Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka serbskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-JS-21SCDM-E Kod Erasmus / ISCED: 09.6 / (0231) Nauka języków
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka serbskiego
Jednostka: Instytut Filologii Słowiańskiej
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 2 roku programu DU-FilSerbChor
Przedmioty obowiązkowe dla II roku filologii serbskiej (studia magisterskie)
Strona przedmiotu: http://www.slavic.amu.ed.pl
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język serbski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia, specjalność: filologia serbska

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

Przedmiotem zajęć jest praktyczna nauka języka serbskiego. Student opanowuje umiejętność pisania, czytania i mówienia w języku serbskim na poziomie podstawowym (C1/C2), poznaje system gramatyczny języka serbskiego i opanowuje słownictwo właściwe dla tego poziomu oraz zapoznaje się z kontekstem kulturowym i pragmatycznym.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Pełny opis:

TK_01 Słownictwo, stylistyka – terminologia specjalistyczna:

• Lektura krótkich tekstów z zakresu lingwistyki, teorii literatury lub krytyki literatury pięknej.

• Ćwiczenie budowania poprawnej wypowiedzi z danego zakresu.

• Pisanie krótkich tekstów z wymienionych dziedzin, z uwzględnieniem stosowania terminologii specjalistycznej i wariantów stylistycznych. JS_01, JS_02, JS_03, JS_04, JS_09

TK_02 Słownictwo, stylistyka – terminologia ekonomiczna:

• Lektura krótkich tekstów z zakresu lingwistyki, teorii literatury lub krytyki literatury pięknej.

• Ćwiczenie budowania poprawnej wypowiedzi z danego zakresu.

• Pisanie krótkich tekstów z wymienionych dziedzin, z uwzględnieniem stosowania terminologii specjalistycznej i wariantów stylistycznych. JS_01, JS_02, JS_03, JS_04, JS_06, JS_07, JS_09

TK_03 Słownictwo, stylistyka – terminologia z dziedziny historii, geografii (turystyki):

• Lektura krótkich tekstów z zakresu lingwistyki, teorii literatury lub krytyki literatury pięknej.

• Ćwiczenie budowania poprawnej wypowiedzi z danego zakresu.

• Pisanie krótkich tekstów z wymienionych dziedzin, z uwzględnieniem stosowania terminologii specjalistycznej i wariantów stylistycznych. JS_01, JS_02, JS_03, JS_04, JS_05, JS_09

TK_04 Słownictwo, stylistyka – terminologia z dziedziny medycyny i nauki:

• Lektura krótkich tekstów z zakresu lingwistyki, teorii literatury lub krytyki literatury pięknej.

• Ćwiczenie budowania poprawnej wypowiedzi z danego zakresu.

• Pisanie krótkich tekstów z wymienionych dziedzin, z uwzględnieniem stosowania terminologii specjalistycznej i wariantów stylistycznych. JS_01, JS_02, JS_03, JS_04, JS_06, JS_08, JS_09

TK_05 Słownictwo, stylistyka – terminologia z dziedziny polityki i nauk politycznych:

• Lektura krótkich tekstów z zakresu lingwistyki, teorii literatury lub krytyki literatury pięknej.

• Ćwiczenie budowania poprawnej wypowiedzi z danego zakresu.

• Pisanie krótkich tekstów z wymienionych dziedzin, z uwzględnieniem stosowania terminologii specjalistycznej i wariantów stylistycznych. JS_01, JS_02, JS_03, JS_04, JS_05, JS_07, JS_09

TK_06 Słownictwo, stylistyka – terminologia z dziedziny socjologii i filozofii i pokrewnych nauk humanistycznych:

• Lektura krótkich tekstów z zakresu lingwistyki, teorii literatury lub krytyki literatury pięknej.

• Ćwiczenie budowania poprawnej wypowiedzi z danego zakresu.

• Pisanie krótkich tekstów z wymienionych dziedzin, z uwzględnieniem stosowania terminologii specjalistycznej i wariantów stylistycznych. JS_01, JS_02, JS_03, JS_04, JS_06, JS_08, JS_09

TK_07 Synkretyzm mediów artystycznych:

• Porównanie dwóch różnych mediów artystycznych (literatura / film).

• Pogłębianie wiedzy na temat podstawowych kategorii narracyjnych w dziełach sztuki.

• Pogłębianie wiedzy na temat funkcji stylistycznych środków wyrazu w literaturze i filmie.

• Pisanie esejów na temat związków i uwarunkowań recepcji i formy, sposobu kształtowania idei artystycznej. JS_01, JS_02, JS_03, JS_04, JS_06, JS_08, JS_09

TK_08 Pisanie abstraktów. Redagowanie i korekta:

• Ćwiczenie pisania abstraktu pracy magisterskiej lub streszczenia innej pracy naukowej.

• Ćwiczenie redagowania i korekty tekstu. JS_01, JS_02, JS_03, JS_04, JS_07, JS_09

Literatura:

Podstawowa:

1. J. Deretić, M. Mitrović: Istorija književnosti, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Beograd, Zavod za izdavanje udžbenika Novi Sad, 1991.

2. Ž. Stanojčić, Lj. Popović, S. Micić, Savremeni srpskohrvatski jezik i kultura izražavanja, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Beograd, Zavod za izdavanje udžbenika Novi Sad, 1989.

