Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy dydaktyki polonistycznej - spec. nauczycielska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-PDP-21PDL Kod Erasmus / ISCED: 05.1 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Podstawy dydaktyki polonistycznej - spec. nauczycielska
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Grupy: Przedmioty specjalizacji nauczycielskiej dla DL-FilPol
Strona przedmiotu: http://www.staff.amu.edu.pl/~ifp/
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia polska, specjalność nauczycielska

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

przekazanie niezbędnej wiedzy dotyczącej podstaw dydaktyki ogólnej w relacji do metodyki nauczania języka polskiego

stworzenie ram pojęciowych dla zagadnień podejmowanych na ćwiczeniach z zakresu metodyki nauczania języka polskiego oraz dla pogłębiania wiedzy i rozwijania umiejętności praktycznych przyszłych nauczycieli

rozwijanie świadomości interdyscyplinarnego charakteru wiedzy z zakresu dydaktyki, określenie jej związków z pedagogiką, psychologią, socjologią, literaturoznawstwem i językoznawstwem

zapoznanie z podstawowymi pracami z zakresu dydaktyki i najważniejszymi tendencjami we współczesnych badaniach i teoriach dydaktycznych


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Pełny opis:

Dydaktyka polonistyczna jako przedmiot interdyscyplinarny – subdyscyplina pedagogiczna i polonistyczna. Dawna i nowa dydaktyka polonistyczna - źródła metodyki; swoistość metodyki języka polskiego; nauka? rzemiosło? sztuka?

Filozofia nauczania a model szkoły; współczesne koncepcje edukacyjne: moc a przemoc symboliczna, antypedagogika; podmiotowość i przedmiotowość w edukacji; antropocentryczny model kształcenia polonistycznego; filozofia nauczania języka polskiego a rola nauczyciela i ucznia.

Psychologiczne źródła wiedzy o uczniu; wewnętrzna (osobista) teoria nauczania, wymiary przedmiotu język polski, wiedza z zakresu metodyki (wiem, że; wiem, jak; wiem, dlaczego), uwarunkowania instytucjonalne i kontekst kulturowo-społeczny kształcenia; umiejętność diagnozowania wiedzy i umiejętności uczniów.

Formacyjny wymiar edukacji – literatura a wychowanie; Kryteria i zasady doboru treści kształcenia. Uczeń a treść kształcenia/nauczania. Swoistość poszczególnych etapów edukacyjnych; Wprowadzanie i uczenie pojęć na lekcjach języka polskiego - termin a pojęcie; wiedza proceduralna i konceptualna.

Integracja i integrowanie w edukacji polonistycznej; założenia i istota procesu integracji; typy integracji; koncepcja integrowania kształcenia literacko-kulturowego i językowego na lekcjach języka polskiego.

Zasady dydaktyki a polonistyczne metody nauczania; strategie nauczania; metody nauczania a techniki nauczania; metody aktywizujące wobec metodyki nauczania.

Konteksty edukacji polonistycznej, struktura lekcji języka polskiego; materiały pomocnicze, sposoby wizualizacji, karty pracy itp. i ich rola w procesie kształcenia.

Komunikacyjne aspekty procesu nauczania i uczenia się w edukacji polonistycznej (np. sztuka zadawania pytań); nauka o języku czy nauka języka, uwarunkowania edukacji lingwistycznej; metodyka rozwijania kompetencji językowej i komunikacyjnej; struktura lekcji dotyczącej kształcenia językowego; wychowanie językowe.

Klasa szkolna jako miejsce i jako grupa; motywacja i motywowanie; rozpoznawanie potrzeb edukacyjnych uczniów, indywidualizacja procesu kształcenia; uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych – zadania dla polonisty w zakresie dostosowania programu i metod pracy; samokształcenie.

Literatura:

Arends R: Uczymy się nauczać, WSiP, Warszawa 1998.

Chrząstowska B.: Przedmiot, podmiot i proces. Szkice z metodyki kształcenia polonistycznego, Wyd. „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań 2009.

Innowacje i metody. W kręgu teorii i praktyki. Podręcznik akademicki dydaktyki kształcenia polonistycznego, pod red. M. Kwiatkowskiej-Ratajczak, Wyd. Naukowe UAM, T.1, Poznań 2011.

Kwiatkowska-Ratajczak M.: Metodyka konkretu. O wybranych problemach kształcenia zawodowego nauczycieli polonistów, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2002.

Polonista w szkole. Podstawy kształcenia nauczyciela polonisty, pod red. A. Janus-Sitarz, Kraków 2004.

Sztuka nauczania. T.1 – Czynności nauczyciela, pod red. K. Kruszewskiego, T.2.- Szkoła, pod red. K. Konarzewskiego, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002.

Wantuch W., Aspekty integracji w nauczaniu języka polskiego, Kraków 2005.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

wykazać się wiedzą na temat tożsamości dydaktyki polonistycznej

scharakteryzować współczesne koncepcje edukacyjne i ich związek z filozofią nauczania

wyjaśnić relację między wiedzą o uczniu a procesem nauczania języka polskiego

wyjaśnić relację między wiedzą o przedmiocie a procesem nauczania języka polskiego

scharakteryzować strategie dydaktyczne i polonistyczne metody nauczania

wyjaśnić funkcję kontekstów i środków dydaktycznych w edukacji polonistycznej

scharakteryzować polonistyczne koncepcje kształcenia językowego

stosować terminologię z zakresu dydaktyki polonistycznej

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie testu po zakończeniu cyklu, według skali punktowej: poniżej 50% możliwych do uzyskania punktów ocena 2.0; 51-60% ocena 3.0; 61-70% ocena 3.5; 71-80% ocena 4.0; 81-90% ocena 4.5; 91-100% ocena 5.0.

UWAGA: wiedza z konwersatoriów jest elementem egzaminu z metodyki nauczania na III roku.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Skibski
Prowadzący grup: Maria Kwiatkowska-Ratajczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Kaniewski, Krzysztof Skibski
Prowadzący grup: Maria Kwiatkowska-Ratajczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anita Gis, Krzysztof Koc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anita Gis, Krzysztof Koc, Maria Kwiatkowska-Ratajczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.