Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Warsztaty - krytyka literacka w sieci - spec. krytyka i praktyka literacka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-KLS-12PDM Kod Erasmus / ISCED: 09.2 / (0220) Przedmioty humanistyczne (z wyłączeniem języków) nie określone dalej
Nazwa przedmiotu: Warsztaty - krytyka literacka w sieci - spec. krytyka i praktyka literacka
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Grupy: Przedmioty specjalności krytyka i praktyka literacka dla DU-FilPol
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia polska

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

- zaznajomienie z wybranymi koncepcjami socjologicznymi społeczeństwa sieci;

- kształtowanie świadomości związków między komunikacją społeczną i literacką;

- uporządkowanie wiedzy z zakresu socjologii literatury;

- nabycie praktycznych umiejętności związanych z tworzeniem tekstu recenzyjnego, przeprowadzaniem wywiadu, moderacją spotkania;

- nabycie praktycznych umiejętności potrzebnych do organizacji wydarzeń i spotkań literackich;

- kształtowanie umiejętności współpracy, świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w działaniach kolektywnych.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

- nie

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

- brak

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Biblioteka Uniwersytecka UAM; Biblioteka Raczyńskich; Biblioteka PTPN; zasoby i źródła internetowe (repozytoria cyfrowe, wybrane strony autorskie, czasopisma internetowe); materiały dostarczone przez prowadzącą.

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Wykład, konwersatorium, samodzielne przygotowanie, warsztat, dyskusja

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

85 h / 3 ECTS

Skrócony opis:

Ćwiczenia poświęcone określaniu sytuacji i położenia krytyki literackiej (krytyka literackiego) w polu literackim/na mapie literackiej Polski oraz projektowaniu roli i zadań krytyki literackiej (krytyka literackiego) w komunikacji społecznej i literackiej z uwzględnieniem różnych koncepcji sieci i usieciowienia literatury.

Pełny opis:

Ćwiczenia poświęcone określaniu sytuacji i położenia krytyki literackiej (krytyka literackiego) w polu literackim/na mapie literackiej Polski oraz projektowaniu roli i zadań krytyki literackiej (krytyka literackiego) w komunikacji społecznej i literackiej z uwzględnieniem różnych koncepcji sieci i usieciowienia literatury. Cykl w szczególny sposób uwzględnia wieloraką rolę Internetu w przemianach życia społecznego, kulturalnego i literackiego.

W trakcie cyklu studenci projektują sposoby usieciowiania literatury (przedstawianie w przestrzeni publicznej, animacja wydarzeń literackich) i kulturalnych oraz ćwiczą formy krytycznoliterackie (wywiad; recenzja; etc.).

Tematyka cyklu:

- Socjologia sieci (wybrane koncepcje)

- Ekonomia sieci (wybrane koncepcje)

- Sieć i literatura – teoria

- Sieć i krytyka literacka

- Cyfrowa piśmienność

- Hipertekstualność

- Przekład. Sieć i problemy języka

Literatura:

A. Bard, J. Söderquist, Netokracja. Nowa elita władzy i życie po kapitalizmie, tłum. P. Cypryański, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006.

B. Latour, Prolog w formie dialogu pomiędzy studentem i (cokolwiek) sokratycznym Profesorem, tłum. zbiorowe, „Teksty Drugie” 2007, nr 1-2.

B. Latour, Splatając na nowo to, co społeczne. Wprowadzenie do teorii aktora-sieci, tłum. A. Derra, K. Abriszewski, Universitas, Kraków 2010.

D. Barney, Społeczeństwo sieci, tłum. M. Fronia, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2008.

E. Bendyk, Antymatrix. Człowiek w labiryncie sieci, WAB, Warszawa 2004.

G. Jankowicz, P. Marecki, A. Palęcka, J. Sowa, T. Warczok, Literatura polska po 1989 roku w świetle teorii Pierre’a Bourdieu. Raport z badań, Ha!art, Kraków 2014.

Literatura polska po 1989 roku w świetle teorii Pierre’a Bourdieu. Podręcznik, red. G. Jankowicz, P. Marecki, M. Sowiński, Ha!art, Kraków 2015.

Oprogramowanie rzeczywistości społecznej, red. M. Gdula, L. M. Nijakowski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2014.

M. Maryl, _życie literackie w sieci. Pisarze, instytucje i odbiorcy wobec przemian technologicznych, IBL PAN, Warszawa 2015.

