Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka chorwackiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-PNJ-22CSDM Kod Erasmus / ISCED: 09.8 / (0232) Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka chorwackiego
Jednostka: Instytut Filologii Słowiańskiej
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 2 roku programu DU-FilChorSerb
Przedmioty obowiązkowe dla II roku filologii chorwackiej (studia magisterskie)
Strona przedmiotu: http://slavic.amu.edu.pl
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia chorwacka

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

90. Przedmiotem zajęć jest praktyczna nauka języka chrwackiego. Student opanowuje umiejętność pisania, czytania i mówienia w języku chorwackim na poziomie podstawowym (C1/C2), poznaje system gramatyczny języka chorwackiego i opanowuje słownictwo właściwe dla tego poziomu oraz zapoznaje się z kontekstem kulturowym i pragmatycznym.Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli obowiązują):

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Pełny opis:

TK_01 Słownictwo, stylistyka – terminologia specjalistyczna:

• Lektura krótkich tekstów z zakresu lingwistyki, teorii literatury lub krytyki literatury pięknej.

• Ćwiczenie budowania poprawnej wypowiedzi z danego zakresu.

• Pisanie krótkich tekstów z wymienionych dziedzin, z uwzględnieniem stosowania terminologii specjalistycznej i wariantów stylistycznych. 03-PNJ-22CSDM _01, _02, _03, _04, _09

TK_02 Słownictwo, stylistyka – terminologia ekonomiczna:

• Lektura krótkich tekstów z zakresu lingwistyki, teorii literatury lub krytyki literatury pięknej.

• Ćwiczenie budowania poprawnej wypowiedzi z danego zakresu.

• Pisanie krótkich tekstów z wymienionych dziedzin, z uwzględnieniem stosowania terminologii specjalistycznej i wariantów stylistycznych. 03-PNJ-22CSDM _01, _02, _03, _04, _06, _07, _09

TK_03 Słownictwo, stylistyka – terminologia z dziedziny historii, geografii (turystyki):

• Lektura krótkich tekstów z zakresu lingwistyki, teorii literatury lub krytyki literatury pięknej.

• Ćwiczenie budowania poprawnej wypowiedzi z danego zakresu.

• Pisanie krótkich tekstów z wymienionych dziedzin, z uwzględnieniem stosowania terminologii specjalistycznej i wariantów stylistycznych. 03-PNJ-22CSDM _01, _02, _03, _04, _05, _09

TK_04 Słownictwo, stylistyka – terminologia z dziedziny medycyny i nauki:

• Lektura krótkich tekstów z zakresu lingwistyki, teorii literatury lub krytyki literatury pięknej.

• Ćwiczenie budowania poprawnej wypowiedzi z danego zakresu.

• Pisanie krótkich tekstów z wymienionych dziedzin, z uwzględnieniem stosowania terminologii specjalistycznej i wariantów stylistycznych. 03-PNJ-22CSDM _01, _02, _03, _04, _06, _08, _09

TK_05 Słownictwo, stylistyka – terminologia z dziedziny polityki i nauk politycznych:

• Lektura krótkich tekstów z zakresu lingwistyki, teorii literatury lub krytyki literatury pięknej.

• Ćwiczenie budowania poprawnej wypowiedzi z danego zakresu.

• Pisanie krótkich tekstów z wymienionych dziedzin, z uwzględnieniem stosowania terminologii specjalistycznej i wariantów stylistycznych. 03-PNJ-22CSDM _01, _02, _03, _04, _05, _07, _09

TK_06 Słownictwo, stylistyka – terminologia z dziedziny socjologii i filozofii i pokrewnych nauk humanistycznych:

• Lektura krótkich tekstów z zakresu lingwistyki, teorii literatury lub krytyki literatury pięknej.

• Ćwiczenie budowania poprawnej wypowiedzi z danego zakresu.

• Pisanie krótkich tekstów z wymienionych dziedzin, z uwzględnieniem stosowania terminologii specjalistycznej i wariantów stylistycznych. 03-PNJ-22CSDM_01, _02, _03, _04, _06, _08, _09

TK_07 Synkretyzm mediów artystycznych:

• Porównanie dwóch różnych mediów artystycznych (literatura / film).

• Pogłębianie wiedzy na temat podstawowych kategorii narracyjnych w dziełach sztuki.

• Pogłębianie wiedzy na temat funkcji stylistycznych środków wyrazu w literaturze i filmie.

• Pisanie esejów na temat związków i uwarunkowań recepcji i formy, sposobu kształtowania idei artystycznej. 03-PNJ-22CSDM _01, _02, _03, _04, _06, _08, _09

TK_08 Pisanie abstraktów. Redagowanie i korekta:

• Ćwiczenie pisania abstraktu pracy magisterskiej lub streszczenia innej pracy naukowej.

• Ćwiczenie redagowania i korekty tekstu. 03-PNJ-22CSDM _01, _02, _03, _04, _07, _09

Literatura:

Barić, Lončarić, Malić, Pavešić, Peti, Zečević, Zinka: Hrvatska gramatika, Školska knjiga, Zagreb 1997.

Badurina, Marković, Mičanović: Hrvatski pravopis, Matica hrvatska, Zagreb, 2008.

http://hjp.srce.hr/

Obowiązują lektury podane przy poszczególnych tematach zajęć oraz literatura dodatkowa.

Dodatkowa:

B. Petrović: Sinonimija i sinonimičnost u hrvatskom jeziku, HSN, Zagreb, 2005.

J.Silić: Od fonetike do etike, Disput, Zagreb, 2005.

A, Menac: Hrvatska frazeologija, KNjIGRA d.o.o., Zagreb, 2006.

