Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Literatura romantyzmu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-LRO-12PDM Kod Erasmus / ISCED: 09.2 / (0231) Nauka języków
Nazwa przedmiotu: Literatura romantyzmu
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Grupy:
Strona przedmiotu: http://www.romantyzm.amu.edu.pl
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia polska

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

1. Zaznajomienie studentów z ważnymi dziełami i arcydziełami literatury polskiej w epoce romantyzmu wraz z umiejętnością wielostronnego odniesienia ich do kontekstu przemian historycznych i kulturowych

2. Doskonalenie umiejętności analizy, interpretacji i wartościowania dzieła literackiego przy wykorzystaniu zaawansowanej wiedzy teoretyczno- i historycznoliterackiej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na specyfikę tekstów powstałych w epoce romantyzmu

3. Poszerzanie i pogłębianie umiejętności operowania kategoriami historyczno- i estetycznoliterackimi, a także posługiwanie się uporządkowaną i zaawansowaną wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami z zakresu innych modułów kształcenia polonistycznego (w tym „Nauki pomocnicze”, „Poetyka z analizą dzieła literackiego”, „Wiedza o historycznym rozwoju polszczyzny”, „Teoria literatury”, „Literatura powszechna”)

4. Poszerzanie i pogłębianie umiejętności formułowania samodzielnych wypowiedzi ustnych i pisemnych na temat literatury oraz kultury epoki romantyzmu (z uwzględnieniem specyfiki warsztatu literaturoznawczego)

5. Pogłębianie świadomości komparatystycznego oraz interdyscyplinarnego statusu wiedzy o literaturze i kulturze w epoce romantyzmu, w tym szczególne zwrócenie uwagi na połączenia historii literatury z historią innych sztuk (np. teatr, malarstwo, muzyka)

6. Formowanie wrażliwości humanistycznej oraz postawy pełnego uczestnictwa w kulturze

7. Zapoznanie studentów z możliwościami, które oferują nowoczesne technologie informacyjne w procesie studiowania literatury polskiego i europejskiego romantyzmu

8. Pogłębienie i poszerzenie umiejętności studentów w zakresie korzystania z internetowych kompendiów, encyklopedii, źródeł, zasobów bibliotecznych i bibliograficznych, umożliwiających wzbogacenie warsztatu literaturoznawczego

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

wiedza z historii literatury okresu romantyzmu na poziomie licencjackim, podstawowe umiejętności analizy, interpretacji i wartościowania dzieła literackiego oraz zdolność stosowania ich do aktywnego udziału w kulturze.

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Strona internetowa Zakładu Literatury Romantyzmu: www.romantyzm.amu.edu.pl. Tu również dostępna rozszerzona lista lektur z literatury przedmiotu niezbędna jako baza sporządzania bibliografii podczas pracy nad referatami lub prezentacjami.

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

metoda heurezy, dyskusja w grupie, elementy wykładu, lektura indywidualna, prezentacja indywidualna, praca indywidualna poza godzinami kontaktowymi (w przypadku osób, które jako formę zaliczenia wybrały pracę pisemną)

Pełny opis:

Opis treści kształcenia:

- pogłębiona charakterystyka epoki, prądu i formacji (np. pokolenia, szkoły literackie, kraj i emigracja, literatura emigracyjna – literatura zsyłkowa, literatura na ziemiach poszczególnych zaborów)

- romantyczny synkretyzm gatunkowy oraz towarzyszące mu złożone procesy i zjawiska (np. - ewolucja gatunków synkretycznych – dramatu romantycznego, powieści poetyckiej, poematu dygresyjnego oraz koncepcje dzieła – w procesie, fragmentaryczne, otwarte)

- przemiany na polu romantycznej estetyki (np. mit i „nowa mitologia”, symbol w kontekście teorii o pochodzeniu języka)

- romantyzm historyczny i historiozoficzny (słowianofilstwo, panslawizm, sarmatyzm, republikanizm)

