILOLOGIA POLSKA, SPECJALNOŚĆ NAUCZYCIELSKA

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Przygotowanie (podstawowa wiedza, umiejętności i kompetencje) do rozpoczęcia studiowania zagadnień związanych z funkcjonowaniem uczniów i nauczycieli w sytuacji szkolnej

Przygotowanie psychologiczne do nauczania na II etapie edukacyjnym (klasy IV –VI szkoły podstawowej), ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z rozwojem dziecka, specyficznymi formami aktywności oraz problemami dysharmonii i zaburzeń rozwojowych.


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Pełny opis:

Psychologia jako nauka o funkcjonowaniu człowieka.

Uwarunkowania funkcjonowania człowieka – podstawowe koncepcje psychologiczne.

Procesy poznawcze: spostrzeganie, uwaga i pamięć a proces uczenia się, myślenie i twórcze rozwiązywanie problemów.

Emocjonalne funkcjonowanie człowieka: emocje w relacjach społecznych.

Emocjonalne funkcjonowanie człowieka: człowiek w świecie emocji negatywnych.

Procesy motywacyjne i potrzeby a działanie człowieka.

Rozwój człowieka, mechanizmy rozwoju szanse i zagrożenia rozwoju w kolejnych okresach życia.

Kryzysy rozwojowe i ich znaczenie dla rozwoju.

Wspieranie rozwoju w cyklu życia.

Specyficzne potrzeby rozwojowe a organizacja i przebieg procesu uczenia się i współżycia w grupie.

Pojęcie normy i patologii w dzieciństwie, zaburzenia rozwojowe, zaburzenia zachowania.

Funkcjonowanie małych grup społecznych: dynamika funkcjonowania i fazy rozwoju małej grupy, rola i zadania lidera.

Specyfika grup dziecięcych i młodzieżowych, rola nauczyciela.

Podstawy komunikacji interpersonalnej, komunikacja w edukacji.

Psychologia jako nauka o funkcjonowaniu człowieka: wykorzystanie praktyczne, kształcenie i podnoszenie własnych kompetencji, dylematy etyczne.

Literatura:

1..Brzezińska, A. (2003). Dzieci z układu ryzyka. W: A. Brzezińska, S. Jabłoński, M. Marchow (red.), Ukryte piętno. Zagrożenia rozwoju w okresie dzieciństwa. Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora. (s. 11-37).

2..Brzezińska, A. I. (red.). (2005). Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa. Gdańsk: GWP. (r. 1. pt.: Jak myślimy o rozwoju, r. 2 pt.: Jak przebiega rozwój człowieka, r. 9 pt.: Wiek szkolny. Jak rozpoznawać potencjał dziecka, r. 10 pt.: Wiek szkolny. Jak rozpoznawać ryzyko i jak pomagać).

3..Brzezińska, A., Hornowska, E. (red.) (2004/2007). Dzieci i młodzież wobec agresji i przemocy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. (s. 13-106).

4..Elliott, J., Place, M. (2000). Dzieci i młodzież w kłopocie: poradnik nie tylko dla psychologów. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

5..Elsner, D. (2002). Opiekun stażu jako refleksyjny praktyk. Chorzów: Mentor. (s. 11-15, 24-32).

6..Elsner, D. (red.). Szkoła jako ucząca się organizacja. Chorzów: Mentor.

7..Gordon, T. (1995). Wychowanie bez porażek w szkole. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX. (r. 2 pt.: Ku efektywnym stosunkom uczeń-nauczyciel, r. 3 pt.: Co może zrobić nauczyciel, gdy uczeń ma problem, r. 5 pt.: Jak nauczyciel może ustosunkować się do problemów jakie stwarza uczeń)

8..Kendall, P. C. (2004). Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji. Gdańsk: GWP. (r. 3. Specyficzne problemy związane z zaburzeniami okresu dzieciństwa, r.4. Zaburzenia zachowania, r.5. Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi).