M. Maryl, Antropologia życia literackiego w internecie w perspektywie historii komunikacji, w: Kulturowa historia literatury, red. A. Łebkowska, W. Bolecki, IBL PAN, Warszawa 2015.

M. Castells, Sieci oburzenia i nadziei. Ruchy społeczne w erze Internetu, tłum. O. Siara, PWN, Warszawa 2013.

M. Castells, Władza komunikacji, tłum. J. Jedliński, P. Tomanek, PWN, Warszawa 2013.

M. Castells, Społeczeństwo sieci, tłum. M. Marody, K. Pawluś, J. Stawiński, S. Szymański, PWN, Warszawa 2007.

M. Castells, P. Himanen, Społeczeństwo informacyjne i państwo dobrobytu, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2009.

M. Kaźmierczak, Jak nowe media zmieniają społeczne funkcje literatury, w: Literatura w mediach. Media w literaturze. Doświadczenia odbioru, red. K. Taborska, W. Kuska, PWSZ, Gorzów Wielkopolski 2010.

M. Pisarski, Xanadu. Hipertekstowe przemiany prozy, Ha!art, Kraków 2013.

M. Maffesoli, Czas plemion. Schyłek indywidualizmu w społeczeństwach ponowoczesnych, tłum. M. Bucholc, PWN, Warszawa 2008.

P. Marecki, Za darmo. Ekonomia literatury cyfrowej, „Teksty Drugie” 2015, nr 3.

S. Rettberg, Budowanie wspólnoty wokół literatury elektronicznej, tłum. A. Małecka, „Teksty Drugie” 2015, nr 3.

M. Gdula, Uspołecznienie i kompozycja. Dwie tradycje myśli społecznej a współczesne teorie krytyczne, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2015.

M. Dorenda-Zaborowicz, Nowe civil socjety? Rola Internetu w funkcjonowaniu społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, Wydawnictwo Mado, Toruń 2014.

M. Janusiewicz, Literatura doby Internetu. Interaktywność i multimedialność tekstu, Universitas, Kraków 2013.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu przedmiotu student potrafi:

- zdefiniować, porównać i wiązać ze sobą powiązanie z „siecią” pojęcia z zakresu metodologii badań literackich i poetyki, filozofii, socjologii, nauk społecznych, ekonomii; stosując terminologię poprawnie i zgodnie z przeznaczeniem;

- scharakteryzować i zinterpretować powiązania pomiędzy literaturą, kulturą, historią, życiem społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem roli Internetu;

- zbudować syntezę historycznoliteracką oraz krytycznoliteracką uwzględniającą różne koncepcje sieci i usieciowienia literatury;

- określić sytuację i położenie krytyki literackiej (krytyka literackiego) w polu literackim/na mapie literackiej Polski; określić role i zadania krytyki literackiej (krytyka literackiego) w komunikacji społecznej i literackiej;

- zaprojektować wywiad / spotkania z wybranym gościem (pisarzem, publicystą, krytykiem literackim, tłumaczem, socjologiem);

- napisać recenzję wybranej książki z zakresu literatury pięknej oraz innych typów publikacji;

- samodzielnie przygotować prezentację stanowiska, merytoryczną argumentację; wziąć udział w dyskusji; moderować dyskusję.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia:

1) obecność i aktywne uczestnictwo w zajęciach;

2) napisanie jednego tekstu recenzyjnego oraz zaprojektowanie jednego wywiadu / spotkania z wybranym gościem (pisarzem, publicystą, krytykiem literackim, tłumaczem, socjologiem etc.);

3) czynne uczestnictwo (zaangażowanie) w zaplanowaniu i wykonaniu grupowego projektu.

Skala ocen

5,0 – bardzo dobra znajomość zagadnień i zjawisk powiązanych tematycznie z przedmiotem zajęć; bardzo dobra znajomość wybranych socjologicznych, ekonomicznych i literaturoznawczych koncepcji sieci; umiejętność różnego definiowania sieci, społeczeństwa sieci, literatury sieciowej etc.; znajomość podstawowych pojęć z zakresu socjologii sieci, ekonomii sieci, teorii sieci; wysoka świadomość powiązań zachodzących pomiędzy Internetem a podstawowymi zagadnieniami socjologicznymi, ekonomicznymi i prawnymi; znajomość historii polskiej krytyki literackiej po 1989 roku; bardzo dobra znajomość metodologii badań literackich i teorii literatury w zakresie powiązanym z sieciowością literatury; bardzo dobra umiejętność krytycznej analizy omawianych tekstów; umiejętność budowania syntezy historycznoliterackiej, uwzględniającej sieciowość literatury; umiejętność aplikowania koncepcji sieci do analizy i interpretacji zagadnień krytycznoliterackich; umiejętność aplikowania wiedzy z innych dziedzin (nauk ścisłych, ekonomicznych, społecznych) do interpretacji literackiej; umiejętność kompilowania zdobytej wiedzy, budowania transdyscyplinarnych ujęć uogólniających; umiejętność projektowania wywiadu / spotkania literackiego; umiejętność pisania tekstu recenzenckiego w oparciu o wyznaczony model; dotrzymanie warunków zaliczenia przedmiotu.

