Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Instrumentarium analizy filmowej: Pisanie naukowe o filmie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-PNF-11FKMDM
Kod Erasmus / ISCED: 08.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0220) Przedmioty humanistyczne (z wyłączeniem języków) nie określone dalej Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Instrumentarium analizy filmowej: Pisanie naukowe o filmie
Jednostka: Instytut Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty fakultatywne Instytutu Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Kierunek studiów:

filmoznawstwo i kultura mediów

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

Cele modułu kształcenia:

- kształcenie umiejętności pisemnego formułowania myśli w zakresie wiedzy o filmie,

- kształcenie świadomości budowy formalnej oraz wymogów merytorycznych i stylistycznych tekstu naukowego,

- przygotowanie warsztatu pisarskiego (słowniki i inne pomoce naukowe filmoznawcy).

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Biblioteki poznańskie (Biblioteka Uniwersytecka, Biblioteka Raczyńskich, Biblioteka Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk), czasopisma elektroniczne z katalogu Biblioteki Uniwersyteckiej.

Wskazane strony internetowe.

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Wykład konwersatoryjny, dyskusja, praca z tekstem, metoda analizy przypadków, metoda ćwiczeniowa, demonstracje dźwiękowe i/lub video, praca w grupach.

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

5

Skrócony opis:

Moduł: "instrumentarium analizy filmowej" (w ramach którego realizowany jest przedmiot: "pisanie naukowe o filmie") daje studentom (zwłaszcza tym niemającym wcześniej kontaktu z wiedzą filmoznawczą) możliwość zdobycia podstawowych kompetencji analityczno-filmowych. Studenci posiadający już elementarne umiejętności w tym zakresie mogą je rozwijać na zajęciach ćwiczeniowych poświęconych zagadnieniom inscenizacji filmowej.

Pełny opis:

Treści programowe dla przedmiotu:

- omówienie wybranych tekstów naukowych o charakterze wzorcowym,

- rozmowa na temat wybranych filmów w oparciu o wskazane teksty krytyczne i naukowe,

- ćwiczenia pisarskie z rozróżnieniem na umiejętności deskrypcyjne i analityczno-interpretacyjne,

- doskonalenie warsztatu pisarskiego w ramach indywidualnych konsultacji: wskazanie i omówienie błędów oraz budowy tekstu, rozmowa dotycząca zagadnień interpretacyjnych.

Literatura:

Zalecana literatura:

Nowy słownik poprawnej polszczyzny, pod red. A. Markowskiego, Warszawa 2003.

Artur Dzigański, Podręczny słownik interpunkcyjny, Kraków 2005.

Słownik języka polskiego PWN [wersja elektroniczna: http://sjp.pwn.pl/].

Wybrane zagadnienia omawiane przez ekspertów Poradni Językowej PWN [http://sjp.pwn.pl/poradnia].

Jolanta Maćkiewicz, Jak dobrze pisać. Od myśli do tekstu, Warszawa 2010.

Umberto Eco, Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, przeł. i aneksem opatrzyła G. Jurkowlaniec, wstęp W. Tygielski, Warszawa 2007.

David Bordwell, Kristin Thompson, Sztuka filmowa. Wprowadzenie, Warszawa 2010.

Joseph V. Mascelli, 5 tajników warsztatu filmowego, przeł. i oprac. T. Szafrański, Warszawa 2007.

Steven D. Katz, Reżyseria filmowa ujęcie po ujęciu: od pomysłu do ekranizacji, przeł. F. Pastusiak i M. Szczerbic, Warszawa 2007.

E. Nurczyńska-Fidelska, K. Klejsa, T. Kłys, P. Sitarski, Kino bez tajemnic, Warszawa 2009.

Tom Kingdon, Sztuka reżyserii filmowej, przeł. K. Karpińska, Warszawa 2007.

Alicja Helman, Andrzej Pitrus, Podstawy wiedzy o filmie, Gdańsk 2008.

Marek Hendrykowski, Słownik terminów filmowych, Poznań 2004.

Werner Faulstich, Grundkurs Filmanalyse, München 2002.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu przedmiotu (modułu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów uczenia się student/ka:

- zna i rozumie podstawową i specjalistyczną terminologię filmoznawczą,

- posiada wiedzę na temat wybranych narzędzi badań filmoznawczych oraz zasad poprawności językowej i stylistycznej, a także na temat ich wykorzystania w działaniach analityczno-interpretacyjnych i pisarskich,

- potrafi zanalizować, zsyntetyzować i zinterpretować określone treści filmoznawczego tekstu naukowego w celach pisarskich,

- posiada umiejętność merytorycznego argumentowania w zakresie wiedzy o filmie i przygotowania na tej podstawie wypowiedzi ustnej i pisemnej,

- potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji zadania pisarskiego,

- potrafi właściwie ocenić swoje możliwości intelektualne, zna stan swojej wiedzy i umiejętności oraz realizuje potrzebę ustawicznego uczenia się.

Metody i kryteria oceniania:

Skala ocen:

bardzo dobry (bdb; 5,0): student potrafi wykorzystywać wiedzę z lektur w tworzeniu własnego tekstu o charakterze naukowym; z zasady nie popełnia błędów w odniesieniu do ukształtowania językowego, stylistycznego i redakcyjnego tekstu.

dobry plus (+db; 4,5): student w pełni rozumie czytany tekst naukowy i umie się do niego ustosunkować; potrafi zbudować wielowątkową wypowiedź pisemną na temat filmu, mając świadomość różnych poziomów opisu i stosując właściwe reguły poprawności językowej, stylistycznej i redakcyjnej.

dobry (db; 4,0): student w pełni rozumie czytany tekst naukowy i umie się do niego ustosunkować; potrafi zbudować wypowiedź pisemną na temat filmu, mając świadomość różnych poziomów opisu i stosując właściwe reguły poprawności językowej i redakcyjnej.

dostateczny plus (+dst; 3,5): student potrafi zrekapitulować tezy cząstkowe czytanego tekstu naukowego i zbudować sprawną językowo i stylistycznie wypowiedź pisemną o charakterze opisowo-interpretacyjnym.

dostateczny (dst; 3,0): student potrafi zrekapitulować tezy cząstkowe czytanego tekstu naukowego i zbudować prostą wypowiedź pisemną o charakterze opisowo-interpretacyjnym.

niedostateczny (ndst; 2,0): student nie potrafi wypowiedzieć się na wskazany temat z zakresu wiedzy o filmie, nie rozumie tekstu wskazanego do lektury i nie potrafi zbudować wypowiedzi pisemnej o charakterze naukowym.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Pławuszewski
Prowadzący grup: Piotr Pławuszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Pławuszewski
Prowadzący grup: Piotr Pławuszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Pławuszewski
Prowadzący grup: Piotr Pławuszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)