Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka bułgarskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-JB-11BDL Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Nauka języków
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka bułgarskiego
Jednostka: Instytut Filologii Słowiańskiej
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty obowiązkowe dla 1 roku programu DL-FilBuł
Przedmioty obowiązkowe dla I roku studiów bułgarystycznych (studia licencjackie)
Strona przedmiotu: http://www.slavic.amu.edu.pl
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 LUB 8.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język bułgarski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Celem zajęć jest praktyczna nauka języka bułgarskiego. Student opanowuje umiejętność pisania, czytania i mówienia w języku bułgarskim na poziomie podstawowym (A1-A2). Poznaje system gramatyczny języka bułgarskiego i opanowuje słownictwo właściwe dla tego poziomu oraz zapoznaje się z kontekstem kulturowym i pragmatycznym.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Znajomość zasad gramatyki i pisowni rodzimego języka.

Skrócony opis:

Gramatyka: praktyczna nauka języka bułgarskiego, podstawowe kategorie gramatyczne, środki formalne, służące do wyrażenia danej treści gramatycznej:

- rzeczownik

- przymiotnik

- zaimki

- aspekst czasownika; czasy gramatyczne: praesens, aoryst, futurum, perfectum.

Pełny opis:

TK1 wprowadzenie do praktycznej nauki języka bułgarskiego, podstawowe charakterystyki części mowy; przyswajanie zwrotów podstawowych i skonwencjonalizowanych wyrażeń używanych podczas nawiązania znajomości, przedstawienia się rozmówców, witania się itd. JB_1, JB_03, JB_5, JB_6, JB_08, JB_09

TK2 ludzie i ich zawody - nazwy państw i narodowości, zawody oraz związane z nimi reguły słowotwórcze, wprowadzenie kategorii rodzaju gramatycznego oraz rodzajnika JB_1, JB_2, JB_3, JB_5, JB_6, JB_8

TK3 żywność i napoje, zakupy w sklepie i na targach, składanie zamówienia w restauracji i kawiarni, dyskusja o podstawowych nawykach żywieniowych, czas teraźniejszy, liczebniki JB_1, JB_2, JB_3, JB_5, JB_6, JB_7, JB_8, JB_9

TK4 cechy przedmiotów i ludzi, kolory, cechy psychiczne i fizyczne, części ciała, kongruencja między rzeczownikami i przymiotnikami, wyrażenie relacji przynależności, stopniowanie przymiotników JB_1, JB_2, JB_3, JB_04, JB_6, JB_7, JB_8

TK5 rodzina, przyjaciele, ludzie bliscy, zwierzęta domowe, relacje rodzinne, nazwy członków rodziny, zaimki osobowe, tryp rozkazujący czasownika, rodzajnik określony i nieokreślony - użycia regularne i nieregularne JB_1, JB_2, JB_3, JB_04, JB_6, JB_7, JB_8

TK6 rodzaje odzieży i obuwia, zakup ubrań i butów, dyskusja na temat zwyczajów ubioru, zaimki dzierżawcze, wskazujące i pytające, liczebniki JB_1, JB_2, JB_3, JB_6, JB_7, JB_8, JB_9

TK7 gdzie mieszkam - opis otoczenia, opis mieszkania, ogłoszenie kupna/sprzedaży, domowe porządki, czasowniki bezosobowe i zwrotne JB_1, JB_2, JB_3, JB_6, JB_7, JB_8

TK8 życie codzienne, opisywanie czynności codziennych oraz przyzwyczajeń, która godzina, sposoby wyrażenia czasu, nazwy miesięcy, dni tygodnia i pory roku, zaimki względne i nieokreślone JB_1, JB_2, JB_3, JB_4, JB_6, JB_7, JB_8

TK9 orientacja w przestrzeni - kierunki świata, dworzec, lotnisko, rozkład jazdy, kantor, wymiana walut, liczebniki główne i porządkowe, czasowniki ruchu JB_1, JB_2, JB_3, JB_4, JB_6, JB_7, JB_8, JB_9

TK10 podróże, relacja z miejsc, które odwiedziliśmy i plany wakacyjne, kierunki ruchu, praesens historicum, czas przyszły JB_1, JB_2, JB_6, JB_7, JB_8

TK11 liczyć pieniądze, godziny, miesiące, lata; liczby i podstawowe działania arytmetyczne, aoryst, nieregularna liczba mnoga JB_1, JB_3, JB_6, JB_7, JB_8, JB_9

TK12 zdrowie i sport; wizyta u lekarza; hobby; dyskusja o sposobach spędzenia wolnego czasu; przysłówek i stopniowanie przysłówków JB_1, JB_3, JB_6, JB_7, JB_8

Literatura:

E. Хаджиева, H. Гарибова, A. Ефтимова, Български език за чужденци: Общ курс, София, 2006.

- Ст. Петрова, Пр.Цанкова, Ел.Куртева, Кр.Томова, И. Илиев, Учете български език (първо ниво), София, 2004.

- Ж.Колева-Златева, Б.Емилиянова, В. Седефчева, Аз говоря български. Български език за чужденци, Велико Търново, 2004.

- V. Popova, D. Ivanova, Zwięzła gramatyka języka bułgarskiego, Poznań 2004.

- M. Korytkowska, G. Minczew, W. Stępniak-Minczewa, Ćwiczenia z gramatyki współczesnego języka bułgarskiego z wyborem tekstów, Lódź 1999.

Efekty uczenia się:

PNJB_01 - Potrafi zrozumieć podstawowe wyrazy i związki wyrazowe, które opisują jego, jego rodzinę oraz środowisko, w którym funkcjonuje, przy założeniu, że współrozmówca mówi wolno i wyraźnie.