3. M. Stevanović, Gramatika srpskohrvatskog jezika za škole srednjeg obrazovanja, Obod, Cetinje, 1990.

4. D. Živković, Teorija književnosti, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd.

Dodatkowa:

1. M. Jovanović, Jezik i društvena istorija, Stubovi kulture, Beograd

2. I. Klajn, Rečnik jezičkih nedoumica, Nolit, Beograd, 1992.

3. Leksikon pisaca Jugoslavije, I-III, Matica srpska, Novi Sad.

4. Mala kutija – najkraće srpske priče XX veka, prir. M. Pantić, Jugoslovenska knjiga,

5. N. Milić, Moderno shvatanje književnosti, Zavod za udzbenike i nastavna sredstva Beograd, 2002.

6. D. Noris, Balkanski mit, Geopoetika, Beograd, 2002.

7. B. Popović, Antologija novije srpske lirike, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd.

8. M. Todorova, Imaginarni Balkan, XX vek, Beograd, 1999.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

JS_01 Rozumienie: Słuchanie

Student rozumie dłuższe, rozwinięte wypowiedzi nawet jeśli nie są jasno ustrukturyzowane i gdy związków pomiędzy nimi może się tylko domyślać, gdyż nie są wyraźnie zasygnalizowane. Bez większego wysiłku ogląda ze zrozumieniem programy TV i filmy. K_W02, K_W03, K_W05, K_W06, K_W10, K_W16, K_W17, K_W18, K_W23, K_W24, K_U01, K_U01, K_U05, K_U11, K_U12, K_U13, K_U16, K_U21, K_K02.

JS_02 Rozumienie: Czytanie

Student rozumie nawet bardziej złożone teksty faktograficzne i literackie, potrafiąc rozróżnić ich styl. Rozumie artykuły specjalistyczne i dłuższe instrukcje techniczne, nawet jeśli nie dotyczą one bliskiej mu dziedziny. K_W02, K_W03, K_W05, K_W06, K_W07, K_W10, K_W16, K_W17, K_W18, K_W19, K_W22, K_W23, K_W24, K_U01, K_U05, K_U06, K_U11, K_U12, K_U13, K_U16, K_U21.

JS_03 Mówienie: interakcja

Student potrafi wyrażać się relatywnie płynnie bez potrzeby długotrwałego szukania wyrażeń i zastanawiania się. Umie używać języka dla celów towarzyskich i zawodowych. Potrafi formułować myśli i opinie i uczestniczyć w rozmowie odnosząc się do wypowiedzi innych rozmówców. K_W05, K_W06, K_W10, K_W17, K_W18, K_W22, K_W23, K_W24, K_U01, K_U05, K_U13, K_U17, K_U19, K_U21, K_K02, K_K04, K_K07.

JS_04 Mówienie: budowa wypowiedzi

Student umie przedstawić jasny opis złożonych tematów, włączając pod-tematy, rozwijać poszczególne punkty i kończąc odpowiednią konkluzją. K_W05, K_W06, K_W10, K_W17, K_W18, K_W22, K_W23, K_W24, K_U01, K_U05, K_U17, K_U19, K_U20, K_U21, K_K02, K_K07.

JS_05 Pisanie:

Student potrafi wyrazić swoje myśli w relatywnie dobrze ustrukturyzowanym tekście, przedstawiając swój punkt widzenia/opinię. Umie wypowiedzieć się na skomplikowany temat w formie listu, eseju lub sprawozdania, podkreślając najważniejsze dla niego sprawy. Potrafi sformułować różnego rodzaje tekstu używając odpowiedniego, osobistego stylu z myślą o odbiorcy. K_W05, K_W06, K_W10, K_W17, K_W18, K_W22, K_W23, K_W24, K_U01, K_U05, K_U06, K_U10, K_U18, K_U19, K_U20, K_U21.

JS_06 Fonetyka i fonologia:

Student opanował zasady, według których zachodzą mniej lub bardziej skomplikowane procesy fonetyczne i potrafi je rozpoznawać nawet w nieznanych mu wcześniej wyrazach i wyrażeniach. K_W02, K_W10, K_W12, K_W13, K_W14, K_W15, K_U01, K_U04.

JS_07 Morfologia:

Student opanował funkcjonowanie poszczególnych zjawisk i procesów gramatycznych, rozpoznaje je w tekście i sam je stosuje. K_W02, K_W10, K_W12, K_W13, K_W14, K_W15, K_U01, K_U04, K_U06, K_U11, K_U21, K_K11.

JS_08 Składnia:

Student opanował dotychczas poznane zasady funkcjonowania serbskiej składni oraz został zapoznany z rzadszymi konstrukcjami czasownikowymi (np. za+Infinitiv). K_W02, K_W10, K_W12, K_W13, K_W14, K_U01, K_U04, K_U06, K_U17, K_U18, K_U21.

JS_09 Kompetencja socjokulturowa

Student dysponuje relatywnie szeroką wiedzą o sytuacji społeczno-kulturowo-politycznej w Serbii, rozumie rządzące nią tendencje i nastroje panujące w serbskim społeczeństwie. Na wypadek gdyby miał potrzebę dalszego pogłębiania swojej wiedzy w tym zakresie, zostaje zaznajomiony z wszelkiego rodzaju źródłami (literatura, Internet, radio, TV, prasa), które pozwolą mu na realizację tej potrzeby. K_W05, K_W06, K_W17, K_W18, K_W19, K_W23, K_W24, K_U05, K_U13, K_U19, K_U21, K_K03, K_K05.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich testów kontrolnych (minimum 60%) i wypracowań pisemnych oraz czynny udział w zajęciach (możliwe dwie nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze); końcowa ocena na podstawie wyniku egzaminu ustnego i pisemnego (<60% - ndst, 60-70% -dst, 71-75% - dst+, 76-85% - db, 86-90% - db+, >91% bdb).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.