Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kultura komunikacji w mediach cyfrowych - spec. kultury mediów cyfrowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-KKM-21PDM-E Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kultura komunikacji w mediach cyfrowych - spec. kultury mediów cyfrowych
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Grupy: Przedmioty specjalizacji kultury mediów cyfrowych dla DU-FilPol
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Kierunek studiów:

filologia polska

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

• przekazanie wiedzy dotyczącej etycznego i estetycznego aspektu komunikacji językowej, typów sytuacji komunikacyjnych i ekspansji potoczności w mediach cyfrowych

• wyrobienie umiejętności dostosowania grzecznościowych aktów mowy do sytuacji komunikacyjnych

• przygotowanie do właściwej interpretacji i oceny perswazji oraz manipulacji w różnego typu tekstach

• podniesienie poziomu świadomości językowej w odniesieniu do postępującego zjawiska wulgaryzacji polszczyzny publicznej i agresji werbalnej oraz pozawerbalnej w zachowaniach komunikacyjnych

• uwrażliwienie na społeczną rolę językoznawcy w podnoszeniu poziomu kompetencji komunikacyjnej użytkowników polszczyzny

• rozwinięcie umiejętności komunikacji i pracy w grupie


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Potwierdzone wiedza i umiejętności z przedmiotów wchodzących w zakres specjalizacji na I roku.

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Biblioteka WFPiK

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

lektura indywidualna, dyskusja w grupie

ćwiczenia, prezentacja i dyskusja w grupie


Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

3

Skrócony opis:

Estetyczny aspekt kultury komunikacji językowej

Etyczny aspekt kultury komunikacji językowej

Między perswazją a manipulacją w różnych typach komunikacji językowej

Sytuacje komunikacyjne w mediach cyfrowych

Ekspansja potoczności w języku i w kulturze

Przeobrażenia w kulturze a zmiany w modelu polskiej grzeczności językowej

Wulgaryzacja polszczyzny w komunikacji codziennej i publicznej

Agresja werbalna i niewerbalna w zachowaniach komunikacyjnych

Pełny opis:

Estetyczny aspekt kultury komunikacji językowej: siedem kanonów stylu komunikatywnego (jasność, prostota, zwięzłość, dynamiczność, konkretność, konstrukcyjność, stosowność); oprawa edytorska tekstu pisanego; chwyty stosowane w celu rozbudzenia ciekawości czytelnika; estetyka tekstów internetowych

Etyczny aspekt kultury komunikacji językowej: normy etyczne w komunikacji międzyludzkiej (nakazy i zakazy); zasada kooperacji; problem szczerości; bariery w komunikacji (indywidualne, grupowe, społeczne)

Między perswazją a manipulacją w różnych typach komunikacji językowej: propaganda, perswazja, manipulacja - uporządkowanie pojęć; manipulacja i perswazja jako działania socjotechniczne (w perspektywie etycznej); funkcja perswazyjna tekstów reklamowych.

Sytuacje komunikacyjne w mediach cyfrowych: język codziennej komunikacji (odmiana swobodna, staranna i oficjalna); języki funkcjonalne (odmiana artystyczna i naukowa); socjolekty; profesjolekty; zmiany ról nadawczo-odbiorczych (dialogowość, sytuacyjność, hipertekstowość).

Ekspansja potoczności w języku i w kulturze: językowe wyróżniki stylu potocznego; styl potoczny jako centrum systemu stylowego języka; zróżnicowanie stylu potocznego (rejestr neutralny i emocjonalny, rejestr swobodny i staranny); spór o potoczność w języku i kulturze (koncepcja stylistyczno-sytuacyjna, koncepcja antropologiczno-kulturowa); składniki potocznego obrazu świata.

Przeobrażenia w kulturze a zmiany w modelu polskiej grzeczności językowej: zróżnicowanie formalnojęzykowe i pragmatycznojęzykowe etykiety językowej; grzeczność w komunikowaniu interpersonalnym, publicznym i masowym; zmiany w modelu grzeczności a tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny.

Wulgaryzacja polszczyzny w komunikacji codziennej i publicznej: wulgaryzmy a łamanie normy kulturowej; wulgaryzacja języka w mediach; metajęzykowa obudowa przekleństw i wulgaryzmów; zjawisko dewulgaryzacji wulgaryzmów.

Agresja werbalna i niewerbalna w zachowaniach komunikacyjnych: pojęcie dyskursu agresywnego; przyczyny i funkcje agresywnych działań językowych; werbalne i pozawerbalne wykładniki agresji językowej; odmiany agresji językowej (eksplicytna, manipulacyjna, implicytna).

Literatura:

Bariery i pomosty w komunikacji językowej Polaków, pod red. J. Bartmińskiego i U. Majer-Baranowskiej, Lublin 2005.

M. Bugajski, Język w komunikowaniu, Warszawa 2006.

J. Grzenia, Komunikacja językowa w Internecie, Warszawa 2006.

Język trzeciego tysiąclecia II. Zbiór referatów z konferencji, t. 1: Nowe oblicza komunikacji we współczesnej polszczyźnie, Seria „Język a komunikacja” 4, pod red. G. Szpili, Kraków 2002.

Język w mediach masowych, pod red. J. Bralczyka i K. Mosiołek-Kłosińskiej, Warszawa 2000.

M. Marcjanik, Grzeczność w komunikacji językowej, Warszawa 2007.

Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej, pod red. J. Stewarta, Warszawa 2005.

M. Peisert, Formy i funkcje agresji werbalnej. Próba typologii, Wrocław 2004.

Współczesny język polski, pod red. J. Bartmińskiego, Lublin 2001.

D. Zdunkiewicz-Jedynak, Wykłady ze stylistyki, Warszawa 2008.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

właściwie zdefiniować podstawowe pojęcia związane z etyką i estetyką języka, perswazją i manipulacją językową, potocznym paradygmatem polszczyzny, modelem grzeczności językowej, zjawiskami wulgaryzacji i agresji językowej

rozpoznać i zinterpretować mechanizmy perswazji i manipulacji językowej

rozpoznać w różnych typach tekstów elementy potoczne i właściwie je ocenić

wyjaśnić zależności między sytuacją komunikacyjną a formą grzecznościowych aktów mowy i ich typami

przygotować i przedstawić prezentację dotyczącą kultury komunikacji językowej

podjąć dyskusję na temat zagrożeń współczesnej polszczyzny

ocenić poziom kompetencji komunikacyjnej własnej, jak również innych osób w grupie

korzystać z najnowszych źródeł wiedzy odnoszących się do kultury komunikacji językowej

Metody i kryteria oceniania:

aktywność w trakcie zajęć (udział w dyskusji i w pracy zespołowej);

wartość merytoryczna i projekt prezentacji oraz sposób jej przedstawienia;

umiejętność zaprezentowania na kolokwium ustnym wiedzy nabytej w ramach przedmiotu oraz poziom tej wiedzy.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.