D. Pavličević-Franić: Kominikacijom do gramatike – razvoj kominikacijske kompetencije u ranom razdoblju usvajanja jezika, Zagreb, 2005.

S. Težak: Između jezika i stila, Zagreb, 2005.

N. Opačić: Hrvatski u zagradama, HSN, Zagreb, 2006.

Izbor iz suvremene hrvatske proze

Efekty uczenia się:

03-PNJ-22CSDM_01 Rozumienie: Słuchanie

Student rozumie dłuższe, rozwinięte wypowiedzi nawet jeśli nie są jasno ustrukturyzowane i gdy związków pomiędzy nimi może się tylko domyślać, gdyż nie są wyraźnie zasygnalizowane. Bez większego wysiłku ogląda ze zrozumieniem programy TV i filmy. K_W02, K_W03, K_W05, K_W06, K_W10, K_W16, K_W17, K_W18, K_W23, K_W24, K_U01, K_U01, K_U05, K_U11, K_U12, K_U13, K_U16, K_U21, K_K02.

03-PNJ-22CSDM_02 Rozumienie: Czytanie

Student rozumie nawet bardziej złożone teksty faktograficzne i literackie, potrafiąc rozróżnić ich styl. Rozumie artykuły specjalistyczne i dłuższe instrukcje techniczne, nawet jeśli nie dotyczą one bliskiej mu dziedziny. K_W02, K_W03, K_W05, K_W06, K_W07, K_W10, K_W16, K_W17, K_W18, K_W19, K_W22, K_W23, K_W24, K_U01, K_U05, K_U06, K_U11, K_U12, K_U13, K_U16, K_U21.

03-PNJ-22CSDM_03 Mówienie: interakcja

Student potrafi wyrażać się relatywnie płynnie bez potrzeby długotrwałego szukania wyrażeń i zastanawiania się. Umie używać języka dla celów towarzyskich i zawodowych. Potrafi formułować myśli i opinie i uczestniczyć w rozmowie odnosząc się do wypowiedzi innych rozmówców. K_W05, K_W06, K_W10, K_W17, K_W18, K_W22, K_W23, K_W24, K_U01, K_U05, K_U13, K_U17, K_U19, K_U21, K_K02, K_K04, K_K07.

03-PNJ-22CSDM_04 Mówienie: budowa wypowiedzi

Student umie przedstawić jasny opis złożonych tematów, włączając pod-tematy, rozwijać poszczególne punkty i kończąc odpowiednią konkluzją. K_W05, K_W06, K_W10, K_W17, K_W18, K_W22, K_W23, K_W24, K_U01, K_U05, K_U17, K_U19, K_U20, K_U21, K_K02, K_K07.

03-PNJ-22CSDM_05 Pisanie:

Student potrafi wyrazić swoje myśli w relatywnie dobrze ustrukturyzowanym tekście, przedstawiając swój punkt widzenia/opinię. Umie wypowiedzieć się na skomplikowany temat w formie listu, eseju lub sprawozdania, podkreślając najważniejsze dla niego sprawy. Potrafi sformułować różnego rodzaje tekstu używając odpowiedniego, osobistego stylu z myślą o odbiorcy. K_W05, K_W06, K_W10, K_W17, K_W18, K_W22, K_W23, K_W24, K_U01, K_U05, K_U06, K_U10, K_U18, K_U19, K_U20, K_U21.

03-PNJ-22CSDM_06 Fonetyka i fonologia:

Student opanował zasady, według których zachodzą mniej lub bardziej skomplikowane procesy fonetyczne i potrafi je rozpoznawać nawet w nieznanych mu wcześniej wyrazach i wyrażeniach. K_W02, K_W10, K_W12, K_W13, K_W14, K_W15, K_U01, K_U04.

03-PNJ-22CSDM_07 Morfologia:

Student opanował funkcjonowanie poszczególnych zjawisk i procesów gramatycznych, rozpoznaje je w tekście i sam je stosuje. K_W02, K_W10, K_W12, K_W13, K_W14, K_W15, K_U01, K_U04, K_U06, K_U11, K_U21, K_K11.

03-PNJ-22CSDM_08 Składnia:

Student opanował dotychczas poznane zasady funkcjonowania chorwackiej składni oraz został zapoznany z rzadszymi konstrukcjami czasownikowymi (np. za+Infinitiv). K_W02, K_W10, K_W12, K_W13, K_W14, K_U01, K_U04, K_U06, K_U17, K_U18, K_U21.

03-PNJ-22CSDM_09 Kompetencja socjokulturowa

Student dysponuje relatywnie szeroką wiedzą o sytuacji społeczno-kulturowo-politycznej w Chorwacji, rozumie rządzące nią tendencje i nastroje panujące w chorwackim społeczeństwie. Na wypadek gdyby miał potrzebę dalszego pogłębiania swojej wiedzy w tym zakresie, zostaje zaznajomiony z wszelkiego rodzaju źródłami (literatura, Internet, radio, TV, prasa), które pozwolą mu na realizację tej potrzeby. K_W05, K_W06, K_W17, K_W18, K_W19, K_W23, K_W24, K_U05, K_U13, K_U19, K_U21, K_K03, K_K05.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania: Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich testów kontrolnych (minimum 60%) i wypracowań pisemnych oraz czynny udział w zajęciach (możliwe dwie nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze); końcowa ocena na podstawie wyniku egzaminu ustnego i pisemnego (<60% - ndst, 60-70% -dst, 71-75% - dst+, 76-85% - db, 86-90% - db+, >91% bdb).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-22 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ninoslav Radaković
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-22 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ninoslav Radaković
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ninoslav Radaković
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ninoslav Radaković
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.