Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy ortodoncji - spec. logopedyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-PO-31PDL Kod Erasmus / ISCED: 12.0 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy ortodoncji - spec. logopedyczna
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Grupy: Przedmioty specjalizacji logopedycznej dla DL-FilPol
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia polska, specjalność logopedyczna

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Cel (cele) modułu kształcenia:

• zapoznanie z podstawową terminologią z zakresu ortodoncji;

• wskazanie na związki ortodoncji z logopedią i pracą logopedy;

• uświadomienie znaczenia wczesnej interwencji ortodontycznej dla przyszłego rozwoju mowy.


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

III rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

podstawowa wiedza z zakresu dyslalii, palatolalii, rynolalii

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień, wykład problemowy

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

Nazwa modułu (przedmiotu): Podstawy ortodoncji


Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 15

Godziny konsultacji 2

Przygotowanie do zaliczenia 10

SUMA GODZIN 27

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA MODUŁU (PRZEDMIOTU) 1


Pełny opis:

1. Wprowadzenie do ortodoncji-stosowane pojęcia.

2. Przedurodzeniowy i pourodzeniowy okres wzrostu i rozwoju.

3. Norma biologiczna zgryzu, eugnacja, dysgnacja.

4. Klasyfikacja stosunków zębowo-zgryzowo-szkieletowych.

5. Diagnostyka ortodontyczno-logopedyczna.

6. Deprogramacja – ortodoncja funkcjonalna.

7. Współczesne poglądy na współzależność wad zgryzu i wad wymowy ze szczególnym uwzględnieniem seplenienia.

8. Wady zgryzu wynikające z wad wrodzonych twarzy i szczęki – rozszczepy podniebienia pierwotnego i wtórnego.

9. Obraz kliniczny wad zgryzu w stosunku do płaszczyzn przestrzennych głowy.

10. Rehabilitacja i wielospecjalistyczne leczenie funkcjonalne

w różnych okresach rozwoju dziecka.

11. Płytki przedsionkowe dr Hinz.

12. Miofunkcjonalne metody leczenia-korekta dróg oddechowych, dysfunkcji nerwowo-mięśniowej i terapii mowy

13. Wady zgryzu, a wady wymowy – powiązania, diagnoza i działanie

14. Postępowanie zespołowe ortodontyczno-chirurgiczno-logopedyczne w wybranych zespołach wad wrodzonych.

15. Analiza przypadków.

Literatura:

• O. Grosfeldowa, Fizjologia narządu żucia, Warszawa 1982.

• B. Kahl-Nicke, Wprowadzenie do ortodoncji, Wrocław 1999.

• W. Krzyżosiak, Genom człowieka, Warszawa 1997.

• Logopedia. Pytania i odpowiedzi. Podręcznik akademicki , t. 2: Zaburzenia komunikacji językowej u dzieci i osób dorosłych, red. T. Gałkowski, G. Jastrzębowska, Opole 2003.

• A. Mitrinowicz-Modrzejewska, Fizjologia i patologia głosu, słuchu i mowy, Warszawa 1974.

• J. Styczek, Logopedia, Warszawa 1980.

• G. Śmiech-Słomkowska, J. Sypniewska, Współwystępowanie wad zgryzu i wad wymowy u dzieci przedszkolnych, "Czasopismo Stomatologiczne" 1983, nr XXXV.

• J. Szumska, Zaburzenia mowy u dzieci, Warszawa 1982.

• T. Zalewski, Opóźniony rozwój mowy, Warszawa 1992.

• Zarys współczesnej ortodoncji, red. I. Karłowska, Warszawa 2001.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

1) Wykazać się wiedzą dotyczącą podstawowej terminologii z zakresu budowy narządów artykulacyjnych. Zna cechy zgryzu mlecznego i stałego oraz wiek ząbkowania.

2) Wykonać diagnostykę ortodontyczno-logopedyczną oraz wskazać związki między rodzajem zgryzu a wadą mowy.

3) Scharakteryzować przyczyny pochodzenia wewnętrznego i zewnętrznego wad zgryzu.

4) Rozpoznać klasę i typ zgryzu oraz zastosować odpowiedni rodzaj ćwiczeń terapeutycznych.

5) Ma przekonanie o wartości konsultacji dotyczących poprawy wyglądu

i pracy narządów artykulacyjnych, w tym konsultacji stomatologicznej

i ortodontycznej; potrafi współpracować ze specjalistami z tego zakresu

Metody i kryteria oceniania:

• obecność na zajęciach (dopuszczalna jedna nieobecność w trakcie semestru);

• test zaliczeniowy składający się z 20 pytań, dotyczących całego omawianego materiału, z odpowiedziami do wyboru / liczenie uzyskanych punktów / ocena pozytywna będzie zawsze wymagać uzyskania więcej niż 50% poprawnych odpowiedzi:

• dst od 51-59%; dst+ od 60-69%; db od 70-79%; db+ od 80-89%; bdb > 90%

Praktyki zawodowe:

Tak, 80 godz.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Skibski
Prowadzący grup: Sylwia Adamska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Wykład - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Kaptur, Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska, Krzysztof Skibski, Jolanta Sławek
Prowadzący grup: Sylwia Adamska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Wykład - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Sławek
Prowadzący grup: Sylwia Adamska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Wykład - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Sławek
Prowadzący grup: Sylwia Adamska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Wykład - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.