Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka chorwackiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-JC-11CSDM Kod Erasmus / ISCED: 09.8 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka chorwackiego
Jednostka: Instytut Filologii Słowiańskiej
Grupy:
Strona przedmiotu: http://slavic.amu.edu.pl
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język chorwacki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia chorwacka

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

Przedmiotem zajęć jest praktyczna nauka języka chorwackiego. Student opanowuje umiejętność pisania, czytania i mówienia w języku chorwackim na poziomie podstawowym (B2 / C1), poznaje system gramatyczny języka chorwackiego i opanowuje słownictwo właściwe dla tego poziomu oraz zapoznaje się z kontekstem kulturowym i pragmatycznym.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Skrócony opis:

Student se osposobljava za samostalno razvijanje svojih kreativnih sposobnosti te za njihovo primjenjivanje u poslovima koji zahtijevaju poznavanje hrvatskog, ili nekog drugog južnoslavenskog jezika.

Pełny opis:

TK_01 Mity, kulty, mistyfikacje:

• Historia i mit.

• Najważniejsze mityczne i historyczne postaci i wydarzenia w Chorwacji i Polsce (porównanie).

• Najważniejsze mity współczesności.

• Mit i literatura. 03-JC-12CSDM-E_01, _02, _03, _04, _09

TK_02 Historia języka. Język w czasach współczesnych:

• Język na przestrzeni dziejów (kontekst historyczny, socjologiczny, kulturowy i lingwistyczny).

• Romantyczne dążenia do utworzenia języka literackiego w wybranych krajach południowosłowiańskich

• Przegląd najważniejszych chorwackich słowników, podręczników ortograficznych, czasopism o języku.

• Język współcześnie w wymiarze lokalnym i globalnym. Slang. Internacjonalizmy, współczesna technologia. 03-JC-12CSDM-E_01, _02, _03, _04, _06, _07, _09

TK_03 “Nowe technologie” w literaturze i sztuce:

• Sposoby funkcjonowania literatury w świecie współczesnym - literatura w rożnych mediach.

• Literaura i sztuka wobec gospodarki rynkowej.

• Literatura i sztuka wysoka i niska. 03-JC-12CSDM-E _01, _02, _03, _04, _05, _09

TK_04 Reklama – sztuka przekonywania:

• Wpływ reklamy na współczesnego człowieka, co może być reklamą, znaczenie haseł reklamowych i ich pisanie.

• Słownictwo związane z marketingiem, reklamą.

• Analiza języka reklam na przykładzie Chorwacji i Polski. 03-JC-12CSDM-E _01, _02, _03, _04, _06, _08, _09

TK_05 Konsumpcjonizm i jego manifestacje:

• Lektura tekstu dotyczącego społeczeństwa konsumpcyjnego i gospodarki rynkowej.

• Dyskusja na temat roli znaków firmowych. 03-JC-12CSDM-E _01, _02, _03, _04, _05, _07, _09

TK_06 Uprzedzenia i stereotypy:

• Rola historii w kształtowaniu i obalaniu stereotypów i uprzedzeń.

• Uprzedzenia dotyczące Innych – niepełnosprawni, osoby starsze, mniejszości etniczne, seksualne, religijne.

• Stereotypy jako narzędzie dyskryminacji, wykluczenia.

• Tolerancja. JS_01, JS_02, JS_03, JS_04, JS_06, JS_08, JS_09

TK_07 Uczucia:

• Wzorce społeczne i kulturowe a wyrażanie uczuć.

• Rola uczuć w życiu współczesnego człowieka.

• Analiza tekstu dotyczącego uczuciowości współczesnej. 03-JC-12CSDM-E _01, _02, _03, _04, _06, _08, _09

TK_08 Medycyna i wiedza dotycząca zdrowia:

• Medycyna naukowa i alternatywna.

• Problemy etyczne związane z rozwojem nauk medycznych.

• Chorzy ludzie jako Inni. Rozbudowanie zasobu słów w związku z terminologią medyczną. 03-JC-12CSDM-E _01, _02, _03, _04, _07, _09

TK_09 Bałkany – region kulturowy i polityczny

• Bałkany między Wschodem a Zachodem.

