Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy psycholingwistyki - spec. logopedyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-PPS-12PDM Kod Erasmus / ISCED: 09.3 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy psycholingwistyki - spec. logopedyczna
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Grupy: Przedmioty dla specjalizacji logopedycznej dla DU-FilPol
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia polska, specjalność logopedyczna

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

(patrz: efekty kształcenia)

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

-

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Student/studentka:

- ma ogólną wiedzę na temat metodologii nauk językoznawczych;

- zna podstawową siatkę terminologiczną ze wskazanego zakresu;

- jest przygotowany/przygotowana m.in. do samodzielnej pracy z tekstem naukowym.

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

-

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

1. Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień.

2. Wykład problemowy.

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem: 15

Czytanie wskazanej literatury: 5

Przygotowanie projektu: 8

Przygotowanie do egzaminu / zaliczenia: 2


Suma godzin: 30


LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA MODUŁU ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU: 1


Skrócony opis:

1. Wprowadzenie do psycholingwistyki – historia, podstawowe pojęcia, miejsce wśród innych nauk.

2. Biologiczne podstawy zachowań językowych człowieka. Język a mózg, funkcjonalna neuroanatomia i patologia.

3. Modele percepcji mowy (motoryczna teoria percepcji mowy, model analizy przez syntezę, model logiki zbiorów rozmytych, model kohortowy, model trace).

4. Przyswajanie języka. Dwujęzyczność i przyswajanie języka drugiego.

5. Kognitywne podstawy rozwoju języka – język i myślenie.

6. Znaczenia i pojęcia słów. Od pojęć pierwotnych do złożonych struktur.

7. Słownik pojęciowy i metody jego badania.

8. Kulturowe uwarunkowanie pojęć. Różnice w kategoryzacjach świata, uniwersalizm i relatywizm pojęciowy.

9. Stereotypy w języku.

Pełny opis:

-

Literatura:

J. Aitchison, Ssak, który mówi. Wstęp do psycholingwistyki, Warszawa 1991.

Językoznawstwo kognitywne. 3, Kognitywizm w świetle innych teorii, red. O. Sokołowska, D. Stanulewicz, Gdańsk 2006.

Język, poznanie, zachowanie: studia nad psycholingwistycznymi aspektami przyswajania języka, red. J. Majer, J. Nijakowska, Łódź 2007.

B.J. Kaczmarek, Mózg, język, zachowanie, Lublin 1995.

I. Kurcz, Język a psychologia: podstawy psycholingwistyki, Warszawa 1992.

J. Mazurkiewicz-Sokołowska, Lingwistyka mentalna w zarysie: o zdolności językowej w ujęciu integrującym, Kraków 2010.

M.A. Paveau, G.E. Sarfati, Wielkie teorie językoznawcze. Od językoznawstwa historyczno-porównawczego do pragmatyki, Kraków 2009.

Psycholingwistyka, red. J.B. Gleason, N.B. Rater, Gdańsk 2005.

Studia z psychologii rozwojowej i psycholingwistyki, red. M. Smoczyńska, Kraków 1998.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu i potwierdzeniu osiągnięcia EK student /ka:

- posiada podstawową wiedzę z zakresu metodologii nauk, zwłaszcza językoznawczych;

- potrafi posługiwać się odpowiednią terminologią dotyczącą zakresu problematyki omawianej na zajęciach (językoznawstwo, psycholingwistyka, elementy psychologii rozwojowej);

- umie wskazać i omówić biologiczne podstawy zachowań językowych człowieka;

- potrafi omówić najważniejsze modele przyswajania i percepcji mowy;

- analizuje znaczenie określonych pojęć funkcjonujących w języku w kontekście Gramatyki Uniwersalnej;

- wskazuje i charakteryzuje istotne różnice w kategoryzowaniu świata oraz wyjaśnia relatywizm pojęć w kontekście semantyki kulturowej.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

- wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień;

- wykład problemowy.

Kryteria oceniania:

a) bardzo dobry (bdb; 5,0): bardzo dobra znajomość zagadnień z zakresu poruszanej tematyki oraz literatury przedmiotu, bardzo dobra ocena uzyskana z kolokwium pisemnego;

b) dobry plus (+db; 4,5): jak wyżej, z niewielkimi niedociągnięciami;

c) dobry (db; 4,0): dobra znajomość literatury przedmiotu, dobra orientacja w treściach przedmiotu, dobra ocena uzyskana z kolokwium pisemnego;

d) dostateczny plus (+dst; 3,5): słaba znajomość literatury przedmiotu, dostateczna ocena uzyskana z kolokwium pisemnego;

e) dostateczny (dst; 3,0): znaczne braki zarówno w podstawowej wiedzy z zakresu omawianego podczas wykładu, dostateczna ocena z kolokwium zaliczeniowego;

f) niedostateczny (ndst; 2,0): brak znajomości omawianych zagadnień, niedostateczna ocena z kolokwium pisemnego.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-22 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Romana Łapa, Krzysztof Skibski
Prowadzący grup: Romana Łapa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-22 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Kaptur, Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska, Jolanta Sławek
Prowadzący grup: Romana Łapa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.