Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Narzędzia promowania literatury - spec. kuratorstwo literatury

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-NPL-11PDM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0220) Przedmioty humanistyczne (z wyłączeniem języków) nie określone dalej
Nazwa przedmiotu: Narzędzia promowania literatury - spec. kuratorstwo literatury
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Grupy: Przedmioty spec. kuratorstwo literatury dla DU-FilPol
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia polska

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

Zdobycie praktycznych umiejętności tworzenia, edytowania i wprowadzania w obieg różnorodnych materiałów promocyjnych dotyczących wydarzeń kulturalnych (w tym literackich).

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

- nie

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Podstawowe umiejętności obsługi urządzeń multimedialnych (komputera, kamery, itp.).

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Biblioteka Uniwersytecka UAM; zasoby i źródła internetowe (wybrane strony autorskie, czasopisma internetowe); materiały dostarczone przez prowadzącego

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

samodzielne przygotowanie; praca indywidualna na zajęciach, wykład, konwersatorium, lektura indywidualna, dyskusja w grupie

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

65 h / 2 ECTS

Skrócony opis:

Warsztat uczący praktycznego wykorzystania wiedzy o promocji, reklamie i copywritingu.

Pełny opis:

Warsztat uczący praktycznego wykorzystania wiedzy o promocji, reklamie i copywritingu. Podczas ćwiczeń z użyciem programów graficznych, banków fotografii oraz edytorów wideo studenci sprawdzą i udoskonalą swoje umiejętności medialne. Tworzony przez nich komunikat promocyjny będzie ściśle określony: ma służyć informowaniu oraz atrakcyjnemu przedstawieniu wydarzeń kulturalnych i literackich. Dla osiągnięcia atrakcyjności przekazu studenci będą musieli dostosować formy medialne do odpowiednich grup odbiorców, określić strategię promocyjną, zaplanować pod kątem językowym i graficznym poszczególne elementy kampanii informacyjnej bądź reklamowej (ulotki, plakaty, programy, prezentacje, itd.). Przygotowywane w czasie zajęć materiały będą poddawane ocenie całej grupy (studenci staną się zatem twórcami-odbiorcami komunikatu promocyjnego). Wspólnie ocenimy funkcjonalność zastosowanych elementów graficznych (dobór fotografii, układ elementów, tło, krój czcionki, ozdobniki), siłę promocyjnego sloganu oraz warstwę językową (zwięzłość, jasność, komunikatywność). Najlepsze projekty będą mogły zostać wykorzystane w rzeczywistej kampanii informacyjnej dotyczącej wydarzeń literackich.

Literatura:

M. Dutko, Copywriting internetowy, Warszawa 2010.

M. Jaworowicz, Copywriting w zintegrowanej komunikacji marketingowej, Warszawa 2015.

D. Jędrzejewska, R. Niemczyk, Copywriting. Jak sprzedawać słowem. Poznaj sekrety skutecznego copywritingu. Niech słowo pracuje (i zarabia) na ciebie!, Warszawa 2013.

A. Jupowicz-Ginalska, Marketing medialny, Warszawa 2010.

M. Rusek, Marketing w 3 tygodnie. 21 kluczowych zasad marketingu, Wrocław 2016.

M. Żukowski, Twoja firma w social mediach. Podręcznik marketingu internetowego dla małych i średnich przedsiębiorstw, Gliwice 2018.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu przedmiotu student potrafi:

- stworzyć materiał promujący określone wydarzenie kulturalne

- określić, jakie funkcje pełnią wybrane elementy semiotyczne w przekazie reklamowym

- nazwać i zastosować w praktyce wybrane narzędzia marketingowe

- wybrać medium/media, które będą najbardziej efektywne dla założonej strategii promocyjnej

- stworzyć własne oryginalne dzieło, wykorzystując elementy dzieł cudzych z poszanowaniem wszelkich praw autorskich

- dokonać ewaluacji efektów pracy własnej oraz innych osób uczestniczących w warsztatach

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia: obecność i aktywne uczestnictwo w zajęciach; opracowanie koncepcji materiału promującego określone wydarzenie kulturalne; wykonanie własnego oryginalnego dzieła z wykorzystaniem narzędzi marketingowych.

Skala ocen:

5,0 – bardzo dobra znajomość zagadnień marketingu i zjawisk z nim powiązanych – np. tematu mediów społecznościowych; swobodne stosowanie narzędzi semiotycznych do analiz materiałów promocyjnych; umiejętność obsługi wskazanych/wybranych programów komputerowych i sprzętu potrzebnego do wykonania materiału promocyjnego; stworzenie spójnej koncepcji materiału promocyjnego uwzględniającego różne narzędzia marketingowe; bardzo dobre wykonanie dzieł w ramach projektów zaliczeniowych; dotrzymanie warunków zaliczenia.

4,5 – jak wyżej, z dopuszczalnymi nieznacznymi brakami w zakresie stosowania narzędzi semiotycznych do analiz materiałów promocyjnych; bardzo dobre wykonanie dzieł w ramach projektów zaliczeniowych; dotrzymanie warunków zaliczenia.

4,0 – dobra znajomość zagadnień marketingu i zjawisk z nim powiązanych; poprawne stosowanie narzędzi semiotycznych do analiz materiałów promocyjnych; umiejętność obsługi wskazanych/wybranych programów komputerowych; dopuszczalne uchybienia w spójności koncepcji materiału promocyjnego uwzględniającego różne narzędzia marketingowe; dobre wykonanie dzieł w ramach projektów zaliczeniowych; dotrzymanie warunków zaliczenia.

3,5 – zadowalająca znajomość zagadnień marketingu i zjawisk z nim powiązanych; uchybienia w poprawnym stosowaniu narzędzi semiotycznych do analiz materiałów promocyjnych; umiejętność obsługi wybranych programów komputerowych; uchybienia w spójności koncepcji materiału promocyjnego; wykonanie dzieł w ramach projektów zaliczeniowych; dotrzymanie warunków zaliczenia.

3,0 – jak wyżej, z dopuszczalnymi większymi brakami w zakresie znajomości zagadnień marketingu; uchybienia w poprawnym stosowaniu narzędzi semiotycznych do analiz materiałów promocyjnych; nikła umiejętność obsługi wskazanych programów komputerowych; wykonanie przynajmniej jednego dzieła w ramach projektów zaliczeniowych; dotrzymanie warunków zaliczenia.

2,0 – nieznajomość zagadnień marketingu i zjawisk z nim powiązanych; błędne stosowanie narzędzi semiotycznych do analiz materiałów promocyjnych; niezadowalająca umiejętność obsługi wskazanych/wybranych programów komputerowych i nieumiejętność obsługi sprzętu potrzebnego do wykonania materiału promocyjnego; stworzenie niespójnej koncepcji materiału promocyjnego uwzględniającego różne narzędzia marketingowe bądź jego nieprzygotowanie; niepoprawne wykonanie dzieł w ramach projektów zaliczeniowych; niedotrzymanie warunków zaliczenia

Praktyki zawodowe:

- nie

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.