• Społeczne, polityczne i kulturowe uwarunkowania na Bałkanach.

• Analiza tekstu dotyczącego funkcjonowania Bałkanów w świecie współczesnym. 03-JC-12CSDM-E _01, _02, _03, _04, _05, _09

TK_10 Film i teatr:

• Najważniejsze festiwale filmowe i teatralne w Chorwacji.

• Współczesna chorwacka kinematografia i teatr.

• Oglądanie filmu fabularnego lub dokumentalnego albo nagrania spektaklu teatralnego. 03-JC-12CSDM-E _01, _02, _03, _04, _06, _09

TK_11 Demokracja i prawa obywatelskie:

• Demokracja jako forma ustrojowa charakteryzująca społeczeństwa europejskiego kręgu kulturowego.

• Analiza tekstu dotyczącego demokracji i praw obywatelskich i dyskusja nad problemami społeczeństwa demokratycznego. 03-JC-12CSDM-E _01, _02, _03, _04, _05, _09

TK_12 Państwo i ustrój polityczny w Chorwacji:

• Charakterystyka ustroju politycznego w Chorwacji; partie polityczne w Chorwacji; rząd i opozycja; system wyborczy w Chorwacji i w Polsce.

• Lektura i analiza tekstu dotyczącego systemu politycznego w Chorwacji.

• Dyskusja nad wybraną kwestią dotyczącą chorwackiego życia społeczno-politycznego.

03-JC-12CSDM-E _01, _02, _03, _04, _08, _09

TK_13 Polityka światowa:

• Europa i świat we współczesnym układzie geopolitycznym i ekonomicznym.

• Analiza wypowiedzi dotyczącej wspóczesnej sytuacji geopolitycznej i ekonomicznej.

• Dyskusja nad wybranym problemem. 03-JC-12CSDM-E _01, _02, _03, _04, _07, _09

TK_14 Przestępczość i terroryzm:

• Problemy współczesnych zagrożeń.

• Lektura tekstu dotyczącego wybranej kwestii związenej z przestępczością i terroryzmem.

• Dyskusja nad wybranym problemem. 03-JC-12CSDM-E _01, _02, _03, _04, _08, _09

TK_15 Interpretacja i analiza przeczytanych przez studentów wybranych utworów literackich. 03-JC-12CSDM-E _01, _02, _03, _04, _05, _06, _07, _08, _09

Literatura:

M. Korom: Kroatisch für die Mittelstufe – Lese- und Übungstexte, Verlag Otto Sagner, München 2001.

M. Č. Mikulić: Razgovarajte s nama, FF press, Zagreb, 2011.

Barić, Lončarić, Malić, Pavešić, Peti, Zečević, Zinka: Hrvatska gramatika, Školska knjiga, Zagreb 1997.

Badurina, Marković, Mičanović: Hrvatski pravopis, Matica hrvatska, Zagreb, 2008.

http://hjp.srce.hr/

Dodatkowa:

J. Pogačnik: Tko govori, tko piše, Antologija suvremene hrvatske proze, Zagrebačka-slavistička-škola, Zagreb, 2008.

M. Mičanović: Utjeha kaosa, Antologija suvremene hrvatske proze, Zagrebačka-slavistička-škola, Zagreb, 2006.

A, Menac: Hrvatska frazeologija, KNjIGRA d.o.o., Zagreb, 2006.

D. Pavličević-Franić: Kominikacijom do gramatike – razvoj kominikacijske kompetencije u ranom razdoblju usvajanja jezika, Zagreb, 2005.

S. Težak: Između jezika i stila, Zagreb, 2005.

Izbor iz suvremene hrvatske proze

Efekty uczenia się:

03-JC-12CSDM-E_01 Rozumienie: Słuchanie

Student identyfikuje główne i poboczne tematy wykładów, debat, dyskusji. Odnosi się do przedstawionych treści, dokonuje analizy usłyszanego tekstu. K_W02, K_W03, K_W05, K_W06, K_W10, K_W16, K_W17, K_W18, K_W23, K_W24, K_U01, K_U01, K_U05, K_U11, K_U12, K_U13, K_U16, K_U21, K_K02.

