Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Instrumentarium analizy filmowej: Inscenizacja filmowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-IF-21FKMDM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Instrumentarium analizy filmowej: Inscenizacja filmowa
Jednostka: Instytut Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Kierunek studiów:

Filmoznawstwo i kultura mediów

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

- zapoznanie z podstawową bazą terminologiczną dotyczącą inscenizacji filmowej w zakresie montażu, narracji, dźwięku oraz bohatera

- omówienie podstawowych mechanizmów inscenizacji filmowej

- kształtowanie kompetencji analitycznych, wykorzystujących bazę terminologiczną oraz znajomość mechanizmów inscenizacji filmowej

- wdrożenie do korzystania z różnych źródeł naukowych i konfrontowania ich między sobą

- wyrabianie umiejętności pracy w grupie oraz formułowania i prezentowania własnych opinii i przekonań na forum grupy


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

Nie dotyczy.

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Nie dotyczy.

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Biblioteka Uniwersytecka UAM w Poznaniu, inne biblioteki poznańskie, biblioteki cyfrowe.

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Część wykładowa, prowadzenie konwersacji, prezentacja materiałów audiowizualnych, ewaluacja wiedzy pozyskanej po zapoznaniu się z podanymi pozycjami bibliograficznymi, praca w grupach.

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 30 h

Praca własna studenta 15 h

Praca własna studenta:

- czytanie wskazanej literatury

- przygotowanie do zajęć

- przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego

SUMA GODZIN 45 h

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA MODUŁU (PRZEDMIOTU) 5

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu przedstawić na poziomie podstawowym całą paletę zagadnień związanych z szeroko rozumianą inscenizacją filmową w zakresie montażu, narracji dźwięku i bohatera. Omawiane zatem będą przede wszystkim sposoby łączenia obrazów audiowizualnych, prawidła filmowego opowiadania. Uzyskują one podczas zajęć swoją dogłębną ilustrację w postaci konkretnych fragmentów filmowych i ich wspólnego, szczegółowego omówienia. Pojawiają się także elementy wprowadzające do analizy filmowej.

Pełny opis:

...

Literatura:

Daniel Arijon Gramatyka języka filmowego, tłum. Feliks Forbert-Kaniewski, Warszawa 2008

Warszawa 2010.

Jacques Aumont, Michel Marie, Analiza filmu, tłum. Maria Zawadzka, Warszawa 2011.

Marek Hendrykowski, Słownik terminów filmowych, Poznań 1994.

Steven Katz Reżyseria Filmowa: Ujęcie po ujęciu, tłum. Marcin Szczerbiec, Warszawa 2007

Witold Szymczyk, Inscenizacja filmowa. Podręcznik reżyserii, część 1 i 2, Łódź 2015.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

zdefiniować podstawowe pojęcia z dziedziny inscenizacji filmowej w zakresie montażu, narracji, dźwięku i bohatera

identyfikować różne aspekty inscenizacji dzieła filmowego i powiązania między nimi

korzystać z bazy terminologicznej budowanej podczas zajęć

przeprowadzić w oparciu o zdobytą wiedzę podstawową analizę inscenizacji dowolnego filmu lub jego fragmentu

skonstruować w języku polskim i w konkretnej sytuacji komunikacyjnej typową wypowiedź pisemną lub multimedialną oraz przygotować i zaprezentować wystąpienie ustne dotyczące inscenizacji filmowej w zakresie montażu, narracji, dźwięku i bohatera

formułować ogólne wnioski dotyczące tematyki poszczególnych zajęć.

identyfikować, gromadzić i wykorzystywać materiały potrzebne do przygotowania do zajęć oraz do przygotowania pracy zaliczeniowej

pracować w zespole, wykonując zadania określone przez prowadzącego

Metody i kryteria oceniania:

Możliwe dwie nieobecności.

Aktywność na zajęciach.

Kolokwium pisemne w trakcie zajęć.

Zaliczenie ustne: analiza wybranej sceny i odtworzenie wiedzy teoretycznej z zajęć.

Na ocenę niedostateczną: Student nie umie zaprezentować podstawowej wiedzy z dziedziny inscenizacji filmowej w przedstawianych podczas zajęć aspektach i nie potrafi dokonać na poziomie podstawowym analizy fragmentu filmowego.

Na ocenę dostateczną: Student poprawnie prezentuje wiedzę z dziedziny inscenizacji filmowej w przedstawianych podczas zajęć aspektach i dokonuje analizy fragmentu filmowego na poziomie podstawowym.

Na ocenę dobrą: Student prezentuje dogłębną wiedzę z dziedziny inscenizacji filmowej w przedstawianych podczas zajęć aspektach, potrafi na jej podstawie zweryfikować i zinterpretować pojedyncze problemy oraz porównać konkretne zjawiska z zakresu estetyki kina oraz dokonuje analizy fragmentu filmowego na dobrym poziomie.

Na ocenę bardzo dobrą: Student prezentuje dogłębną wiedzę z dziedziny inscenizacji filmowej w przedstawianych podczas zajęć aspektach, potrafi na jej podstawie zweryfikować i zinterpretować pojedyncze problemy oraz porównać konkretne zjawiska z zakresu inscenizacji filmowej. Wprowadza też do swojej wypowiedzi elementy samodzielnej refleksji, wynikającej z wyczerpującej analizy materiału audiowizualnego, bądź rozpatrywania poszczególnych zagadnień w wymiarze teoretycznym.

W sytuacji, gdy ocena waha się między dostateczną a dobrą, prowadzący może postawić ocenę dostateczną plus.

W sytuacji, gdy ocena waha się między dobrą a bardzo dobrą, prowadzący może postawić ocenę dobrą plus.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Szpulak
Prowadzący grup: Andrzej Szpulak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Szpulak
Prowadzący grup: Andrzej Szpulak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.