Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy scenariopisarstwa gier

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-PSG-12GRDL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy scenariopisarstwa gier
Jednostka: Instytut Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

groznawstwo

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Cele modułu kształcenia:

Celem zajęć jest zaznajomienie studentów z zasadami tworzenia scenariuszy przekazów audiowizualnych, ze szczególnym uwzględnieniem poetyki i formatów scenariuszy filmów i gier wideo oraz ich specyfiki (eksplikacja, treatment, brief, skrypt, scenopis, scenariusz itd.). Istotnym aspektem tych zajęć będzie również symulacja projektowania w zespole.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień, dyskusja, praca z tekstem, metoda analizy przypadków, gra dydaktyczna/symulacyjna, metoda ćwiczeniowa, metoda warsztatowa, metoda projektu, demonstracje dźwiękowe i/lub video, metody aktywizujące, praca w grupach.

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

6 (3+3)

Pełny opis:

Treści programowe dla przedmiotu:

- terminy i pojęcia scenariopisarstwa gier i filmów,

- formy scenariuszowe gier i filmów,

- poetyka oraz techniki scenariusza gry i filmu,

- scenariusz gry w kontekście innych sztuk, głównie filmu,

- branża sceniopisarska gier,

- symulacje, testowanie, analizowanie gier,

- twórcze aspekty realizacji projektu scenariuszowego.

Literatura:

Zalecana literatura:

Adams E., Projektowanie gier. Podstawy, Warszawa 2010.

Karpiński M., Niedoskonałe odbicie. Warsztat scenarzysty filmowego, Warszawa 2006 (wybrane fragmenty).

Vogler Ch., Podróż autora. Struktury mityczne dla scenarzystów i pisarzy, Warszawa 2010 (wybrane fragmenty).

Otto W., Paradygmat i suspens. O dramaturgii scenariusza filmowego, „Images” 2015, nr 25.

Szczekała B., Mind-game films. Gry z narracją i widzem, Łódź 2018 (wybrane fragmenty).

Szeja J.Z., Gry fabularne. Nowe zjawisko kultury współczesnej, Kraków 2004 (wybrane fragmenty).

Kubiński P., Gry wideo. Zarys poetyki, Kraków 2016 (wybrane fragmenty).

Stasieńko J., Alien vs Predator gry komputerowe a badania literackie, Wrocław 2005 (wybrane fragmenty).

Lista wybranych gier wideo wykorzystywanych w trakcie zajęć:

- Detroit: Become Human.

- Horizon Zero Dawn.

- Hellblade: Senua Sacrifice.

- Assassins Creed: Odyssey.

- The Last of Us Part 1&2

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu przedmiotu (modułu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów uczenia się student/ka:

- zna i rozumie terminy i techniki występujące w scenariopisarstwie przekazów audiowizualnych, głównie gier i filmu,

- zna i rozumie cechy różnicujące rozmaite formy scenariuszowe, szczególnie z zakresu gier i filmu,

- zna i rozumie sytuację oraz specyfikę branży scenariopisarskiej gier,

- potrafi rozpoznać różnorodne formy scenariuszowe gier i filmu, potrafi poprawnie umiejscowić tworzenie scenariusza w procesie tworzenia/produkcji całego dzieła,

- potrafi powiązać scenariopisarstwo gier z kulturą filmową i innymi sztukami, głównie literaturą, wskazać między nimi zależności, korespondencje i różnice,

- potrafi testować i analizować gry z perspektywy scenariopisarstwa,

- potrafi tworzyć rozmaite formy scenariuszowe gier i filmu,

- zna specyfikę twórczości kolaboratywnej, potrafi współpracować w zespole, pracując nad wspólnym projektem scenariuszowym.

Metody i kryteria oceniania:

Skala ocen:

bardzo dobry (bdb; 5,0): student/ka bardzo dobrze zna podstawową terminologię i poetykę scenariusza gier i filmu, potrafi samodzielnie opracować rozbudowany scenariusz gry.

dobry plus (+db; 4,5): student/ka bardzo dobrze zna podstawową terminologię i poetykę scenariusza gier i filmu, potrafi samodzielnie opracować scenariusz gry.

dobry (db; 4,0): student/ka dobrze zna podstawową terminologię i poetykę scenariusza gier i filmu, potrafi samodzielnie opracować prosty scenariusz gry.

dostateczny plus (+dst; 3,5): student/ka zna podstawową terminologię i poetykę scenariusza gier i filmu, potrafi z pomocą wykładowcy opracować scenariusz gry.

dostateczny (dst; 3,0): student/ka zna podstawową terminologię i poetykę scenariusza gier i filmu, potrafi z pomocą wykładowcy sporządzić prosty scenariusz gry.

niedostateczny (ndst; 2,0): student/ka nie zna terminologii i poetyki scenariusza gier i filmu, nie potrafi sporządzić prostego scenariusza gry.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Wobalis
Prowadzący grup: Mirosław Wobalis
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Wobalis
Prowadzący grup: Mirosław Wobalis
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)