03-JC-12CSDM-E_02 Rozumienie: Czytanie

Student potrafi określić cel i odbiorcę danej publikacji. Wyszukuje przydatne mu informacje w tekstach źródłowych, dotyczących jego dziedziny studiów, odszukuje główną myśl całego tekstu i poszczególnych akapitów. Czyta ze zrozumieniem i krytycznie analizuje oraz interpretuje przedstawione fakty i opinie. Odczytuje znaczenie nieznanych mu słów z kontekstu, potrafi korzystać z różnego rodzaju słowników. K_W02, K_W03, K_W05, K_W06, K_W07, K_W10, K_W16, K_W17, K_W18, K_W19, K_W22, K_W23, K_W24, K_U01, K_U05, K_U06, K_U11, K_U12, K_U13, K_U16, K_U21.

03-JC-12CSDM-E_03 Mówienie: interakcja

Student zabiera głos w dyskusji lub debacie, przedstawiając własne argumenty i opinie, zadając pytania. Polemizuje z argumentami innych rozmówców. K_W05, K_W06, K_W10, K_W17, K_W18, K_W22, K_W23, K_W24, K_U01, K_U05, K_U13, K_U17, K_U19, K_U21, K_K02, K_K04, K_K07.

03-JC-12CSDM-E_04 Mówienie: budowa wypowiedzi

Student potrafi streścić ustnie informacje, opinie i argumenty autora, zawarte w tekście. Potrafi parafrazować tekst oryginalny. Bez większego trudu formułuje wnioski i opinie. K_W05, K_W06, K_W10, K_W17, K_W18, K_W22, K_W23, K_W24, K_U01, K_U05, K_U17, K_U19, K_U20, K_U21, K_K02, K_K07.

03-JC-12CSDM-E_05 Pisanie:

Student potrafi streścić pisemnie informacje, opinie i argumenty autora, zawarte w tekście. Pisze streszczenie/abstrakt własnej prezentacji lub artykułu. Parafrazuje wypowiedzi autora. K_W05, K_W06, K_W10, K_W17, K_W18, K_W22, K_W23, K_W24, K_U01, K_U05, K_U06, K_U10, K_U18, K_U19, K_U20, K_U21.

03-JC-12CSDM-E_06 Fonetyka i fonologia:

Student pogłębia znajomość bardziej zaawansowanych procesów fonetycznych i uczy się je rozpoznawać w tekście. K_W02, K_W10, K_W12, K_W13, K_W14, K_W15, K_U01, K_U04.

03-JC-12CSDM-E _07 Morfologia:

Student opanowuje zasady tworzenia i użycia Kondicionalu oraz Passivu, poznaje partykuły i wykrzyknienia. K_W02, K_W10, K_W12, K_W13, K_W14, K_W15, K_U01, K_U04, K_U06, K_U11, K_U21, K_K11.

03-JC-12CSDM-E_08 Składnia:

Student pogłębia dotychczasową wiedzę z zakresu składni oraz zostaje zapoznany z zasadami funkcjonowania zdań wtrąconych i mowy zależnej oraz niezależnej. K_W02, K_W10, K_W12, K_W13, K_W14, K_U01, K_U04, K_U06, K_U17, K_U18, K_U21.

03-JC-12CSDM-E_09 Kompetencja socjokulturowa

Student uczy się sam zdobywać informacje o realiach społecznych i kulturowych Chorwacji, zna jej historię, mentalność i zwyczaje obywateli oraz zdobywa podstawową wiedzę na temat bieżącej polityki. K_W05, K_W06, K_W17, K_W18, K_W19, K_W23, K_W24, K_U05, K_U13, K_U19, K_U21, K_K03, K_K05.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich testów kontrolnych (minimum 60%) i wypracowań pisemnych oraz czynny udział w zajęciach (możliwe dwie nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze); końcowa ocena na podstawie wyniku egzaminu ustnego i pisemnego (<60% - ndst, 60-70% -dst, 71-75% - dst+, 76-85% - db, 86-90% - db+, >91% bdb).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ninoslav Radaković
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ninoslav Radaković
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ninoslav Radaković
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ninoslav Radaković
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.