Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Lektura arcydzieł literatury we współczesnych kontekstach - spec. animacja kultury

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-LAW-12PDL Kod Erasmus / ISCED: 09.2 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Lektura arcydzieł literatury we współczesnych kontekstach - spec. animacja kultury
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Grupy: E-learning - przedmioty Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej
Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty specjalizacji animacja kultury
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia polska

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Cele modułu kształcenia:

- zapoznać studentów z problematyką obecności arcydzieł we współczesnym życiu literackim i kulturalnym,

- pogłębić wiedzę studentów na temat korespondencji sztuk w zakresie adaptacji dzieł, literackich w filmie, malarstwie, teatrze,

- pogłębić wiedzę i umiejętności analityczne studentów w zakresie badań nad tradycją literacką i pamięcią kulturową.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Biblioteka Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej.

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Lektura indywidualna, dyskusja w grupie, praca indywidualna poza godzinami kontaktowymi, prezentacja indywidualna.

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

6 (3+3)

Pełny opis:

Treści programowe dla przedmiotu:

Czym są arcydzieła literackie – dzisiaj? Typologie arcydzieł i kryteria rozróżniania.

Odyseja w nawiązaniach – od Homera do współczesności. Czy możliwa jest współczesna epopeja?

Faust w nawiązaniach – od Goethego do współczesności. Czy istnieje polski Faust?

Eugeniusz Oniegin A. Puszkina – opowieść o miłości zdradzonej i opowieść o Rosji – granice uniwersalizmu.

Kwiaty zła Baudelaire’a jako pochwała nowoczesności. Czy istnieją arcydzieła ponowoczesności?

Arcydzieła i nagrody: Nobel i Nike.

Flaubert – kto to? – R. Lis, J. Barnes – próby odpowiedzi.

Proces sądowy za „zbrodnię pisania po francusku” – proces w kulturze europejskiej (listy Flauberta) a opinie współczesnych (Goncourtowie, G. Sand, Baudelaire).

Powieść jest kobietą – Pani Bovary a paradygmat „książek zbójeckich” (T. Komendant).

Z lustrami po gościńcu: Pani Bovary a realizm w powieści wieku XIX (Auerbach).

Zagubione w tłumaczeniu: trzy przekłady – Micińska, Engelking, Tulli - „Literatura na Świecie” 2003, nr 1-2.

Porównania wewnętrzne: postaci kobiece u Flauberta – Herodiada, Salambo, p. Arnoux; zewnętrzne: Emma Bovary a: Anna Karenina, 1877 (Tołstoj); Emma Bovary a Izabella Łęcka (Prus, Lalka,1890); Cham (1889) Orzeszkowej; izraelska Emma – Amos Oz, Mój Michael (1968).

Pani Bovary i figura spojrzenia w okno (Śniedziewski, Hartwig, Colette).

Arcydzieło jako kamień milowy w historii powieści – Arcydzieło (R. Lis); Madame Bovary między Balzakiem a Proustem (M. Głowiński, M. Żurowski) – narracja personalna jako przełom nie tylko literacki.

Literatura:

Zalecana literatura:

Prof. dr hab. Krzysztof Trybuś:

Josif Brodski, W hołdzie Markowi Aureliuszowi, /w:/ tegoż, Pochwała nudy, wybór i oprac. Stanisław Barańczak, Kraków 1996.

Zbigniew Herbert, Labirynt nad morzem, Warszawa 2000.

Jarosław Iwaszkiewicz, Podróże do Włoch, Warszawa 1980.

Stanisław Jaworski, Co to jest arcydzieło literackie [w:] Arcydzieła literatury polskiej, pod red. Stanisława Grzeszczuka i Anny Niewolak-Krzywdy, t. I, Rzeszów 1987.

Jan Kott, Szekspir współczesny, Kraków 1990.

Zygmunt Kubiak, Przestrzeń dzieł wiecznych. Eseje o tradycji kultury śródziemnomorskiej, Kraków 1993.

Henryk Samsonowicz, Dziedzictwo średniowiecza. Mity i rzeczywistość, Wrocław 1991.

Topika antyczna w literaturze polskiej XX wieku. Studia, red. A. Brodzka i E. Sarnowska-Temeriusz, Wrocław 1992.

Prof. UAM dr hab. Katarzyna Kuczyńska-Koschany:

Erich Auerbach, Mimesis. Rzeczywistość przedstawiona w literaturze Zachodu. Przeł. Zbigniew Żabicki. Oprac. Michał Paweł Markowski. Warszawa 2004. (fragmenty)

Julian Barnes, Papuga Flauberta. Przeł. Adam Szymanowski. Warszawa 2011.

Ewa Bieńkowska, Sprawa Dreyfusa. W: Spór o dziedzictwo europejskie. Między świętym a świeckim. Warszawa 1998.

Michał Głowiński, „Cham”, czyli Pani Bovary nad brzegami Niemna. W: Intertekstualność, groteska, parabola. Szkice ogólne i interpretacje. Kraków 2000.

Michał Głowiński, Powieść i autorytety. W: Dzieło wobec odbiorcy. Szkice z komunikacji literackiej. Kraków 1998.

Tadeusz Komendant, Książki, sprawczynie zła. „Literatura na Świecie” 1993, nr 1,2,3.

Renata Lis, Ręka Flauberta. Wyd. Sic! Warszawa 2011.

„Literatura na Świecie” 2003, nr 1-2: fragment Pani Bovary w równoległych przekładach Ryszarda Engelkinga i Magdaleny Tulli.

Jean-Paul Sartre, Idiota w rodzinie. Wybrał Wacław Sadkowski. Przeł. Józef Waczków. Gdańsk 2000. (fragmenty)

Kazimiera Szczuka, Nuda buduaru. W zbiorze: Nuda w kulturze. Poznań 1999.

Piotr Śniedziewski, O zgubnych skutkach spoglądania przez okno (Flaubert). W: Melancholijne spojrzenie. Kraków 2011.

Cezary Zalewski, Monotonia odwiecznej namiętności. Mityczne konteksty „Pani Bovary” Flauberta. „Ruch Literacki” 2004, nr 4-5.

Maciej Żurowski, „Pani Bovary” i rozwój powieści nowoczesnej. W: Między renesansem a awangardą. O literaturze europejskiej z perspektywy komparatysty. Warszawa 2007.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

- scharakteryzować, jakimi cechami powinno się odznaczać arcydzieło literackie i jakie jest jego znaczenie dla kultury,

- interpretować i analizować zjawiska korespondencji sztuk, dotyczące zwłaszcza adaptacji arcydzieł literackich do wymogów innych dziedzin sztuki i kultury popularnej,

- rozpoznawać obecność i funkcje tradycji dawnej w kulturze współczesnej (w literaturze, sztukach plastycznych, filmie, teatrze, reklamie),

- napisać pracę badawczą (esej), z wykorzystaniem zdobytej wiedzy o wzajemnych związkach sztuk i roli arcydzieł we współczesnym życiu kulturalnym,

- wyjaśnić termin ‘aksjologia literacka’, a także scharakteryzować jej rolę i zastosować w zadaniach badawczych.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena aktywności w trakcie zajęć oraz prezentacji przygotowanej przez studenta.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Krzysztof Trybuś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Zofia Dambek-Giallelis
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Krzysztof Trybuś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.