- Potrafi zrozumieć powszechnie używane wyrazy i związki wyrazowe, które są mu niezbędne w obszarze jego bezpośredniego zainteresowania (tj. proste informacje o sobie samym i o swojej rodzinie, miejscu zamieszkania, samopoczuciu, informacje potrzebne przy dokonywaniu zakupów, przy opisywaniu swojego otoczenia, w pracy). Jest w stanie zrozumieć podstawowe znaczenie krótkich, prostych i niedwuznacznych wiadomości oraz publicznych ogłoszeń. K_W01, K_W02, K_W04, K_U03, K_U04K_U05, K_U13, K_U14, K_K02, K_K03, K_K05, K_K06, K_K07, K_K08

PNJB_02 - Jest w stanie zrozumieć podstawowe komunikaty publiczne, m.in. ogłoszenia, ostrzeżenia, hasła reklamowe.

- Potrafi przeczytać ze zrozumieniem krótkie, proste teksty, które zostały uprzednio dostosowane do poziomu A1. Jest w stanie odnaleźć konkretne informacje w krótkich tekstach, pisanych prostym językiem, np. ogłoszeniach, jadłospisach, rozkładach jazdy, broszurach informacyjnych i reklamowych. Potrafi także zrozumieć proste, osobiste komunikaty zapisane w wiadomościach tekstowych, w listach, na widokówkach. K_W01, K_W02, K_W04, K_U03, K_U04K_U05, K_U13, K_U14, K_K02, K_K03, K_K05, K_K06, K_K07, K_K08

PNJB_03 - Potrafi prowadzić rozmowę na podstawowym poziomie znajomości języka bułgarskiego, pod warunkiem, że współrozmówca jest gotów powtórzyć lub przeformułować swoje zdania oraz pomóc studentowi wyrazić swoje zdanie. Potrafi zadawać i odpowiadać na proste pytania w zakresie dobrze znanych mu tematów oraz w celu zaspokojenia swoich bezpośrednich potrzeb komunikacyjnych.

- Jest w stanie porozumiewać się w podstawowych i typowych sytuacjach komunikacyjnych, które wymagają bezpośredniej wymiany informacji na znane i bliskie studentowi tematy. Może także uczestniczyć w krótkich rozmowach, nawet gdy nie rozumie wszystkich komunikowanych treści. K_W01, K_W02, K_W04, K_U03, K_U04K_U05, K_U13, K_U14, K_K02, K_K03, K_K05, K_K06, K_K07, K_K08

PNJB_04 - Student potrafi używać prostych wyrażeń i zdań, aby opisać swoje miejsce zamieszkania i otoczenie.

- Potrafi wyrazić swoją opinię w zakresie codziennej, podstawowej komunikacji.

- Używając prostych fraz i zdań potrafi opisać swoją rodzinę, znane mu osoby, warunki mieszkaniowe, dotychczasowy tok kształcenia. K_W01, K_W02, K_W04, K_U03, K_U04K_U05, K_U13, K_U14, K_K02, K_K03, K_K05, K_K06, K_K07, K_K08

PNJB_05 - Potrafi napisać krótki, prosty tekst np. na widokówce z pozdrowieniami z wakacji. Potrafi wypełniać formularze z danymi osobowymi, takimi jak nazwisko, adres, obywatelstwo.

- Jest w stanie pisać krótkie i proste notatki lub wiadomości wynikające z doraźnych potrzeb. Potrafi napisać bardzo prosty list prywatny, na przykład z podziękowaniami. K_W01, K_W02, K_W04, K_U03, K_U04K_U05, K_U13, K_U14, K_K02, K_K03, K_K05, K_K06, K_K07, K_K08

PNJB_06 - Student w pełni opanował ortografię i zna podstawowe zasady pisowni.

- Jest w stanie bezbłędnie zapisać wyraźnie podyktowany tekst. K_W06, K_U13

PNJB_07 - Studentjest zapoznany z podstawowymi zasadami fonetycznymi (zna m. in. rodzaje głosek, zachodzące procesy fonetyczne) oraz potrafi je zastosować w mowie i piśmie. K_W06, K_U13

PNJB_08 - Student rozróżnia odmienne i nieodmienne części mowy. Opanował podstawowe zasady odmiany rzeczowników, przymiotników i czasowników, używa liczebników oraz potrafi stopniować przymiotniki i przysłówki. K_W06, K_U13

PNJB_09 - Student stosuje w praktyce podstawową wiedzę z zakresu składni, rozpoznaje komunikacyjną funkcję zdań.

- Potrafi budować zdania proste i złożone. K_W06, K_U13

PNJB_10 - Student jest zapoznany z podstawowymi informacjami o Bułgarii, jej realiach społecznych i kulturowych oraz zwyczajami jej mieszkańców. K_W01, K_W02, K_W04, K_U03, K_U04K_U05, K_U13, K_U14, K_K02, K_K03, K_K05, K_K06, K_K07, K_K08

Metody i kryteria oceniania:

aktywność w trakcie zajęć (udział w dyskusji i w konwersacjach);

wartość merytoryczna wykonanych zadań pozalekcyjnych;

sprawność posługiwania się językiem bułgarskim na poziomie A1-A2;

zaliczenie wszystkich testów kontrolnych;

umiejętność zaprezentowania na egzamach pisemnym i ustnym wiedzy nabytej w ramach przedmiotu oraz poziom tej wiedzy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 105 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Natalia Długosz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 105 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Radina Bozhilova
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 105 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.