9..Myers, D. (2004). Psychologia. Poznań: Zysk i S-ka. (r. 8 pt.: Uczenie się, r. 9 pt.: Pamięć).

10..Myers, D. G. (2003). Psychologia społeczna. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka (r. 9 pt.: Wpływ grupy).

11..Sęk, H. Brzezińska A. I. (2010). Podstawy pomocy psychologicznej. W: D. Doliński, J. Strelau, Psychologia akademicka, tom 2. , Gdańsk: GWP. (r. 20).

12..Sternberg, R. J. (1999). Wprowadzenie do psychologii. Warszawa: WSiP (r. 18 pt.: Motywacja; r. 19 pt.: Emocje; r. 1 7 pt.: Psychologia społeczna: perspektywa interpersonalna i grupowa).

13..Strelau, J. (2000).Psychologia. Podręcznik akademicki. Gdańsk: GWP (tom II) GWP (r. 17 pt.: Procesy warunkowania r. 18 pt.: Uczenie się wykraczające poza warunkowanie; r. 19 pt.: Pamięć jako podstawowy mechanizm przechowywania doświadczenia; r. 30 pt.: Mechanizmy leżące u podstaw motywacji; r. 31 pt.: Typy motywacji; 36 pt. Teorie osobowości – podejście psychodynamiczne i humanistyczne; r. 41 pt.: Twórczość).

14..Tavris, C., Wade, C. (1999). Psychologia. Podejścia oraz koncepcje. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka. (r.1 pt.: Wyjaśnianie zachowań człowieka).

15..Wojciszke, B. (2002). Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej. Warszawa: Scholar (r. 10 pt.: Agresja; r. 11 pt. Grupa społeczna).

16..Wygotski, L. S. (1971b). Problem nauczania i rozwoju umysłowego w wieku szkolnym. W: L. S. Wygotski, Wybrane prace psychologiczne. Warszawa: PWN. (s. 531-547).

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

zdefiniować cele i zadania psychologii oraz dostrzega możliwości wykorzystania wiedzy psychologicznej do opisu i analizy zachowania człowieka;

opisać i wyjaśnić pojęcia w ramach podstawowych koncepcji psychologicznych oraz dostrzec zależności między sposobem funkcjonowania człowieka a środowiskiem społeczno-kulturowym, rozumie mechanizmy wpływu środowiska na człowieka oraz człowieka na środowisko;

posługiwać się w sposób refleksyjny wiedzą z zakresu psychologii ogólnej (poznawczej, emocji i motywacji), rozwojowej, klinicznej i społecznej w rozwiązywaniu typowych problemów dydaktycznych i wychowawczych;

przeprowadzić obserwację, ocenę i interpretację zebranych informacji dotyczących sytuacji wychowawczych i procesu uczenia się;

dostrzegać konieczność zdobywania i modyfikowania posiadanej wiedzy o psychologicznym funkcjonowaniu człowieka oraz podnoszenia swoich kompetencji w odniesieniu do wykorzystania tej wiedzy w praktyce;

podejmować działania zespołowe, w tym potrafi kierować pracą zespołu, pracować według poprawnych zasad komunikacji oraz rozwijać je w środowisku szkolnym;

wykazać gotowość do dyskusji wokół kwestii związanych z etycznymi aspektami pracy z drugim człowiekiem, dostrzega znaczenie współpracy z drugim człowiekiem oraz działań prospołecznych.

Metody i kryteria oceniania:

TEST wiadomości (P)

Dyskusja- analiza wybranych problemów (F)

Dyskusja podczas ćwiczeń (F)

Rozwiązywanie zadań w małych grupach (F)

Zadania domowe (F)

Kryteria oceniania – szczegółowe kryteria zostaną podane przez prowadzących wykład i ćwiczenia.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-22 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Skibski
Prowadzący grup: Joanna Matejczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-22 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Kaniewski
Prowadzący grup: Joanna Matejczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.