4,5 – jak wyżej, z dopuszczalnymi nieznacznymi brakami, zwłaszcza w zakresie umiejętności różnego definiowania sieci, społeczeństwa sieci, literatury sieciowej etc.; znajomości podstawowych pojęć z zakresu socjologii sieci, ekonomii sieci, teorii sieci; znajomość historii polskiej krytyki literackiej po 1989 roku; dotrzymanie warunków zaliczenia przedmiotu.

4,0 – możliwy szerszy zakres braków w zakresie umiejętności różnego definiowania sieci, społeczeństwa sieci, literatury sieciowej etc.; znajomości podstawowych pojęć z zakresu socjologii sieci, ekonomii sieci, teorii sieci; znajomość historii polskiej krytyki literackiej po 1989 roku; dotrzymanie warunków zaliczenia przedmiotu.

3,5 – zadowalająca znajomość zagadnień i zjawisk powiązanych tematycznie z przedmiotem zajęć; znajomość wybranych socjologicznych, ekonomicznych i literaturoznawczych koncepcji sieci; umiejętność różnego definiowania sieci, społeczeństwa sieci, literatury sieciowej etc.; znajomość podstawowych pojęć z zakresu socjologii sieci, ekonomii sieci, teorii sieci; świadomość powiązań zachodzących pomiędzy Internetem a podstawowymi zagadnieniami socjologicznymi, ekonomicznymi; znajomość historii polskiej krytyki literackiej po 1989 roku; umiejętność krytycznej analizy omawianych tekstów; umiejętność aplikowania koncepcji sieci do analizy i interpretacji zagadnień krytycznoliterackich; umiejętność aplikowania wiedzy z innych dziedzin (nauk ścisłych, ekonomicznych, społecznych) do interpretacji literackiej; umiejętność kompilowania zdobytej wiedzy, budowania transdyscyplinarnych ujęć uogólniających; umiejętność projektowania wywiadu / spotkania literackiego; umiejętność pisania tekstu recenzenckiego w oparciu o wyznaczony model; dotrzymanie warunków zaliczenia przedmiotu.

3,0 – jak wyżej, z dopuszczalnymi większymi brakami w zakresie znajomości wybranych socjologicznych, ekonomicznych i literaturoznawczych koncepcji sieci; umiejętności różnego definiowania sieci, społeczeństwa sieci, literatury sieciowej etc.; znajomości podstawowych pojęć z zakresu socjologii sieci, ekonomii sieci, teorii sieci; świadomości powiązań zachodzących pomiędzy Internetem a podstawowymi zagadnieniami socjologicznymi, ekonomicznymi; znajomość historii polskiej krytyki literackiej po 1989 roku.

2,0 – niezadowalająca znajomość zagadnień i zjawisk powiązanych tematycznie z przedmiotem zajęć; nieznajomość wybranych socjologicznych, ekonomicznych i literaturoznawczych koncepcji sieci; nieumiejętność różnego definiowania sieci, społeczeństwa sieci, literatury sieciowej etc.; nieznajomość podstawowych pojęć z zakresu socjologii sieci, ekonomii sieci, teorii sieci; świadomość powiązań zachodzących pomiędzy Internetem a podstawowymi zagadnieniami socjologicznymi, ekonomicznymi; nieznajomość historii polskiej krytyki literackiej po 1989 roku; nieumiejętność projektowania wywiadu / spotkania literackiego; nieumiejętność pisania tekstu recenzenckiego w oparciu o wyznaczony model; niedotrzymanie warunków zaliczenia przedmiotu.

Praktyki zawodowe:

- brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-22 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Czapliński, Krzysztof Skibski
Prowadzący grup: Joanna Bednarek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.