Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Lektorat słowiańskiego nowożytnego języka regionu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-LS-11BADL Kod Erasmus / ISCED: 09.6 / (0231) Nauka języków
Nazwa przedmiotu: Lektorat słowiańskiego nowożytnego języka regionu
Jednostka: Instytut Filologii Słowiańskiej
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 1 roku DL-Ba
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

bałkanistyka

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

- poznawanie podstaw gramatyki i ortografii jęzuka macedońskiego oraz słownictwa pozwalającego na słobodną konwersację w tym języku;

- zdobywanie podstawiowej wiedzy na temat kultury macedońskiej.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Skrócony opis:

Studenci poznawać będą podstawy gramatycznej struktury języka macedońskiego i jego zasób słowny. Materia również będzie analizowana w ujęciu porównawczym z innymi językami kierunkowymi. Ważny kontekst stanowić będzie kultura macedońska.

Pełny opis:

TK_01

wprowadzenie do praktycznej nauki języka macedońskiego, podstawowe charakterystyki części mowy; przyswajanie zwrotów podstawowych i skonwencjonalizowanych wyrażeń używanych podczas nawiązania znajomości, przedstawienia się rozmówców, witania się itd.

TK_02

ludzie i ich zawody - nazwy państw i narodowości, zawody oraz związane z nimi reguły słowotwórcze, wprowadzenie kategorii rodzaju gramatycznego oraz rodzajnika

TK_03

żywność i napoje, zakupy w sklepie i na targach, składanie zamówienia w restauracji i kawiarni, dyskusja o podstawowych nawykach żywieniowych, czas teraźniejszy, liczebniki

TK_04

cechy przedmiotów i ludzi, kolory, cechy psychiczne i fizyczne, części ciała, kongruencja między rzeczownikami i przymiotnikami, wyrażenie relacji przynależności, stopniowanie przymiotników

TK_05

rodzina, przyjaciele, ludzie bliscy, zwierzęta domowe, relacje rodzinne, nazwy członków rodziny, zaimki osobowe, tryp rozkazujący czasownika, rodzajnik określony i nieokreślony - użycia regularne i nieregularne

TK_06

rodzaje odzieży i obuwia, zakup ubrań i butów, dyskusja na temat zwyczajów ubioru, zaimki dzierżawcze, wskazujące i pytające, liczebniki

TK_07

gdzie mieszkam - opis otoczenia, opis mieszkania, ogłoszenie kupna/sprzedaży, domowe porządki, czasowniki bezosobowe i zwrotne

TK_08

życie codzienne, opisywanie czynności codziennych oraz przyzwyczajeń, która godzina, sposoby wyrażenia czasu, nazwy miesięcy, dni tygodnia i pory roku, zaimki względne i nieokreślone

TK_09

orientacja w przestrzeni - kierunki świata, dworzec, lotnisko, rozkład jazdy, kantor, wymiana walut, liczebniki główne i porządkowe

TK_10

podróże, relacja z miejsc, które odwiedziliśmy i plany wakacyjne, kierunki ruchu, czas przyszły

TK_11

liczyć pieniądze, godziny, miesiące, lata; liczby i podstawowe działania arytmetyczne, aoryst, nieregularna liczba mnoga

Literatura:

- Р. Трајкоска, Македонски без мака, УКИМ, Скопје 2006;

- В. Ајдиновска –Папазовкка, Добродојдовте на македонски јазик , РИ, Скопје 2000;

- Christina E. Kramer, Macedonian for beginning and intermediate students, Press, England 1999;

- Б. Конески, Граматика на македонскиот литературен јазик, Просветно дело, Скопје 1976;

- Б. Видоески, З. Тополињска, В. Пјанка, Македонско – полски и полски – македонки речник, Варшава – Скопје 1990.

Efekty uczenia się:

Symbol

efektów

kształcenia

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów

LS_01

rozróżnić i zrozumieć znane mu słowa, dotyczące jego samego oraz jego rodziny i najbliższego otoczenia, gdy rozmówca mówi wolno i wyraźnie;

zrozumieć powszechnie używane słowa (np. informacje o rodzinie, miejscu zamieszkania, zakupach, zatrudnieniu, stanie zdrowia);

zrozumieć treść podstawowych krótkich komunikatów i prostych informacji

np. K_U10; K_U11

LS_02

przeczytać i zrozumieć podstawowe komunikty publiczne (np. ostrzeżenia, hasła reklamowe itp.); czytać ze zrozumieniem krótkie, uprzednio dostosowane do poziomu B2 tekstów; znaleźć konkretne informacje w tekstach dotyczących życia codziennego (np. w ogłoszeniach, rozkładach jazdy, broszurach informacyjnych i reklamowych, listach)

K_U01, K_U12, K_U13, K_U14

LS_03

prowadzić rozmowę na podstawowym poziomie znajomości języka macedońskiego; odpowiedzieć na i zadawać podstawowe pytania w zakresie najlepiej znanych mu tematów oraz w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb komunikacyjnych; komunikować się w sytuacjach podstawowych, wymagających bezpośredniej wymiany informacji; uczestniczyć w krótkich rozmowach, nawet jeżeli nie rozumie wszystkich komunikowanych treści; używać podstawowych zwrotów codziennych w celu opisania swojego miejsca zamieszkania i swojego otoczenia; wyrazić swoją opinię w zakresie codziennej, podstawowej komunikacji

K_U01, K_U08, K_U10, K_U11

LS_04

wypełniać formularze i/lub kwestionariusze osobowe, wymagające podstawowych informacji odnośnie imienia i nazwiska, wieku, narodowości, zawodu, miejsca zamieszkania itd.; napisać samodzielnie krótkie komunikaty (np. wiadomość, list prywatny itp.); sporządzić notatkę ze zwięzłego i dostosowanego do poziomu B2 tekstu; opanować i stosować podstawowe reguły macedońskiej ortografii

K_U08, K_U09, K_U12, K_U13, K_U14

LS_05

opanować i stosować podstawową wiedzę z zakresu fonetyki i fonologii języka macedońskiego; akcentować poprawnie; używać stosownej intonacji i siły głosu do odpowiednich intencji komunikacyjnych

K_W18, K_U12, K_U13, K_U14

LS_06

opanować i stosować podstawową wiedzę o koniugacji czasownika i deklinacji przymiotników w języku macedońskim, a także poprawnie używać rodzajników określonych i nieokreślonych

K_W18, K_U12, K_U13, K_U14

LS_07

opanować i stosować w praktyce podstawową wiedzę z zakresu składni; rozpoznać komunikacyjną funkcję zdań oraz budować zdania proste i złożone

K_W18, K_U12, K_U13, K_U14

LS_08

student przyswaja podstawowe informacje o kraju, kulturze i literaturze macedońskiej

K_W15, K_W19, K_U05, K_K05, K_K06

Metody i kryteria oceniania:

ocenie podlegają następujące elementy:

aktywność w trakcie zajęć (udział w dyskusji i w konwersacjach);

wartość merytoryczna wykonanych zadań pozalekcyjnych;

sprawność posługiwania się językiem macedońskim na poziomie A1;

zaliczenie wszystkich testów kontrolnych;

umiejętność zaprezentowania na egzaminach pisemnym i ustnym wiedzy nabytej w ramach przedmiotu oraz poziom tej wiedzy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Zvonko Dimoski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Barbara Jarysz-Markaj
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Stanislava Kostić
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Barbara Jarysz-Markaj
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.