- pogłębienie znajomości twórczości wybranych romantyków w kontekstach filozoficzno-estetycznych (np. powieści Kraszewskiego i Korzeniowskiego – między romantyzmem a realizmem, polemiki romantyków, więź Mickiewicz – Litwini)

- formy romantycznej wypowiedzi krytycznej i filozoficzno-estetycznej (np. list, artykuł prasowy, portret literacki); romantyzm jako faza tworzenia nowych języków krytyki

- literatura polskiego romantyzmu wobec literatury i kultury powszechnej (zaawansowane zagadnienia recepcji genetycznej i typologicznej); teorie korespondencji i syntezy sztuk (np. malarstwo, muzyka, teatr, opera)

- przemiany paradygmatu romantycznego w literaturze i kulturze XX i XXI wieku

- romantyzm jako stan badań i stan świadomości (np. romantyzm Kleinera, Pigonia, Borowego, Janion, Stefanowskiej, Przybylskiego; - romantyczne lektury Miłosza, Różewicza, Rymkiewicza)

- przygotowywanie pracy pisemnej poświęconej szczegółowym zagadnieniom literatury romantyzmu

Literatura:

1. A. Mickiewicz, Dzieła. Wydanie rocznicowe, t. 1-17, Warszawa 1993-2014.

2. J. Słowacki, Dzieła wszystkie, t. 1-17, red. J. Kleiner, Wrocław 1952-1976.

3. J. Słowacki, Wiersze. Nowe wydanie krytyczne, oprac. J. Brzozowski, Z. Przychodniak, Poznań 2005.

4. J. Słowacki, Poematy. Nowe wydanie krytyczne, t. 1-2, oprac. J. Brzozowski, Z. Przychodniak, Poznań 2009.

5. C. Norwid, Pisma wszystkie, t. 1-11, red. J.W. Gomulicki, Warszawa 1971-1976.

6. Z. Krasiński, Dzieła literackie, t. 1-3, oprac. P. Hertz, Warszawa 1973.

7. Z. Krasiński, Pisma filozoficzne i polityczne, oprac. P. Hertz, Warszawa 1999.

8 . A. Fredro, Pisma wszystkie. Wydanie krytyczne, t. 1-12, oprac. S. Pigoń, K. Wyka, Warszawa 1955-1960.

9. Poezja krajowa i poezja emigrantów (np.: R.W. Berwiński, G. Ehrenberg, T. Lenartowicz, W. Pol, Wł.

Syrokomla, E. Wasilewski, K. Ujejski; B. Zaleski, S. Garczyński, K. Gaszyński,

W. Wolski, R. Zmorski; M. Romanowski; ziewończycy i Cyganeria Warszawska)

10. Powieść, obrazek, nowela (np. Z. Krasiński, M. Czajkowski, J. I. Kraszewski, J. Korzeniowski,

N. Żmichowska, L. Sztyrmer, Z. Kaczkowski, E. Chojecki)

11. Proza romantyczna (np. C. Norwid, D. Magnuszewski, H. Rzewuski, Z. Krasiński, J. B. Dziekoński)

12. K. Brodziński, Pisma estetyczno-krytyczne, oprac. i wstępem poprzedził Z.J. Nowak, t. 1-2, Wrocław 1964.

13. E. Dembowski, Pisma, red. E. Śladkowska, M. Żmigrodzka, t. 1-5, Warszawa 1955.

14. M. Grabowski, Wybór pism krytycznych, wybrał, oprac. i wstępem opatrzył A. Waśko, Kraków 2005.

15. Kraszewski o powieściopisarzach i powieści. Zbiór wypowiedzi teoretycznych i krytycznych, oprac. S. Burkot, Warszawa 1962

16. J. Klaczko, Rozprawy i szkice, oprac. I. Węgrzyn, Kraków 2005.

16. J. Klaczko, Wieczory florenckie, przeł. S. Tarnowski, A. Morżkowska, posłowie M. Brahmer, J. Białostocki, Warszawa 1965.

17. M. Mochnacki, Pisma krytyczne i polityczne, wstęp Z. Przychodniak, wybór i oprac. J. Kubiak, E. Nowicka, Z. Przychodniak, t. 1-2, Kraków 1996.

