Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Proseminarium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-PRO-31PDL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Proseminarium
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty obowiazkowe dla III roku filologii polskiej (studia licencjackie)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia polska

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Cele modułu kształcenia:

- przygotowanie studentów i studentek do pisania prac dyplomowych, m. in. przygotowanie do dobrego sformułowania tematu i postawienia zadań badawczych, omówienie konstrukcji pracy, naświetlenie kwestii praw autorskich, przygotowanie studentów i studentek do różnych sposobów poszukiwania materiałów do pracy, doskonalenie umiejętności pracy w grupie pod kierunkiem promotora.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

III rok

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Wykład konwersatoryjny, wykład problemowy, dyskusja, metoda ćwiczeniowa.

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

4

Pełny opis:

Treści programowe dla przedmiotu:

- formułowanie problemów badawczych i redagowanie potencjalnych tematów prac dyplomowych,

- kompozycja pracy dyplomowej,

- doskonalenie kompetencji dotyczących kwerend bibliotecznych, archiwalnych, internetowych; różne sposoby poszukiwania informacji i gromadzenia literatury przedmiotu,

- zasady maszynopisu znormalizowanego, zasady wprowadzania cytatów, normy dotyczące przypisów.

Literatura:

Podstawowe opracowania o charakterze słownikowym i encyklopedycznym wg ustaleń wykładowcy.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu przedmiotu (modułu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów uczenia się student/ka:

- potrafi sformułować problem badawczy oraz zredagować powiązany z nim temat pracy,

- wie jakie elementy powinna zawierać się praca dyplomowa,

- potrafi szukać materiałów potrzebnych do przygotowania pracy dyplomowej z poszanowaniem praw autorskich,

- potrafi przygotować oprawę edytorską i graficzną pracy dyplomowej.

Metody i kryteria oceniania:

Skala ocen:

bardzo dobry (bdb; 5,0): student/studentka bardzo dobrze opanował/opanowała formułowanie problemów badawczych, redagowanie tematu pracy dyplomowej, zna bardzo dobrze zasady kompozycji pracy dyplomowej i potrafi je dostosować do tematu; potrafi sprawnie poszukiwać materiałów potrzebnych do napisania pracy; zna bardzo dobrze zasady rządzące układem graficznym pracy.

dobry plus (+db; 4,5): jak wyżej, z drobnymi usterkami.

dobry (db; 4,0): student/studentka dobrze opanował/opanowała formułowanie problemów badawczych, redagowanie tematu pracy dyplomowej, zna dobrze zasady kompozycji pracy dyplomowej i potrafi je dostosować do tematu; potrafi dość sprawnie poszukiwać materiałów potrzebnych do napisania pracy; zna bardzo dobrze zasady rządzące układem graficznym pracy.

dostateczny plus (+dst; 3,5): student/studentka opanował/opanowała formułowanie problemów badawczych, redagowanie tematu pracy dyplomowej, zna zasady kompozycji pracy dyplomowej i potrafi je dostosować do tematu; potrafi poszukiwać materiałów potrzebnych do napisania pracy; zna zasady rządzące układem graficznym pracy.

dostateczny (dst; 3,0): student/studentka opanował/opanowała formułowanie problemów badawczych, redagowanie tematu pracy dyplomowej, zna zasady kompozycji pracy dyplomowej i potrafi je dostosować do tematu; potrafi poszukiwać materiałów potrzebnych do napisania pracy; zna zasady rządzące układem graficznym pracy, w obrębie pożądanych umiejętności nie wykazuje jednak biegłości.

niedostateczny (ndst; 2,0): student/studentka nie osiągnął/osiągnęła efektów uczenia się, nie potrafi sformułować problemu badawczego ani szukać materiałów potrzebnych do napisania pracy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Proseminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jerzy Fiećko, Agnieszka Gajewska, Marcin Jauksz, Sylwia Karolak, Rafał Kochanowicz, Joanna Maleszyńska, Anna Piotrowicz-Krenc, Jolanta Sławek, Joanna Smól
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Proseminarium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Monika Brzóstowicz-Klajn, Piotr Dobrowolski, Maciej Junkiert, Justyna Kobus, Agnieszka Kula, Monika Szczot, Marcin Telicki, Małgorzata Witaszek-Samborska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Patrycja Bąkowska, Marcin Jauksz, Dorota Masłej, Radosław Okulicz-Kozaryn, Karolina Ruta-Korytowska, Marcin Telicki, Rozalia Wojkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Zofia Dambek-Giallelis, Ewa Kaptur, Jacek Nowakowski, Grzegorz Raubo, Małgorzata Witaszek-Samborska, Małgorzata Zduniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-3 (2024-02-26)