Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Patologie mowy i języka - spec. logopedyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-PMJ-31PDL
Kod Erasmus / ISCED: 09.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0232) Literatura i językoznawstwo (lingwistyka) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Patologie mowy i języka - spec. logopedyczna
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty obowiązkowe dla spec. logopedycznej (studia licencjackie)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia polska

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Cele modułu kształcenia:

- zapoznanie z podstawową terminologią na temat biologicznych podstaw mowy, mózgowych etapów formowania wypowiedzi słownych,

- zapoznanie studentów z teoriami na temat pochodzenia języka i jego ewolucji,

- zdobycie wiedzy z zakresu podstawowych rodzajów zaburzeń mowy i języka, ich przyczyn i symptomatologii,

- zapoznanie studentów z najnowszymi sposobami diagnozowania i opisywania zaburzeń mowy i języka,

- wskazanie na związki językoznawstwa z naukami w rodzaju biologia, fizjologia, psychologia, medycyna.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

III rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Podstawowa wiedza z zakresu fonetyki i fonologii języka polskiego.

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Wykład.

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

2

Skrócony opis:

Wykład poświęcony jest zaburzeniom języka i mowy. Omawiane treści obejmują neurobiologiczne podstawy języka, zaburzenia języka i mowy pochodzenia centralnego i obwodowego.

Pełny opis:

Treści programowe dla przedmiotu:

- mózgowe ośrodki mowy,

- typologie zaburzeń mowy,

- przyczyny zaburzeń mowy,

- afazja,

- schizofazja,

- autyzm,

- zespół Aspergera,

- schizofazja,

- dyslalia,

- dysleksja.

Literatura:

Zalecana literatura:

A. Czernikiewicz 2004, Przewodnik po zaburzeniach języka w schizofrenii, Warszawa.

T. Gałkowski i G. Jastrzębowska (red.) 2003, Logopedia – pytania i odpowiedzi. Podręcznik akademicki, t. 1 i 2, Opole 2003.

S. Grabias 2002, Perspektywy opisu zaburzeń mowy, [w:] Zaburzenia mowy, pod red. S. Grabiasa, Lublin.

B.L.J. Kaczmarek, 1998, Mózg, język, zachowanie, Lublin.

I. Kurcz 2005, Psychologia języka i komunikacji, Warszawa.

L.B. Leonard 2006, SLI – Specyficzne zaburzenie rozwoju językowego, Gdańsk.

M. Młynarska 2008, Autyzm w ujęciu psycholingwistycznym. Terapia dyskursywna a teoria umysłu, Wrocław.

J. Panasiuk 2004, Kompetencja językowa a kompetencja metajęzykowa w afazji, „Logopedia” nr 33, s. 171-189.

J. Panasiuk 2008, Standard postępowania logopedycznego w przypadku pragnozji, „Biuletyn Logopedyczny” nr 1, s. 54-56.

M. Rutkiewicz-Hanczewska 2007, Późno podjęta rehabilitacja afazji motorycznej po zawale mózgu. Studium przypadku, „Logopedia” 36, s. 215-238.

A. Sołtys-Chmielowicz 2008, Zaburzenia artykulacji. Teoria i praktyka, Kraków.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu przedmiotu (modułu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów uczenia się student/ka potrafi:

- wykazać się wiedzą dotyczącą poglądów na temat pochodzenia języka naturalnego i jego znakowej natury, rodzajów zaburzeń mowy i języka, ontogenezy mowy,

- jest świadomy związków struktur korowych, podkorowych mózgu w formowaniu wypowiedzi słownych,

- wykazać się podstawową wiedzą z zakresu mózgowej organizacji mowy,

- scharakteryzować etiologię niepełnosprawności językowej,

- zastosować wiedzę na temat różnych deficytów językowych w praktyce szkolnej i terapeutycznej,

- wykazać się wiedzą niezbędną do kształcenia osób z deficytami w zakresie podstawowych funkcji poznawczych,

- rozpoznać potrzeby podopiecznych i udzielić im wsparcia,

- przekonać o wartości i potrzebie podejmowania działań terapeutycznych we własnym środowisku zawodowym i społecznym.

Metody i kryteria oceniania:

Skala ocen:

bardzo dobry (bdb; 5,0): bardzo dobra znajomość zagadnień z zakresu poruszanej tematyki, umiejętność przeprowadzenia diagnozy zaburzeń afatycznych i zaprojektowania stosownej terapii.

dobry plus (+db; 4,5): jak wyżej, z niewielkimi niedociągnięciami.

dobry (db; 4,0): dobra znajomość literatury przedmiotu, dobra orientacja w treściach przedmiotu, projekt świadczący o zaangażowaniu studenta.

dostateczny plus (+dst; 3,5): słaba znajomość literatury przedmiotu, projekt zawierający wiele niedociągnięć.

dostateczny (dst; 3,0): znaczne braki w podstawowej wiedzy z zakresu omawianych zagadnień, liczne błędy w projekcie.

niedostateczny (ndst; 2,0): brak znajomości omawianych zagadnień i nabycia nowych umiejętności.

Kryteria oceniania:

Wykład zalicza student, który:

(1) nie opuścił więcej niż 2 zajęć,

(2) zaliczył kolokwium ustne.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Wykład - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Wykład - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Wykład - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Wykład - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)