18. M. Mochnacki, Rozprawy literackie, oprac. M. Strzyżewski, Wrocław 2000.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

- wskazać arcydzieła i różnorodne utwory literackie epoki romantyzmu oraz teksty literackie, filozoficzne i historyczne epok następnych (aż po czasy dzisiejsze), będące kontynuacją i odczytaniem idei oraz form romantycznych, a także zreferować ich problematykę oraz kształt estetyczny z użyciem zaawansowanej i pogłębionej terminologii literaturoznawczej

- analizować, interpretować i wartościować różnorodne teksty literackie reprezentatywne dla epoki romantyzmu (wraz z jego późnonowoczesnymi odczytaniami) z wykorzystaniem pogłębionej wiedzy z zakresu wybranych teorii i metodologii badań literackich (szczególnie takich, które kładą nacisk na nowe odczytania myślowej i estetycznej zawartości dzieł romantycznych) oraz odróżniać najważniejsze historyczne systemy komunikacji literackiej (w tym obiegi literackie, formy gatunkowe, formy podawcze, języki artystyczne)

- rozpoznać i scharakteryzować różnorodne idee filozoficzne i estetyczne wpływające na rozwój literatury oraz kultury epoki romantyzmu, również te mające wpływ na formowanie koncepcji filozoficznych i estetycznych w wieku XX i XXI

- posługiwać się pogłębioną wiedzą o wydarzeniach i zjawiskach z zakresu historii Polski i Europy i wyjaśnić ich wpływ na genezę i problematykę utworów literackich oraz na rozwój kultury polskiej okresu romantyzmu

- dostrzec różnorodne związki kultury, literatury i sztuki polskiej z historią, kulturą, literaturą i sztuką powszechną

- samodzielnie zrealizować złożone zadanie badawcze (z zastosowaniem w praktyce zaawansowanych historycznoliterackich procedur badawczych, takich jak dobór i analiza źródeł, metod i narzędzi, rozpoznanie stanu badań, zdefiniowanie i analiza problemu poznawczego, opracowanie, prezentacja i wdrożenie wyników) z wykorzystaniem pogłębionej wiedzy o literaturze epoki romantyzmu oraz internetowych kompendiów, encyklopedii, źródeł, zasobów bibliotecznych i bibliograficznych

- samodzielnie operować złożoną informacją naukową (w tym wyszukiwać, analizować, oceniać i selekcjonować rozszerzone informacje dotyczące literatury epoki romantyzmu, dobierać właściwe edycje tekstów, sprawnie posługiwać się słownikami i kompendiami literaturoznawczymi, bibliotekami cyfrowymi oraz internetowymi kompendiami, encyklopediami, źródłami, zasobami bibliotecznymi i bibliograficznymi), a także zastosować ją w konkretnym kontekście poznawczym i zawodowym

- operować pisemną formą wypowiedzi naukowej, a także przygotować wystąpienie w dyskusji, przedstawić (również w formie prezentacji multimedialnej) i uzasadnić samodzielnie stanowisko badawcze z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułować na tej podstawie wnioski, wysuwać argumenty polemiczne i/lub wskazywać autonomiczne propozycje nowych ujęć, które mogą mieć zastosowanie pragmatyczne w konkretnych sytuacjach zawodowych.

- aktywnie uczestniczyć – samodzielnie i zespołowo – w podejmowaniu działań profesjonalnych; potrafi realizować indywidualną potrzebę ustawicznego uczenia się oraz zaszczepiać ją innym.

- wyjaśnić rolę literatury i kultury epoki romantyzmu w budowaniu tożsamości zbiorowej w wieku XIX i stuleciu następnym aż po chwilę obecną, rozwijaniu więzi społecznych oraz wykorzystać tę kompetencję w osobistym, angażującym etyczną wrażliwość i odpowiedzialność udziale w różnych formach życia zbiorowego (w tym we własnej pracy), a także w zachowaniu dziedzictwa kulturowego Europy, Polski i Wielkopolski

Metody i kryteria oceniania:

- aktywność w trakcie zajęć i sprawność analityczno-interpretacyjna (udział w dyskusji i w pracy zespołowej);

- wartość merytoryczna i projekt prezentacji oraz sposób jej przedstawienia;

- wartość merytoryczna referatu (jakość doboru i analizy źródeł, poziom analizy i interpretacji tekstu literackiego, sprawność językowa)

- umiejętność zaprezentowania na egzaminie wiedzy nabytej w ramach przedmiotu oraz poziom tej wiedzy;

5,0 – bardzo dobra znajomość arcydzieł i różnorodnych utworów literatury polskiej epoki romantyzmu, bardzo dobra umiejętność referowania ich problematyki z użyciem zaawansowanej terminologii literaturoznawczej, bardzo dobra znajomość różnorodnych idei filozoficznych i estetycznych oraz pogłębiona wiedza z zakresu historii i kultury epoki romantyzmu, bardzo wysoka świadomość roli literatury romantycznej w europejskim i polskim dziedzictwie kulturowym, bardzo wysoka sprawność analityczno-interpretacyjna z wykorzystaniem pogłębionej wiedzy z zakresu wybranych teorii i metodologii badań literackich, bardzo dobra umiejętność operowania zaawansowanymi formami wypowiedzi naukowej (złożone zadanie badawcze, profesjonalna prezentacja, referat historycznoliteracki)

4,5 – jak wyżej, z nieznacznymi niedociągnięciami: nieco niższa sprawność analityczno-interpretacyjna z wykorzystaniem pogłębionej wiedzy z zakresu wybranych teorii i metodologii badań literackich oraz nieco niższa umiejętność operowania zaawansowanymi formami wypowiedzi naukowej

4,0 – możliwy szerszy zakres niedociągnięć: nieco niższa znajomość arcydzieł i różnorodnych utworów literatury polskiej epoki romantyzmu, nieco niższa umiejętność referowania ich problematyki z użyciem zaawansowanej terminologii literaturoznawczej, nieco niższa znajomość różnorodnych idei filozoficznych i estetycznych oraz historii i kultury epoki romantyzmu

3,5 – zadowalająca znajomość arcydzieł i różnorodnych utworów literatury polskiej epoki romantyzmu, zadowalająca umiejętność referowania ich problematyki z użyciem zaawansowanej terminologii literaturoznawczej (wymagająca np. zadawania pytań pomocniczych przez osobę egzaminującą), zadowalająca znajomość różnorodnych idei filozoficznych i estetycznych oraz historii i kultury epoki romantyzmu, zadowalająca sprawność analityczno-interpretacyjna z wykorzystaniem wiedzy z zakresu wybranych teorii i metodologii badań literackich, zadowalająca umiejętność operowania zaawansowanymi formami wypowiedzi naukowej

3,0 - zadowalająca znajomość arcydzieł i różnorodnych utworów literatury polskiej epoki romantyzmu, zadowalająca umiejętność referowania ich problematyki z użyciem zaawansowanej terminologii literaturoznawczej (wymagająca np. zadawania pytań pomocniczych przez osobę egzaminującą), słaba znajomość różnorodnych idei filozoficznych i estetycznych oraz słaba wiedza z zakresu historii i kultury epoki romantyzmu, słaba sprawność analityczno-interpretacyjna i mierne wykorzystanie wiedzy z zakresu wybranych teorii i metodologii badań literackich, niska umiejętność operowania zaawansowanymi formami wypowiedzi naukowej

2,0 - niezadowalająca znajomość arcydzieł i różnorodnych utworów literatury polskiej epoki romantyzmu, brak umiejętności referowania ich problematyki z użyciem zaawansowanej terminologii literaturoznawczej, niezadowalająca znajomość różnorodnych idei filozoficznych i estetycznych oraz historii i kultury epoki romantyzmu, brak sprawności analityczno-interpretacyjnej z wykorzystaniem wiedzy z zakresu wybranych teorii i metodologii badań literackich, brak umiejętności operowania zaawansowanymi formami wypowiedzi naukowej

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.